Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Bez totalne zabrane saobraćaja u ulici Čaršijska

halim dervisevicInicijativa vijećnika Halima Derviševića za uvođenje totalne zabrane saobraćaja u ulici Čaršijska. Dodatna obrazloženja dala je Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice. Bez vođenja rasprave, vijećnici su glasali o upućenoj inicijativi, te su u skladu sa Odgovorom Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina broj: 03/1-23-7-482/14 od 13.06.2014.godine, sa 3 glasa ZA i 21 glas UZDRŽAN, donijeli sljedeći:

Z a k lj u č a k

1. Općinsko vijeće Visoko ne prihvata inicijativu vijećnika Halima Derviševića za uvođenje totalne zabrane saobraćaja u ulici Čaršijska.