Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izrada Idejnog projekta za gradski bazen u Visokom

dalibor tomicicInicijativa vijećnika Dalibora Tomičića za izradu Idejnog projekta gradskog bazena. Dodatne napomene dao je vijećnik Dalibor Tomičić. Bez vođenja rasprave, vijećnici su glasali o upućenoj inicijativi, te su, u skladu sa Odgovorom Službe za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj broj: 04/1-20-823/2014 od 04.09.2014.godine, jednoglasno, sa 24 glasa ZA, donijeli sljedeći:

Z a k lj u č a k

1. Općinsko vijeće Visoko djelimično prihvata inicijativu vijećnika Dalibora Tomičića za izradu Idejnog projekta gradskog bazena.