Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općina Visoko mora isplatiti Sarajevo Osiguranju 75.000KM, načelnica pred Sudom traži saglasnost Općinskog vijeća

opcina visoko 1Pred Općinskim sudom u Zenici u toku je parnični postupak tužitelja: «Sarajevo osiguranje» d.d. Sarajevo podružnica Visoko, protiv tužene: Općine Visoko, radi isplate duga, v.s. 75.000,00 KM,
po tužbi od 21.11.2012.godine.

Dana 16.04.2012. godine zaključen je Ugovor o kratkoročnom kreditu iz sredstava premije osiguranja broj: 1451/12, a koji Ugovor je zaključen između davaoca sredstava «Sarajevo osiguranje»
d.d. Sarajevo podružnica Visoko i korisnika sredstava UG «Gradsko pokopno društvo Visoko», temeljem kojeg Ugovora je davalac kredita iz slobodnih sredstava premije osiguranja odobrio korisniku sredstava kratkoročni kredit u iznosu od 95.000,00 KM. Članom 6. navedenog Ugovora definisano je da ukoliko korisnik kredita zakasni sa isplatom jedne od dospjelih rata, cjelokupan iznos
kredita dospijeva na naplatu.

Ugovorom o preuzimanju duga zaključenog između UG «Gradsko pokopno društvo Visoko» kao dužnika, JKP «Gradska groblja» d.o.o. Visoko kao novog dužnika i «Sarajevo osiguranje» d.d. Sarajevo podružnica Visoko kao povjerioca, JKP «Gradska groblja» d.o.o. Visoko je preuzeo dug dužnika UG »Gradsko pokopno društvo Visoko» nastalog prema povjeriocu «Sarajevo osiguranje» d.d. Sarajevo podružnica Visoko iz i po osnovu Ugovora broj 1451/12 od 16.04.2012. godine u iznosu od 85.000,00 KM. Članom 2. navedenog Ugovora JKP «Gradska groblja» d.o.o. Visoko se obavezalo isplatiti navedeni dug u četiri jednake obročne rate, a članom 3. istog Ugovora uspostavlja se obaveza koja je postojala između pređašnjeg dužnika, UG » Gradsko pokopno društvo Visoko» i povjerioca
«Sarajevo osiguranje» d.d. Sarajevo podružnica Visoko.

Ugovor o preuzimanju duga zaključen je između:

1. JKP «Gradska groblja» d.o.o. Visoko kao dužnika,

2. općine Visoko – Službe za privredu, razvoj, budžet i finansije kao novog dužnika i

3. «Sarajevo osiguranje» d.d. Sarajevo podružnica Visoko kao povjerioca, novi dužnik općina Visoko – Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije saglasna je da preuzme dug dužnika JKP «Gradska
groblja» d.o.o. Visoko koji ima prema «Sarajevo osiguranju» d.d. Sarajevo podružnica Visoko po Ugovoru broj: 1451/12 od 16.04.2012. godine u iznosu od 85.000,00 KM.

Istim Ugovorom Općina Visoko – Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije se obavezala isplatiti nastali dug u četiri jednake obročne rate od kojih I rata dospijeva na naplatu dana 28.09.2012. godine, II rata dana 28.10.2012. godine, III rata dana 28.11.2012. godine i IV rata dana 28.12.2012. godine. Dopisom Službe za privredu, razvoj, budžet i finansije broj: 04/1-20-219/12 od 14.12.2012.
godine po navedenom Ugovoru izvršena je uplata u iznosu od 10.000,00 KM dana 17.10.2012. godine na raĉun «Sarajevo osiguranja» d.d. Sarajevo podružnica Visoko. Općinski sud u Zenici je presudom broj: 43 0 Ps 078638 12 Ps od 09.01.2014. godine odbio tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da se obaveže Općina Visoko da tužitelju «Sarajevo osiguranje» d.d. Sarajevo podružnica Visoko isplati iznos duga od 75.000,00 KM uvećano za zakonsku zateznu kamatu obračunatu na iznos duga od 85.000,00 KM od dana 28.09.2012. godine pa do 17.10.2012. godine, te uvečano za zakonsku zateznu kamatu obračunatu na iznos duga od 75.000,00 KM od dana 18.10.2012. godine pa do isplate, kao i da tužitelju nadoknadi troškove parničnog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja, kao neosnovan.

Presudom Kantonalnog suda u Zenici broj: 43 0 Ps 078638 14 P od 09.06.2014. godine žalba tužitelja se uvažava, prvostepena presuda ukida i predmet vrača na ponovni postupak. Dana 31.10.2014. pred Općinskim sudom u Zenici održano je pripremno ročište, a glavna rasprava zakazana je za dan 22.01.2015. godine. Obzirom da je Ugovor o preuzimanju duga potpisan dana 24.09.2012. godine, da je Općina Visoko izvršila uplatu iznosa od 10.000,00 KM po osnovu navedenog Ugovora o preuzimanju duga dana 17.10.2012. godine, te da je za navedeni iznos umanjen dug koji je Općina Visoko imala prema JKP «Gradska groblja» d.o.o. Visoko, a da je dug općine Visoko prema JKP «Gradska groblja» d.o.o. Visoko na dan 28.09.2012. godine iznosio 332.646,19 KM, to Općinska načelnica smatra da je neophodna saglasnost Općinskog vijeća za potpisivanje ovog Sporazuma.