Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ima onih koji se bore za Visoko i kojima nije stalo do paušala

a-sda logoKluba poslanika A-SDA  u skupštini  ZDK poslao nam je amandmane koje su predložili na posljednjoj sjednici Skupštine. Prvi amandman odnosio sa na Gimnaziju u Visokom, odnosno plačanje troškova korištenja i održavanja nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenika Gimnazije iz Visokog. Drugi amandman odnosio se na umanjenje, paušala rada u komisijama i slično. Treći amandman se odnosio na umanjenje transfera političkim subjektima i nezavisnim polsanicima u skupštini ZDK.

Niti jedan od ovih amandmana nije ni došao na skupštinu zbog navodnih proceduralnih grešaka. Dakle ima onih koji se bore za Visoko i kojima nije stalo do paušala.
 
Predmet : Amandman na budžet ZDK  

 Amandman 1

Da se razdjel 22,budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama umanji za 11.950,oo KM i da iznosi 688.850,oo KM,

a da se razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 613600 Unajmljivanje imovine i opreme poveća za iznos od 11.950,oo KM i da iznosi 23.500,oo KM.

Obrazloženje:

Sredstva u iznosu od 11.950,ooKM bila bih usmjerena za plačanje troškova korištenja i održavanja nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenika Gimnazije iz Visokog u JU Kulturno sportski centar ,,Mladost“ Visoko.

Od prelaska u sadašnju zgradu Gimnazije izražen je problem izvođenja Tjelesnog i zdravstvenog odgoja zbog neposjedovanja vlastite fiskulturne sale.

Nastava Tjelesnog i zdravstvenog odgoja odvija se u neuslovnoj Sali ,,Partizan“ u vlasništvu Općine Visoko.

U periodu 1998-2012 godine nastava se odvijala u pomenutoj Sali bez bilo kakve obaveze Gimnazije ,,Visoko“prema vlasniku, osim čišćenja.

Od 2013g. vlasnik Sale ,,Partizan“ Općina Visoko traži da se za izvođenje Tjelesnog i zdravstvenog odgoja plaća 15.000,oo KM na godišnjem nivou, iako u pomenutoj Sali nema ni osnovnih uslova za odvijanje nastave (wc nerade, neredovno održavanje, nedostatak kanti za smeče, vlaga, neispravne utičnice, neispravne česme za vodu itd…..)

Stoga uslovi za obavljanje Tjelesnog i zdravstvenog odgoja za 21 odjeljenje Gimnazije ,,Visoko“ u Sali ,,Partizan“ne postoje.

Jedino riješenje za novonastalu situaciju je da se nastava održava u JU KSC ,,Mladost“Visoko, a ponudu koju je dala uprava KSC Mladost je 16,oo KM po času, što na godišnjem nivou iznosi 23.500,oo

Stoga Molim Vas  da ovaj amandman prihvatite samo zbog ovih učenika Gimnazije Visoko.

Amandman 2

Da se razdjel 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 613900 Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti umanji za 68.600,oo KM i da iznosi 618.011,oo KM,

a da se razdjel 116, buđetska organizacija 1701, potrošačka jedinica 0001, subanalitika HAD 805 Sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama poveća za iznos od 68.600,oo KM.

Obrazloženje:

Radi smanjenja duga po pravosnažnim sudskim presudama.

Amandman 3

Da se razdjel 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300 Izdaci za komisije, tekuči transfer za finansiranje političkih stranaka i nezavisnih poslanika umanji za 100.000,oo KM i da iznosi 300.000,oo KM,

a da se razdjel 116, budžetska organizacija 1701, potrošačka jedinica 0001, subanalitika HAD 805 Sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama poveća za iznos od 100.000,oo KM.

Obrazloženje:

Radi smanjenja duga po pravosnažnim sudskim presudama.