Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kako postati dijelom osnivačkog kapitala profitabilnog javnog preduzeća, a da te ne provale

ermin dlakic amra babicPriča o famoznoj Reformi javnog sektora i obećanju nove izvršne vlasti kako će brzo biti “skinuti” svi direktori svega što ima prefiks “Javno” nakon dvije godine ispostavila se kao šuplja priča. Tek je Asmir Hodžić “zaplatio” smjenom i to iz sasvim drugih razloga od onih koje su najavljivali i isticali samoprozvani “Reformatori” koji u najvećoj mjeri i nemaju pojma šta znači stvarna Reforma javnog sektora, nego su se onako igrali malo uređenja lokalne zajednice. Kao jedan u nizu onih koji su trebali biti smijenjeni nalazio se i direktor JKP “Visočica” Ermin Dlakić. Kako je vrijeme odmicalo, stavovi koje je iznosio Dlakić u javnosti bivali su jači od labavih i često neozbiljnih argumenata onih koji su željeli da ga se riješe, pa je u tom “natezanju” i istekao regularni mandat aktuelnog direktora.

Otkako političko Visoko uporno ukazuje i pokazuje da u jedinstvu nije snaga jer lokalna vlast djeluje na principu “niko ni s kim” počinju se stvarati određeni lobiji od kojih su jedni ZA, a drugi PROTIV novog mandata Ermina Dlakića. Pominju se i različiti razlozi i interesi zašto su mišljenja podjeljena, ali je jedno jasno, političke hijene i lokalni privredni lešinari po uhodanom primjeru Vitexa, Veleprometa, KTK, Kovine, Hut-a … žele podijeliti izborni i politički plijen zvani JKP “Visočica” Visoko i sve to prikazati kao vitalni nacionalni interes Bošnjaka visočkog kraja. S tim da su malo zakasnili s tom pričom, jer je sve manje levata u Visokom i sve više onih koji razlikuju vodene od uljanih boja prilikom pokušaja da ih se farba.

Bez obzira na sve kalkulacije i želje pojedinaca da postanu dijelom osnivačkog kapitala ove profitabilne firme u Visokom, raspisan je Konkurs za novog direktora JKP “Visočica” Visoko. Možda je ovo upravo prilika i za nekoga od vas ukoliko već niste stranačkim putem uhljebljeni…

Na osnovu članova 8. i 12. Zakona o javnim preduzećima (Službene novine Federacije BiH, broj 8/05/, 81/08, 22/09), Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, broj 23/99, 45/00, 2/02, 3/03), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 12/03, 34/03 i 65/13) članova 24. i 30. Statuta JKP ”VISOKO” Visoko, Nadzorni odbor Preduzeća, na osnovu Odluke broj 703, od 9. 9. 2014. godine, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora JKP ”VISOKO” d.o.o. VISOKO

 

I

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje dijela uprave JKP ”VISOKO” d.o.o. VISOKO za sljedeću poziciju:

1. Direktor JKP ”Visoko” d.o.o. Visoko

 

OPIS POSLOVA

II

Uz pripadajuće nadležnosti i odgovornosti iz domena Uprave Preduzeća, direktor ima nadležnosti i odgovornost i za sljedeće:

– predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo,

– oraganizuje i rukovodi procesom rada i samostalno donosi odluke, 

– utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku,

– zaključuje ugovore i poduzima druge pravne radnje u granicama zakonskih ovlaštenja,

– osigurava dosljednu primjenu Etičkog kodeksa,

– pokreće displinski postupak u slučajevima povrede radnih dužnosti,

– odgovara za zakonitost poslovanja Preduzeća,

– poduzima radnje za registraciju Preduzeća

– obavlja i ostale poslove neophodne za efikasniju organizaciju i vođenje poslovanja Preduzeća.

 

III

Direktor JKP ”VISOKO” d.o.o. VISOKO bira se na mandatni period u trajanju od 4 (četiri) godine.

 

OPŠTI USLOVI

IV

Kandidat koji se prijavljuje na poziciji iz tačke I ovog javnog konkursa mora ispunjavati sljedeće uslove:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da je stariji od 18 godina,

– da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,

– da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktora 5 (pet) godina od dana parvosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana obavljanja upražnjene pozicije,

– da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Uprave,

– da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disiplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta( u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

– da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine,

– da ne vrši funkciju u političkoj stranci,

– da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 16/02, 12/04, 63/08 i 18/12) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 70/08),

– da ne podliježe ograničenjima utvrđenim odredbama člana 264. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13),

– da nema direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu,

-da ne postoje druge zakonske smetnje obavljanje pozicije za koju se kandidiuje,

– da ponudi program rada za mandatni period na koji se imenuje.

 

POSEBNI USLOVI

V

Pored utvrđenih opštih uslova, kandidat koji se prijavljuje za pozicije iz tačke I ovog javnog konkursa mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

– VII stepen stručne spreme ili bachelor 240 ECTS

– Radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 (pet) godina na rukovondim poslovima.

 

VI

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt-telefon ili e-mail.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjeren fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. Uvjerenje o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 5 godina na rukovodnim poslovima,

5. Uvjerenje organa da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktoram u periodu od posljednjih 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak od nadležnog suda,

7. Programi rada u pisanoj formi za mandantni perido na koji se imenuje,

8. Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 (tri) godine od dana objavljivanje upražnjene pozicije,

9 Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine,

10. Ovjerenu izjavu da ne vrši funkciju u političkoj stranci

11. Ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH i Zakona u sukobima ineteresa u organima vlasti u FBiH, odnosno da nije izabrani zvaničnik nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik,

12. Ovjerenu izjavu da ne podliježe ograničenjima utvrđenim odredbama člana 264. Zakona o privrednim društvima

13. Ovjerenu izjavu da nema direktni ili indirektni interes u Društvu

14. Ovjerenu izjavu da ne postoje druge zakonske smetnej za obavljenje pozicije za koju se kandidiuje.

Kanditdat koji bude izabran obavezan je prije stupanja na dužnost dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti i ljekarsko uvjerenje. 

 

VII

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne oslobe iz javnog konkursa i koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju, kako je traženo ovim javnim konkursom, Nadzorni odobor će obaviti intervju.

 

VIII

Ovaj javni konkurs će biti objavljen u Službenim novinama FBiH i dnevnim listovima Oslobođenje i Dnevni avaz.

 

IX

O izboru kandidata Nadzorni odbor obavijestiće svakogg kandidata u roku od 8 dana do dana izbora.

 

X

1. Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa u Službenim novinama FBiH.

2. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu

JKP ”VISOKO” d.o.o. Visoko, Sarajevska broj 6 za Nadzorni odbor,

sa naznakom ”PRIJAVA NA KONKURS – NE OTVARATI”.

3. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

4. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

 

NADZORNI ODBOR       

Namik Čolaković, predsjednik