Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

100.000KM za zaštitu okoline

virtualno visoko 3Prema Odluci o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline utvrđeno je da se prikupljena sredstva Fonda za zaštitu okoline raspoređuju tako što 20% sredstava pripada Zeničko-dobojskom kantonu, dok se 80% sredstava usmjerava u budžete općina, te da pripadajuća sredstva, uplaćena u budžete općine su namjenjena za podsticanje mjera zaštite i unapređenja okoline i u druge svrhe se ne mogu koristit. Za realizaciju planova i projekata iz ove oblasti zadužuju se nadležni općinski organi. U tom smislu predlaže se usvajanje Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO kantona na području općine Visoko za 2015. godinu koji sadrži poglavlja sa planiranim iznosom za svaku stavku posebno.

1.Podrška projektima iz oblasti zaštite okoline
2.Ostali projekti ( zbrinjavanje pasa lutalica )
3.Deratizacija

P R O G R A M ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO kantona na podruĉju općine Visoko za 2015.godinu

I
Ovim Programom utvrđuje se naĉin utroška sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO kantona na podruĉju općine Visoko za 2015.godinu visina planiranih sredstava, rokovi izvršenja planiranih poslova i nosioca aktivnosti.
II
Visina planiranih sredstava za 2015. godinu iznosi 100.000,00 KM:
III
Sredstva iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO kantona na podruĉju općine Visoko za 2015.godinu planiraju se utrošiti za:

1. Podrška projektima iz oblasti zaštite okoline 64.400,00KM
1.Izrada zelenih otoka
2.Ĉišćenje divljih deponija
3. Izbor najljepšeg dvorišta
4.Uređenje starog muslimanskog groblja
2. Ostali projekti 25.600,00KM ( zbrinjavanje pasa lutalica )
3. Deratizacija 10.000,00

UKUPNO: 100.000,00 KM
IV
Finansiranje planskih aktivnosti vršit će se prema dinamici priliva sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO kantona na podruĉju općine Visoko za 2015.godinu.
V
Nosilac aktivnosti na realizaciji Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO kantona na području općine Visoko je općina Visoko, Služba za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i katastar nekretnina.