Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ko plaća, a ko ne plaća kirije Općini Visoko?

opcinski prostori kirija 1Kroz dosadašnje praćenje problematike upravljanja nepokretnom imovinom Općine utvrđeno je da stanje evidencija nije zadovoljavajuće. Podaci su nepoznati, djelimični i nesređeni. Nadalje, nepoznata je vrijednost imovine s kojom se raspolaže, kao i njihova pojedinačna efikasnost korištenja. Uočeno stanje je rezultat, u njavećem dijelu, ukidanja SIZ-a za stanovanje i komunalnu djelatnost 1990.godine, i daljna njegova transformacija kao posebne direkcije, a zatim i kao posebne službe kroz različite organizacione oblike do 2006. godine, a koja je u najvećem dijelu vodila evidenciju o općinskoj imovini.

U dijelu informacije koji slijedi, nadležne službe uprave, prema postojećoj organizaciji, svaka iz svoje nadležnosti, daju analizu stanja, definisanje problema i prijedlog mjera.

opcinski prostoriji kirija 2Služba za društvene djelatnosti i boraĉko – invalidsku zaštitu

Prema evidencijama Službe za društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu i prema podacima koji su bili dostupni, općinski poslovni prostori koriste se:

1. Nevladinim organizacijama prostori su izdati na osnovu Rješenja o korištenju i Ugovora o korištenju. Ugovori o korištenju prostora potpisani su sa 20 udruženja građana koji ga redovno koriste u svom radu, bez plaćanja naknade o korištenju poslovnih prostora, i to:

Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“, „Mladi volonteri“, Udruženje slijepih općine Visoko, „Radio klub Visoko“, „Šahovski klub Visoko“, „Visočke sevdalije“, Udruženje penzionera „Solidarnost – VI“, Planinarsko društvo „Visočica“, Teatar „Total“, Forum građana Visoko, „Mladi muslimani“, Udruženja antifašista i boraca NOR-a Visoko, Sportski savez općine Visoko, RK „Bosna“, Dobrovoljno vatrogasno društvo, Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja „Salih Šahinović“, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca „Visoko 92“, Organizacija RVI „Visoko 92“, KUD „Visoko“ Visoko.

Sva udruženja koja koriste općinske prostore dužni su uredno izmirivati režijske troškove (električnu energiju, komunalije, čišćenje i drugo), vršiti tekuće održavanje i voditi brigu o čuvanju i bezbjednosti istog. Ukupna površina prostora izdatih na navedeni način je 1251,83 m² i svi su u relativno dobrom stanju i uslovni za korištenje. U ulici Čabaravdića 1 (sprat), ustupljeni su prostori na korištenje za 5 udruženja, i to:

Organizacija demobilisanih boraca Visoko ´92 – ´95, Udruženje motociklista „Karo“, Udruženje boraca „Patriotska liga Visoko“, Udruženje „Confero“, Udruženje „Nit života“, ukupne površine 84,9 m² i u većem dijelu su neuslovni za korištenje. Potrebno je izvršiti sanaciju poda i stropa za šta su potrebna znatna finansijska ulaganja.

Tri općinska prostora ukupne površine 206 m² (u ul. H.Dedića, ul.Hodžića i ul.Bijela džamija) dodijeljena nevladinim organizacijama, nisu bili adekvatno korišteni jer su udruženja prestala sa radom. Općinska Komisija je izvršila preuzimanje prostora i iste osigurala novom bravom. Općinski prostor u ul. Musala, koji je označen kao zgrada kulturno umjetničkog informisanja, koristi udruženje „Likum 76“. Općinski prostor u ul. Čaršijska, kč. 1018 površine 12 m², Naredbom Općinskog načelnika broj: 01/1-012-29/96 od 02.02.1996. godine ustupljen je udruženju RVI „Visoko 92“ na privremeno korištenje.

JU Zavičajni muzej „Visoko“ namjena poslovni prostor u vanprivredi, površine 251 m², koji se vodi na Radnički univerzitet „R. Saletović“.

U okviru ovog prostora nalaze se i prostorije koje su ugovorom date na privremeno korištenje Udruženju „Total“ Visoko.

JU Centar za socijalni rad prostor vlasništvo općine Visoko sa trajnim pravom korištenja, ukupne površine 390 m².

Općinski prostor Ul A. Izetbegovića 52, Visoko, poslovni prostor u vanprivredi površine 86,11 m², koristi Turistička zajednica ZDK, na osnovu Protokola o međusobnoj saradnji potpisanog između Općine Visoko i Turističke zajednice ZDK, 02.08.2010. godine na period od jedne godine.

Zgrada „Doma kulture“ izgrađena je 1962. godine na parceli kč. br. 17, KO Visoko, upisana sa trajnim pravom korištenja u korist KUD „Ognjen Prica“ Visoko ukupne površine 1009 m².

Ovaj prostor koristi 6 udruženja građana kojima je prostor dodjeljen ugovorom o korištenju, 4 političke partije i JP „RTV“ Visoko i to sprat (osim tri prostorije SDP) i prizemlje „Puls“. JP „RTV“ Visoko nema ugovor o korištenju prostora.

opcinski prostori kirija 5Prema podacima do kojih je došla Služba političke partije koje koriste općinske prostore su:

Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija, Stranka za BiH, Stranka LDS, Bosanskohercegovačka patriotska stranka (raskinut ugovor), Stranka penzionera, Narodna stranka Radom za boljitak i Nezavisna lista za Visoko.

Prijedlog za dalje postupanje:

Svi ugovori o korištenju prostora potpisani između Općine, političkih partija koje participiraju u Općinskom vijeću i drugih organizacija, a koji su istekli potrebno je da se obnove – produže i potpišu i to samo za aktivna udruženja, koja rade, provode aktivnosti i realizuju projekte od interesa za građane općine Visoko i Općinu Visoko uz dostavljanje potrebne dokumentacije:

1.Rješenje o registarciji udruženja građana izdato od nadležog ministarstva pravde;

2.Izvještaj o održanim skupštinama udruženja;

3.Bilans stanja i uspjeha;

4.Izvještaj o radu.

Ostali prostori će biti predmet davanja u zakup u skladu sa Odlukom o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko.

opcinski prostori kirija 3Služba za opću upravu i inspekcijske poslove

Općinski poslovni prostori koje koriste organi uprave, sudovi i organi mjesne samouprave. Jedinstveni općinski organ uprave Općine Visoko poslove lokalne samouprave i upravne poslove iz samoupravnog djelokruga općine vrši u poslovnim prostorima koji se nalaze u:

– Zgrada Općine – ul. Alije Izetbegovića;

– Služba civilne zaštite – ul. Branilaca;

– Mjesni ured Buci – Buci;

– Mjesni ured Moštre – Donje Moštre;

 – Mjesni ured Gračanica – Gračanica.

Poslovni prostori su vlasništvo Općine Visoko, s tim da se poslovna zgrada u kojoj je smještena Služba Civilne zaštite vodi na Vatrogasnom društvu Visoko, te je za isti potrebno pokrenuti postupak za promjenu prava vlasništva. Tokom reorganizacije jedinstvenog općinskog organa uprave utvrđeno je da nedostaje kancelarijskog prostora u zgradi Općine za efikasnije funkcionisanje rada općinskih službi.

Organi uprave viših nivoa vlasti, Odlukom Općinskog vijeća Visoko broj:01/1-02-226/13 od 27.07.2013. godine Općinskoj načelnici dato je ovlaštenje da može zaključiti ugovore kojima se daje u zakup općinski prostor bez obaveze plaćanja zakupnine, osim plaćanja režijskih troškova i to:

– Federalnom ministarstvu financija-finansija, Porezna uprava, Kantonalni ured Zenica, Ispostava Visoko, poslovni prostor u zgradi Općine Visoko,

– Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbranbeno-oslobodilačkog rata, Grupa Visoko, poslovni prostor u zgradi Općine Visoko,

– Ministarstvo za pravosuđe i upravu Ze-do kantona, Općinski sud u Visokom, Zemljišnoknjižni ured, poslovni prostor se nalazi u ul. Alije Izetbegovića, preko puta Općine Visoko,

– Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ze-do kantona, Ispostava Visoko, poslovni prostor u Naselju Luke.

Sa navedenim organima zaključeni su ili su u pripremi potpisivanja ugovori o korištenju istih, bez plaćanja zakupnine uz obavezu plaćanja režijskih troškova.

Organi mjesne samouprave, savjeti mjesnih zajednica Stari grad, Rosulje, Moštre i Željeznička stanica koriste općinske poslovne prostore i to:

– MZ Stari Grad dio poslovnog prostora u ul. Mule Hodžića;

– MZ Moštre, dio poslovnog prostora Donje Moštre;

– MZ Rosulje, dio poslovnog prostora ul. Donje Rosulje površine 17 m2 koji se vodi na SIZ osnovna zajednica stanovanja, za isti je potrebno pokrenuti sudski postupak za promjenu prava vlasništva;

– MZ Željezniĉka stanica, dio poslovnog prostora u ul. Ibrahima Hodžića.

Zadatak u narednom periodu:

– Zakljuĉiti ugovore o davanju općinskog prostora, bez naknade, sa savjetima mjesnih zajednica koje ne raspolažu vlastitim prostorima, uz saglasnost Općinskog vijeća.

– Nastaviti aktivnosti na iznalaženju adekvatnog rješenja za izmještanje drugih korisnika kancelarijskog prostora iz zgrade Općine.

opcinski prostori kirija 4Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina

U skladu sa Odlukom o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina, vodi evidenciju, priprema ugovore, fakturiše i prati naplatu, a po osnovu zakupa općinskih prostora koji se na komercijalnim osnovama dodjeljuju u zakup. U evidenciji se ukupno vodi 50 poslovnih prostora, ukupne kvadrature cca 2346,00 m2, od kojih su 33 poslovna prostora u funkciji. Za 23 poslovna prostora naplata, po osnovu zakupnine, je redovna, dok za 10 poslovnih prostora naplatu potražujemo putem opomena, odnosno tužbi putem pravobranilaštva.

Za poslovne prostore koji se trenutno ne koriste, u skladu sa Odlukom, ukoliko se poslovni prostor ni nakon dva uzastopna javna oglasa ne dodjeli, komisija donosi Odluku o dodjeli istih putem neposredne pogodbe. Osnovi problemi u provođenju Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko su:

– Naplata duga po osnovu zakupnine,

– Neizmirene obaveze za utrošenu el.energiju i ostalu komunalnu potrošnju.

Smatramo da Odluka o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko, je sveobuhvatna i da u primjeni iste nema poteškoća. U narednom periodu potrebno je planirati sredstva koja bi služila za tekuće održavanje poslovnih prostora koji nisu u funkciji.

Podaci o stanovima u vlasništvu Općine Visoko

Prema podacima iz zemljišnoknjižne evidencije i izvještaja o korisnicima općinskih stambenih prostora, koje je sačinila Komisija za utvrđivanje korisnika stanova imenovana Rješenjem Općinske načelnice broj: 01/2-02-1318/13 od 19.11.2013. godine, Općina Visoko ima ukupno 14 stanova sa upisanim pravom vlasništva.

Trenutni korisnici ovih stanova nemaju rješenja o korištenju stanova niti zaključene ugovore o zakupu zbog čega Općina nema osnova za ostvarivanje prihoda iz ovih nekretnina.

Prijedlog mjera

Pozvati sve korisnike općinskih stanova da u roku od 60 dana pristupe zaključivanju ugovora o zakupu u skladu sa Odlukom o visini zakupnine koju zakupac stana plaća zakupodavcu na ime korištenja stana, broj: 01/1-1-02-83/14 koju je donijelo Općinsko vijeće na 15. sjednici od 22.02.2014. godine. U slučaju da se korisnici ne odazovu u ostavljenom roku i ne zaključe ugovor o zakupu sa Općinom Visoko, pokrenuti sudske postupke podizanjem vlasničkih tužbi.