Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nakon bolničke Damiru Vujiću predstoji pravna borba za osnovna ljudska prava

damir vujic nakon operacijePriča o Damiru Vujiću nekadašnjem uposleniku Preventa koju smo objavili u dva nastavka, prije i nakon njegove druge operacije leđa u KB Zenica, dobija i svoj treći nastavak, a to je priča o pravnoj bici sa velikom korporacijom oko dokazivanja svojih najosnovnijih radničkih prava. Iako još uvijek nije potpuno izvjesno u kojem procentu invaliditeta će Damir nakon svega nastaviti da živi on se trenutno nalazi na kućnom liječenju i nada se da neće morati i po treći put ići na operaciju, ovoga puta u Tuzlu. Kako je dobio otkaz u vrijeme dok je koristio bolovanje, a sve mu je saopšteno emailom samo nekoliko dana prije druge operacije, Vujić se odlučio svoja prava potražiti i preko kantonalne inspekcije za rad. Dana 03.08.2014.godine na adresu ove inspekcije poslao je sljedeći dopis:

Ovim putem hoću da Vas obavijestim, i to mi je dužnost, da sam dobio otkaz na bolovanju pred drugu operaciju kičme, mada sam pokriven doznakama Kantonalne komisije. U Preventu BH već 5 godina radim u kontrolingu. Molim Vas da uradite ono što je u vašoj nadležnosti. Otkaz pri povredi na radu pred drugu operaciju nije po zakonu, a nije ni humano. U ponedjeljak idem u bolnicu da se operišem, a ne znam hoću li imati pristup ovom mailu pa Vam ostavljam br.telefona i gmail adresu.

Unaprijed zahvalan Damir Vujić

Osam dana kasnije stigao je i odgovor od kantonalne inspektorice Aide Burić u kojem stoji:

PREDMET: OBAVIJEST o postupanju po predstavci, d o s t a v lj a se.

Postupajući po Vašoj predstavci od 04.08.2014.god. obavještavam Vas da je izvršena inspekcijska kontrola u Prevent BH doo Visoko, Topuzovo Polje i to dana 08.08.2014.god. te tom prilikom utvrdila sljedeće činjenično stanje.

Utvrđeno je da ste imali ugovor o radu na određeno vrijeme zaključen između ugovornih strana poslodavca Prevent BH doo Visoko i zaposlenika Damira Vujića iz Visokog čime se zasniva radni odnos počev od 01.05.2014.godine do 31.07.2014.godine. Ugovor je pod brojem: 193/14 od 01.05.2014.godine i potpisan je od obje ugovorne strane. Navedenim ugovorom ste bili raspoređeni na radno mjesto Saradnik za kontroling, a poslodavac je donio Odluku o ukidanju radnog mjesta Saradnik za kontroling, broj odluke: 8-173/14 od 02.06.2014.godine.

Izvršen je uvid u Obavijest o isteku Ugovora o radu na određeno vrijeme od 31.07.2014.godine,broj:8-18/14 u kojoj Vas poslodavac obavještava da Ugovor o radu na određeno vrijeme,br.193/14, zaključen s Vama 01.05.2014. ističe sa danom 31.07.2014., i da isti neće biti dalje produžavan. Zakon o radu FBiH („Službene novine FBiH broj:43/99,32/00) u članu 86. Stav 1. tačka 6., stoji da je jedan od načina prestanka ugovora o radu istek vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme. Izvršenim uvidom u Vaš personalni dosije konstatuje se da nema niti je sačinjen obrazac prijave o nesreći na poslu (povrede na radu), te na osnovu dokumentacije nisam mogla utvrditi da ste bili na bolovanju zbog povrede na radu. Također je izvršen uvid u dokaz o deponovanju radne knjižice i personalne dokumentacije sa pečatom Službe za opću upravu i inspekcijske poslove općine Visoko od 08.08.2014.godine. Iz navedenog se vidi da je poslodavac deponovao Vašu radnu knjižicu i ostalu personalnu dokumentaciju u nadležnu općinsku službu Visoko gdje je možete preuzeti.

Kada je u pitanju zakonitost odluke o otkazu ugovora o radu, inspektor rada nema nadležnost da odlučuje o njegovoj zakonitosti, pošto odluka o otkazu ugovora o radu koju donosi poslodavac u smislu Zakona o radu FBiH, ne predstavlja upravni akt jer se njime ne rješava neka upravna stvar, već se njome odlučuje o radnom odnosu po navedenome zakonu pa se zaštita tog prava iz radnog odnosa ostvaruje kod nadležnog suda. Navedeno proizilazi iz člana 103. Zakona o radu FBiH, čijim odredbama je regulisano pravo zaštite zaposlenika u slučaju povrede nekog njegovog prava iz radnog odnosa od strane poslodavca. Tužbu pred nadležnim sudom zbog povrede prava iz radnog odnosa možete podnijeti u roku od jedne godine od dana dostave odluke kojom je povrijeđeno pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava iz radnog odnosa.

Aida Burić
Kantonalni inspektor rada za oblast radnih odnosa

deba ocjena radne sposobnostiNakon odgovora koji je dobio od inspektorice Aide Burić, a odmah nakon druge operacije Damir Vujić se ponovo obratio ovoga puta lično inspektorici:

Poštovanje inspektorice. Izgleda da su Vam sakrili kompletnu moju dokumentaciju i doznake ili ste Vi zažmirili iz Vama poznatih razloga. U Domu zdravlja Visoko možete sve provjeriti i to Vas i molim. Ja sam u bolnici u Zenici i to možete provjeriti. Ja ću se sada s onim što sam Vama poslao obratiti Federalnoj i Državnoj inspekciji i ombudsmanima jer Vaša kontrola nije bila kompletna.

Damir Vujić

ugovor o radu iz opcinedeba potvrda dom zdravlja visokoSve vrijeme dok je bivši uposlenik Preventa bio na bolovanju unutar, tada još uvijek njegove firme, nadležni su ga prijavljivali i odjavljivali po različitim lokacijama, pa čak i onim gdje uopšte ne postoji njegovo radno mjesto, da bi na kraju dobio otkaz. Interesantno je recimo da se uvidom u dokumantaciju na koju se poziva inspektorica Burić, a koja se nalazi u Općini Visoko, jasno može vidjeti da je Damir Vujić bio uposlen na radno mjesto “Samostalni stručni saradnik u poslovnim i srodnim djelatnostima”, što je potpuno suprotno od onoga što je inspektorica utvrdila kontrolom, a gdje stoji da je radio kao “Saradnik za kontroling”.

Borba “malog” radnika i velike kompanije će svakako imati i svoj daljnji sudski nastavak, ali ono što se ne bi smjelo dešavati jeste da kompanije koje posluju u Visokom uzimaju i iskorištavaju radnu snagu, a nakon što ih iskoriste, na osnovu loših i po radnika štetnih ugovora o radu jednostvano od njih prave socijalne i medicinske slučajeve.ugovor o radu iz opcine 2