Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

„Informacija o radu i aktivnostima Općinske načelnice između dvije sjednice Općinskog vijeća“ ipak neće biti redovna tačka dnevnog reda sjednica OV Visoko

elvir-spiodicInicijativa vijećnika Elvira Špiodića da se u dnevni red svih predstojećih sjednica Općinskog vijeća uvrsti stalna tačka dnevnog reda: „Informacija o radu i aktivnostima Općinske načelnice između dvije sjednice Općinskog vijeća“ U raspravi su učestvovali vijećnici: Elvir Špiodić i Zlatko Handžić, te Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća. Po okončanoj raspravi, a po zahtjevu Nezavisnog kluba vijećnika, zamjenica predsjedavajuće dala je kratku pauzu od pet minuta. Nakon pauze, vijećnici su se izjašnjavali o podnesenoj inicijativi.

ZA inicijativu glasalo je 11 vijećnika, 12 PROTIV, dok su se 2 vijećnika UZDRŽALA od glasanja.

Na osnovu rezultata glasanja, zamjenica predsjedavajuće je konstatovala da je Općinsko vijeće donijelo sljedeći

Z a k lj u č a k:

1. Općinsko vijeće Visoko nije usvojilo inicijativu vijećnika Elvira Špiodića da se u dnevni red svih predstojećih sjednica Općinskog vijeća uvrsti stalna tačka dnevnog reda: „Informacija o radu i aktivnostima Općinske načelnice između dvije sjednice Općinskog vijeća.