Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U toku 26.redovna sjednica, usvojen Izvještaj o aktivnostima načelnice i općinskih službi

vijece26072014U Velikoj sali Općine Visoko u toku je 26.sjednica Općinskog vijeća Visoko, a na dnevnom redu nalazi se ukupno devet tački, do kojih su već četiri usvojene. Na samom početku sjednice kojoj prisustvuje svih 25 vijećnika, nezavisni vijećnik Izet Smajević iskoristio je priliku da se svim vijećnicima zahvali za inicijativu sa prošle sjednice kojom je predložen za neko od mjesta u Vladi FBiH, a i istovremeno da izvijesti vijećnike i javnost da ga za sada niko iz Vlade nije kontaktirao. Izvještaj o aktivnostima i radu načelnice i općinskih službi je bio ujedno i najduža taćka dnevnog reda, rasprava i obrazloženja su uzeli puna dva i po sata, a na kraju je i ta tačka usvojena. U nastavku vam donosimo i kompletan dnevni red današnje sjednice.

D N E V N I R E D

1. Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinske naĉelnice i o radu Općinskih službi Općine Visoko u 2014. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2014. godini IZVJESTILAC: Amra Babić, Općinska načelnica 3. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2014. godini IZVJESTILAC: Melina Travančić-Hodžić, Općinski pravobranilac

4. Prijedlog Odluke o usvajanju programa novĉanih poticaja za unaprijeĊenje poljoprivredne proizvodnje IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o izradi izvedbenog projekta snadbijevanja pitkom vodom cijelog podruĉja općine Visoko, sa prijedlogom dinamike realizacije i finansiranja projekta IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog odluke o izradi investiciono-tehniĉke dokumentacije za prikupljanje, odvodnju i preĉišćavanje otpadnih voda na teritoriji općine Visoko IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. a) Prijedlog odluke o imenovanju pravnog subjekta koji će upravljati “Centrom za upravljanje komunalnim otpadom sa pratećim sadržajem” i biti nosilac kreditnog zaduženja IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice ) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Federalnom ministarstvu finansija za otplatu kredita za realizaciju projekta “Centar za upravljanje komunalnim otpadom sa pratećim sadržajem” IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlog odluke o reprogramu kreditnih obaveza prema Federalnom ministarstvu finansija IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9. Vijećniĉka pitanja i inicijative.