Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Stečajni upravnik u JKP “Gradska groblja” (stečaju) objavio oglas o prodaji nepokretnosti

mrtvacnicaU skladu sa odredbama iz člana 51. i čl. 101. – 103. Zakona o stečajnom postupku (“Službene novine FBiH”, br. 29/03, 32/04 i 42/06), i Odluke Odbora povjerilaca o davanju ovlaštenja stečajnom upravniku za prodaju imovine za koju je stečajnim planom utvrđeno da nije neophodna u toku daljeg poslovanja stečajnog dužnika sa II sjednice Odbora povjerilaca koja je održana u zgradi Općinskog suda u Zenici dana, 01.12.2014. godine i Zaključka Odbora povjerilaca od 14.01.2015. godine, a sve u skladu sa odredbama iz člana 108. Zakona o stečajnom postupku, stečajni upravnik u Javnom komunalnom preduzeću “Gradska groblja” d.o.o. Visoko (u stečaju), objavljuje:

Oglas o prodaji nepokretnosti.

I

Oglašava se PRVA prodaja nepokretnosti u vlasništvu stečajnog dužnika, i to:

a) k.č. broj: 1202/1, ZK uložak broj: 784, KO Čekrčići, livada IV klase, ukupne površine 2966 m2, sa dijelom 1/1 procijenjene vrijednosti na iznos od 17.796,00 KM;
b) k.č. broj: 1203/1, ZK uložak broj: 784, KO Čekrčići, voćnjak III klase, ukupne površine 2404 m2, sa dijelom 1/1 procijenjene vrijednosti na iznos od 14.424,00 KM;
c) k.č. broj: 1203/3, ZK uložak broj: 485, KO Čekrčići, pristupni put, ukupne površine 216 m2, sa dijelom 1/2 procijenjene vrijednosti na iznos od 648,00 KM;
d) k.č. broj: 1559/E17, ZK uložak broj: 4332, KO Visoko, stan u stambenoj zgradi “Musala”, ulaz broj 4, sprat V, stan broj 17, ukupne površine 100 m2, sa dijelom 1/1 procijenjene vrijednosti na iznos od 152.960,00 KM;
e) k.č. broj: 1455/8, ZK uložak broj: 960, KO Visoko, dvorište, ukupne površine 177 m2, sa dijelom 1/1 procijenjene vrijednosti na iznos od 8.850,00 KM.

II

Vrijednosti nepokretnosti iz tačke I ovog Oglasa utvrđene su nalazom sudskog vještaka arhitektonske struke Sirčo Zijada iz Visokog od 20.07.2014. godine.
III

PRVA prodaja nepokretnosti iz tačke I ovog Oglasa izvršit će se primjenom metode usmenog javnog nadmetanja zainteresiranih osoba.
IV

Na zakazanom prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem, nepokretnosti se ne mogu prodati ispod vrijednosti utvrđene procjenom sudskog vještaka iz tačke II ovog Oglasa.
V
Na ročištu za javno nadmetanje, kao kupci, mogu učestvovati sve pravne i fizičke osobe koje su do početka nadmetanja položile osiguranje u iznosu od 10% vrijednosti nepokretnosti utvrđenom procjenom sudskog vještaka iz tačke I ovog Oglasa, odnosno iznos od 1.779,60 KM za nepokretnosti iz tačke I-a), iznos od 1.442,40 KM za nepokretnosti iz tačke I-b), iznos od 64,80 KM za nepokretnosti
iz tačke I-c), iznos od 15.296,00 KM za nepokretnosti iz tačke I-d) i iznos od 885,00 KM za nepokretnosti iz tačke I-e).
Prije početka nadmetanja, sve zainteresirane pravne i fizičke osobe koje učestvuju u javnom nadmetanju, dužne su Komisiji za ocjenu najpovoljnije ponude koja je imanovana na II sjednici Odbora povjerilaca predočiti dokaz o pologu osiguranja iz stava 1. ove tačke Oglasa.
Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, iznos pologa osiguranja će se vratiti odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja.
Ročište za javno nadmetanje će se održati i kada istom prisustvuje samo jedan ponuđač.
VI
Ponuđač sa najpovoljnijom ponudom na ročištu, plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za iznos pologa osiguranja, uplatom cijene u korist stečajnog dužnika u roku od 30 dana.
Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne izvrši uplatu cijene u roku iz stava 1. ove tačke, stečajni upravnik će proglasiti prodaju takvom ponuđaču nevaljanom i odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču, koji je dužan da u roku od narednih 30 dana od dana prijema takve obavijesti uplati prodajnu cijenu u korist stečajnog dužnika.
Ukoliko drugi po redu ponuđač ne uplati cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik primjenjuje prethodno pravilo i na narednog ponuđača.
U slučaju da niti jedan od ponuđača ne ispuni obavezu plaćanja prodajne cijene u korist stečajnog dužnika u određenim rokovima, stečajni upravnik će tada konstatirati da prvo ročište za prodaju nepokretnosti nije uspjelo i zakazati drugo ročište u roku od 30 dana.
VII
Troškovi poreza, taksi i drugih obaveza koje proističu u vezi sa prodajom nepokretnosti, plaća kupac.
VIII
Ročište za PRVU prodaju nepokretnosti iz tačke I ovog Oglasa, održat će se dana, 28.02.2015. godine, u 12,00 sati, u sjedištu stečajnog dužnika (Ul. Mule Hodžića broj 108, Visoko), na koje se pozivaju sve zainteresirane osobe kao kupci.
IX
Ovaj Oglas će se objaviti najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Federacije BiH.