Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

JKP ”Gradska groblja” zvanično dužno preko 9 miliona KM

amra babic 2015-4Sjednica je počela u 11:10 sati. Na početku sjednice su bila prisutna 22 vijećnika, broj je do kraja varirao, a jedini vijećnik koji cijelu sjednicu nije bio prisutan cijelu sjednicu je bio Zlatko Handžić. Sjednica je trajala 9 sati, ako ne računamo današnju svečanu sjednicu.

Izvještaj po tačkama Dnevnog reda:

1.  Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Nevzeta Begić (SBB) je imala pitanje u vezi sa inicijativom Jasmine Zubić (zastupnica u PD PFBiH) koja nije uvrštena u Zapisnik. Izvod iz zapisnika je usvojen jednoglasno sa 22 glasa ZA

2.  a) Prijedlog programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

     b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

U toku ove tačke su stigli Mirnes Fatić (BPS) i Aida Zerdo (Nezavisni klub). Vođena je zajednička rasprava za oba Prijedloga. Rasprava je potrajala oko sat vremena i čuli smo nekoliko interesantnih pitanja i zamjerki ali je na kraju prijedlozi su usvojeni sa 24 glasa ZA. Na ove prijedloge su usvojeni i amandmani Smajević Izeta (Nezavisni vijećnik) i Zijade Smailagić (SDA)

3.  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na stečajni plan JKP “Gradska groblja” doo Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Kao što smo i očekivali ova tačka je izazvala burnu  i dugu raspravu, čak je i načelnica burno reagovala. Mnogo toga nije bilo jasno vijećnicima, nekoliko žalbi je bilo i na dostavljeni materijal jer sve informacije koje su vijećnici smatrali relevantnim nisu bile dostavljene. Izet Smajević (Nezavisni vijećnik) nas je podsjetio da su vijećnici dobili samo SAŽETAK Stečajnog plana, a da oni danas trebaju dati saglasnost na čitav Stečajni plan, te on smatra da to nije nimalo logično. U toku rasprave smo od stečajnog upravnika saznali da je konačna cifra dugovanja preduzeća preko 9 miliona, a ”socijalnim dijelom firme” je nazvan dio firme koji je proizvodio pogrebnu opremu i napravio dug od oko 2 miliona KM. Nakon pauze od pola sata oduka je uz nekoliko izmjena usvojena tek nakon ponovljenog glasanja. 14 vijećnika je bilo ZA, a 10 uzdržanih.

4.  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za uspostavu prava upotrebe na nakretnini k.č. 1530 KO Visoko u korist JU “KSC Mladost” Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

U raspravi je postalo jasno da cijeli stadion postaje dijelom JU ”KSC Mladost” Visoko. Načelnica je rekla da i ”KSC Mladost” u ovom trenutku  nije spremna da preuzme stadion, te da će mu općina pomoći da se osposobi i za upravljanje stadionom ali i drugim lokacijama koje će mu u budućnosti biti dodjeljene. Još nije poznato da li će klubovi morati plaćati korištenje stadiona. Tačka je usvojena sa 22 glasa ZA i dok je jedan vijećnik bio uzdržan.

5.  Prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite na području općine Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Nakon jednosatne rasprave o ovoj tačci se pristupilo glasanju, Prijedlog je usvojen sa 20 glasova ZA te je usvojeno da se izradi i socijalna karta sa socijalno ugroženima iz svih MZ. Imali smo priliku čujemo kako do sada nije davana pomoć jednako svima koji su u potrebi te da je bilo mnogo problema.

6.  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnike Javnih ustanova i Javnih preduzeća
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Na početku ove tačke smo je usvojena da se raprava o svakoj ustanovi vodi pojedinačno.
Tek što su vijećnici počeli postavljati pitanja, usvojen jen je zaključak Dejana Šćepanovića (SDP) da se svi dokumenti vrate predlagačima jer nije dostavljena elaboracija o troškovima. Zaključak je prihvaćen  sa 23 glasa ZA.

7.  Nacrt odluke o komunalnom redu
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Sa svega nekoliko pitanja o ovoj tačci i bez duže rasprave je Nacrt usvojen sa 23 glasa ZA, te se zadužuje služba za organizovanje javne rasprave.

8.  Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Nacrt usvojena bez pitanja i rasprave sa 23 glasa ZA.

9.  Prijedlog odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Odluka je usvojena sa 23 glasa ZA. Novi član OIK-a je Almir Halilović.

10.  Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP Radio i televizija Visoko za konačno imenovanje člana nadzornog odbora JP Radio i televizija Visoko
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Predloženi Zaključak usvojen bez rasprave sa 23 glasa ZA.

11.  Prijedlog odluke o davanju saglasnoti na izgradnju pješačkog mosta, preko rijeke Bosne, na k.č. 1189/1 KO Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Odluka je usvojena sa 23 glasa ZA nakon što je nekoliko vijećnika postavilo svoja pitanja čiji su nam odgovori su nam do kraja razjasnili situaciju na terenu.

12.  Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Visoko u 2014. godini
IZVJESTILAC: Komandir PS Visoko

Informacija je usvojena sa 23 glasa ZA, ali je tome prethodilo dosta dugo dodatno objašnjavanje stanja u Visokom. Uz Informaciju su usvojeni i zaključci o postavljanju vertikalne i horizontalne signalizacije, postavljanju video sistema za nadzor saobraćaja, da se na RTV Visoko napravi emisija koja bi podizala svijest o sigurnosti u saobraćaju, da se kontroliše radno vrijeme ugostiteljskih objekata, te da eko policajac pojača kontrolu nelegalnog parkiranja.

13. Vijećnička pitanja i inicijative

O ovoj tačci ćemo naknadno pisati