Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Upis djece koja će do 1.marta 2015. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života

sauda mlaco1Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama iosnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, uradilo je plan za implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22., 46., 48., 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 7/10, 8/12).

Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) u školskoj 2014/2015. godini bit će obuhvaćena djeca koja će do 1.marta 2015. godine navršiti  5 godina i 6 mjeseci života i  koja, u ovoj školskoj godini, nisu bila upisana u neku od predškolskih ustanova.

Djeca, koja su u ovoj školskog godini, pohađala predškolsku ustanovu u kojoj se realizira Cjeloviti razvojni program (CRP), neće biti obuhvaćena Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, jer Cjeloviti razvojni program sadrži i Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.

Djeca koja su pohađala predškolsku ustanovu dobit će uvjerenje o završenom CRP-u, a djeca, polaznici Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjerenje o završenom POPOiO. Oba uvjerenja su validna za upis u osnovnu školu.

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu  finansira se iz Budžeta Kantona u trajanju od 150 sati (10 radnih sedmica / 3 sata dnevno).

Program realiziraju javne i privatne predškolske ustanove koje su verifikovane, tj. upisane u Registar predškolskih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, kao i škole u sredinama gdje ne postoje predškolske ustanove u državnoj ili privatnoj svojini.

Program će se realizirati u dva ciklusa. Prvi ciklus u periodu mart-maj, a drugi ciklus u periodu maj-juli.

Program će se realizirati prema planu koji su sačinile predškolske ustanove i osnovne škole.  Plan je urađen prema školskim područjima i isti je usklađen sa blizinom objekata škola i predškolskih ustanova.

Roditelji/staratelji djece koja će pohađati Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, dužni su prilikom upisa djeteta donijeti i sljedeće dokumente:

– Izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija)

– Ljekarsko uvjerenje, isključivo, za upis u predškolsku ustanovu

– Kopiju lične karte roditelja/staratelja.

(Dokumente nije potrebno ovjeravati, a ljekarsko uvjerenje je besplatno.)

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju predviđene su i novčane kazne za roditelje, koji ne upišu dijete u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu.