Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ubuduće redovne mjesečne naknade za uposlenike KTK Visoko do odlaska u penziju

senad bilalovic1U javnosti su se pojavila dva noja Javna poziva za prodaju dijelova KTK Visoko. Na prodaju je Fabrika Konfekcije i poslovni objekat u centru Visokog na adresu Jalija bb. Što se tiče aktuelnog tendera za prodaju Fabrike regenerata i Galanterije, očekuje se da će se grupacija PREVENT javiti sa ponudom koja bi mogla zadovoljiti interese svih strana. Rok za podnošenje prijava je 6. januar 2014. godine. Za 10 dana se objavljuje prodaja Fabrike obuće Goruša gdje je zaposleno 130 radnika. I za ovu fabriku postoji ozbiljan interes grupacije PREVENT i nekih italijanskih partnera. Ukoliko bi se realizirale ove prodaje, stvorili bi se uslovi za transformaciju firme na najbolji mogući način. Jučer je 80 radnika KTK Visoko dobilo naknade (sve zaostale) od Kantonalnog biroa za zapošljavanje, uz veliko razumijevanje direktora Zavoda za zapošljavanje gosp.Ratka Orlandića i upornosti i truda direktora Senada Bilalovića, te će uz izmirivanje obaveza od strane KTK Visoko, ubuduće primati redovno mjesečne naknade do obezbjeđivanja uslova za penziju, uz osigurano zdravstveno osiguranje, te plaćanje doprinosa za PIO od strane Zavoda. Objavljujemo u cjelosti i dva Javna poziva za tenderske prodaje:

JAVNI POZIV za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju Tehničko-tehnološke cjeline Fabrika konfekcije, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko

 

Naziv predmeta: Tehničko-tehnološka cjelina Fabrika konfekcije, vlasništvo „KTK  Visoko“ d.d. Visoko

Adresa predmeta: Mule Hodžića, Visoko

Šifra predmeta:     11000278

Prodavac:             „KTK Visoko” d.d. Visoko , Prijeko broj 1, Visoko putem Agencije     za  privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

 

Opis predmeta:

Fabrika konfekcije sa pripadajućim zemljištem označena kao k.č. 3363, K.O. Visoko ZK ul. broj 964 sa pripadajućim zemljištem površine 6.856 m² i to:

– poslovna zgrada u privredi 3 tlocrtne površine 600 m²

– poslovna zgrada u privredi 2 tlocrtne površine 610 m²

– poslovna zgrada u privredi 4 tlocrtne površine 1017 m²

– pomoćna zgrada 1 tlocrtne površine                    15 m²      

– pomoćna zgrada 5 tlocrtne površine                    10 m²      

– pomoćna zgrada 6 tlocrtne površine                    18 m² 

– dvorište 0 površine                                              4.586 m² 

Na predmetu prodaje upisane su hipoteke i zabilježbe za koje se može izvršiti uvid u zk. ul. broj 964.

Sredstva dobijena prodajom nekretnina rasporedit će se u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora „KTK Visoko” d.d. Visoko broj: XXIV-1/2013 od 19.12.2013. godine.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

  1. Cijena ……………………………………………………………..   350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 5.689.806,00 KM. Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

  1. Zapošljavanje …………………………………………………..   350 bodova ili 35 %

Preuzimanje 80 (osamdeset) zaposlenika „KTK Visoko“ d.d. Visoko i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme a na period od najmanje 3 (tri) godine od dana prijema.

  1. Nova finansijska ulaganja…………………………………   300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 500.000,00 KM u periodu od 12 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora i to u renoviranje objekta. Investicije veće od 500.000,00 KM neće se dodatno vrednovati

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća.

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka “PONUDA”.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

– posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04). Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

– posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit u iznosu od 100.000,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo.   Naknada za učešće na tenderu u iznosu od 5.690,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno u skladu sa kriterijima iz javnog poziva neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, do 16,00 sati dana 14.01.2014. godine, ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela.

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, dana 17.01.2014. godine u 14:00 sati.                

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od prodavca.

Za sve dodatne podatke o predmetu prodaje i informacije o postupku tendera kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u Agenciji: Fikret Talić,  033 586 238

Kontakt osoba u preduzeću: Senad Bilalović, 062 350 483

Javni poziv će biti objavljen u dnevnim novinama “Dnevni avaz” Sarajevo.      

 

Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 108

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora preduzeća „KTK Visoko“ d.d. Visoko broj: XXIV-3/13 od 19.12.2013. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I P O Z I V za učešće na aukcijskoj prodaji broj 108

 

 

 

Prodavac:            „KTK Visoko“ d.d. Visoko putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

 

Adresa:                  Prijeko 1., Visoko, Bosna i Hercegovina

 

JMB Prodavca:      4218136130005

 

Šifra predmeta:      11000279

 

Naziv predmeta:     Poslovni objekat u izgradnji 

Poslovni objekat u izgradnji sa pripadajućim zemljištem površine 200 m2 sastoji se od poslovne zgrade u privredi 1 tlocrtne površine 82 m2, pomoćne zgrade u privredi 2 tlocrtne površine 23 m2, pomoćne zgrade u privredi tlocrtne površine 10 m2 i zemljišta uz privredne zgrade površine 85 m2 upisan na k.č. 697, K.O Visoko ZK ul. 963. Objekat je pogodan za različite namjene , posebno za prodaju. Objekat je novije gradnje, sagrađen 2005. godine. Objekat je potrebno završiti čime se stiče potpuna iskorištenost.

 

Adresa predmeta: Ulica Alije Izetbegovića 11, Visoko

 

Početna cijena:       356.909,00 KM    

 

Depozit:                     35.691,00 KM

 

Naknada za učešće:     100,00 KM

 

Na predmetu prodaje postoje upisane hipoteke i zabilježbe izvršenja, za koje se  može izvršiiti uvid ZK ul. 963.

 

Odlukom Nadzornog odbora KTK Visoko“ d.d. Visoko broj: XXIV-3/13 od 19.12.2013. godine početna cijena je ujedno i najniža cijena po kojoj se može izvršiti prodaja.

 

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 30.12.2013. godine  do 09.01.2014. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

 

Aukcija će se održati 17.01.2014.godine u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo sa početkom 10:00 sati

 

Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. 

 

Prijava za učešće na aukciji:

 

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 09.01.2014.godinedo16:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

 

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

 

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

 

Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba

 

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

 

Kontakt osoba u preduzeću: Senad Bilalović     062 350 483

 

Kontakt osoba u Agenciji: Talić Fikret          033 586 238