Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Do donošenja federalnog primjenjuje se kantonalni zakon o šumama

sumaU organizaciji Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a održan je radno-konsultativni sastanak o primjeni propisa iz oblasti šumarstva, na kojem su sudjelovali predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK-a, JP „Šumsko-privredno društvo ZDK“ i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK-a. 

Na sastanku je razmatrana trenutna primjena važećih propisa, kojim se uređuju određena pitanja u oblasti šumarstva. Razgovaralo se o postupku donošenja šumsko-gospodarskih osnova, rješavanju zahtjeva za zamjenu šume i šumskog zemljišta, zahtjeva za zakup šumskog zemljišta , zatim o rješavanju zahtjeva u postupku dodjele koncesije za istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina u šumama i na šumskom zemljištu te načinu provođenja inspekcijske kontrole. 

Predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su potvrdili da ulažu napore sa svoje strane da se što prije donese federalni zakon o šumama, te da se postojećim odlukama Vlade FBiH prevazilazi nepostojanje ovog zakona. 

Na sastanku je donesen zaključak da se do donošenja federalnog zakona primjenjuje Zakon o šumama Zeničko-dobojskog kantona i podzakonski akti doneseni po tom zakonu, budući da oni suštinski ne odstupaju od odredaba odluka Vlade FBiH, kojima se uređuju pitanja u oblasti šumarstva, i da se ulože dodatni napori da se što prije donese federalni zakon o šumama.

FENA/Visoko.co.ba