Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Visokogas” mijenja ime u “Visoko Ekoenergija” i proširuje djelatnost

visokogas“Zlatna koka” visočkog javnog sektora i preduzeće koje donosi čistu dobit Općini Visoko uskoro će, ukoliko to vijećnici izglasaju, a hoće, promijeniti ime iz “Visokogas” u J.P “Visokoenergija”. Novo sjedište ovog novog/starog preduzeća će biti u ulici Kakanjska broj 4. Osim promjene imena i adrese dosadašnjim djelatnostima ovog preduzeća bit će pridodat još neke djelatnosti. Pravni osnov za ovakav potez nove vlasti nalazi se u “Smjernicama javnog sektora” koje je usvojilo Općinsko vijeće još ranije 27.07.2013.godine. Odnedavno stopostotni vlasnik “Visokogasa” je postala Općina Visoko. Naime, Energoinvest d.d Sarajevo je prodao svoj udio od 3,57% u kapitalu Društva ili u protuiznosu od 90.265,61KM. Općina Visoko je postala vlasnikom ovog dijela 25.09.2013.godine nakon notarske obrade, a kompletan novčani iznos Energoinvestu je isplećen 25.10.2013.godine. 

Za razliku od JP “Gradska groblja” i JP “Visočica” Visoko, “Zlatna koka” nije bila meta najave kadrovskih promjena unutar preduzeća. Naprotiv, aktuelnom direktoru je produžen mandat, a kako nezvanično saznajemo novo preduzeće će biti nosilac višemilionskog projekta izgradnje mini hidrocentrala na općini Visoko, tačnije njih pet i to na potezu od Dobrinja pa do gradskog dijela. Navodno bi to trebao biti projekt od preko 150.000.000KM za koji se tvrdi da će biti budućnost Visokog. 

U subotu je nova sjednica OV Visoko na kojoj će se razmatrati i ovo pitanje, pa ćemo sačekati da vidimo šta o svemu misli predlagač, odnosno, eventualna opozicija. Ne sumnjamo da će Odluka biti usvojena jer SDA i SBiH u kombinaciji 12+2 još uvijek suvereno vladaju zakonodavnom i izvršnom vlašću u Visokom. Do tada u prilici ste da pročitate šta sadrži pomenuta Odluka i Članovi unutar nje.

 

O D L U K A o smanjenju broja članova Društva, promjeni naziva firme, promjeni sjedišta i proširenju djelatnosti Društva za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme „Visokogas“ d.o.o Visoko

Član 1.

Ovom Odlukom Osnivač Društva za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme „Visokogas“ d.o.o Visoko vrši sljedeće promjene:

smanjenje broja članova Društva,
promjenu naziva firme Društva,
promjenu sjedišta Društva i
proširenje djelatnosti Društva.

Član 2.

Ugovorom o prodaji i prenosu udjela u Društvu za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme „Visokogas“ d.o.o Visoko , Broj: OPU-IP: 2388/2013 notarski obrađena 25.09.2013 godine od Senade Husomanović, notara sa službenim sjedištem u Visokom, zaključenog između ENERGOINVEST d.d. Sarajevo i OPĆINA VISOKO, osnivača tog Društva Općina Visoko je kupovinom udjela drugog osnivača stekla udio od 3,57% u Društvu za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme „Visokogas“ d.o.o Visoko, čime se smanjuje broj članova Društva i jedini osnivač i član Društva je: OPĆINA VISOKO.

Član 3.

Ovom Odlukom Osnivač Društva za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme „Visokogas“ d.o.o Visoko vrši promjenu naziva firme Društva tako da će umjesto dosadašnjeg naziva firme Društva novi naziv firme Društva biti: Javno preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o Visoko. Skraćeni naziv firme Društva će biti: J.P „Visoko Ekoenergija“ d.o.o Visoko.

Član 4.

Ovom Odlukom Osnivač Društva mijenja sjedište Društva. Novo sjedište Društva je Visoko, ulica Kakanjska broj 4, općina Visoko.

Član 5.

Ovom Odlukom Osnivač u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, Broj: 47/2010) proširuje djelatnost Društva za sljedeće djelatnosti:.

33.11 Popravak proizvoda od metala;
33.14 Popravak električne opreme;
35.11 Proizvodnja električne energije;
35.14 Trgovina električnom energijom;
35.23 Trgovina plinom distribucijskom mrežom;
35.30 Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija;
42.22 Gradnja vodovoda za električnu struju i telekomunikacije;
43.21 Elektroinstalacijski radovi i
43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i insalacija grijanja i
klimatizacije.

Član 6.

Ovlašćuje se predstavnik Općine u Skupštini Društva da na osnovu ove Odluke pred notarom, nadležnim sudskim registrom i drugim instutucijama sačinjava i potpisuje sve potrebne isprave i zajedno sa Upravom Društva, poduzima sve potrebne radnje potrebne za
upis promjena u registrima.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku općine Visoko“.

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine u kome je utvrđeno da «Djelatnosti od javnog društvenog interesa utvrđuju općina, kanton i Federacija Bosne i Hercegovine, svako u okviru svojih nadležnosti». Pravni osnov sadržan je u članu 246. Zakona o privrednim društvima Federacije BiH u kome su utvrđene nadležnosti Skupštine Društva. Pravni osnov sadržan je u aktu Smjernice reforme javnog sektora općine Visoko, koje je Općinsko Vijeće Visoko donijelo na sjednici održanoj 27.07.2013. godine. Pravni osnov sadržan je u članu 22. Statuta općine Visoko – prečišćeni tekst («Sl.glasnik općine Visoko» broj 1/11 i 8/13) u kome su utvrđene nadležnosti Općinskog vijeća Visoko.

Razlozi za donošenje

Ugovorom o osnivanju Društva sa ograničenom odrovornošću zakljućenim dana 02.09.1997. godine između «Energoinvesta» d.d. Sarajevo i Općine Visoko osnovano je Preduzeće za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme «Visokogas» d.o.o. Visoko. Rješenjem Kantonalnog suda u Zenici broj: U/I-979/97 od 30.09.1997. godine izvršen je upis preduzeća u sudski registar pod nazivom Preduzeće za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme «Visokogas» d.o.o. Visoko sa sjedištem u naselju Luke II broj 16, općina Visoko.
U periodu od 1997. do 2013. godine Društvo je u skladu sa važećim propisima usklađivalo svoje poslovanje i podatke od značaja za pravni promet Društva. Odlukom o otkupu udjela u kapitalu Društva «Visokogas» d.o.o. Visoko koju je Općinsko vijeće donijelo 27.07.2013. godine, Općinsko vijeće kao osnivač Društva «Visokogas» d.o.o. Visoko je prihvatilo ponudu «Energoinvesta» d.d. Sarajevo za prodaju udjela od 3,57% u kapitalu Društva za iznos od 90.265,61 KM, te ovlastilo Općinsku načelnicu Visoko da može zaključiti ugovor o prenosu udjela «Energoinvest» d.d. Sarajevo u Društvo «Visokogas» d.o.o. Visoko na Općini Visoko. Dana 25.09.2013. godine notarski su obrađene izjave u formi Ugovora o prodaji i prenosu udjela u Društvu za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme «Visokogas»
d.o.o. Visoko pod oznakom OP U – IP 288/13 u Notarskom uredu Senade Husomanović u Visokom. Prodajna cijena za ustupljeni udio u Društvu isplaćena je sa danom 25.10.2013. godine. Na taj način smanjen je broj članova Društva i jedini Osnivač i član Društva je
Općina Visoko. Nadalje, u aktu – Smjernice reforme javnog sektora općine Visoko koje je Općinsko vijeće Visoko usvojilo na sjednici od 27.07.2013. godine u dijelu koji se odnosi na reformu Društva «Visokogas» d.o.o. Visoko utvrđena je potreba proširenja djelatnosti
Društva, te promjena naziva istog u skladu sa proširenjem djelatnosti. Jedan od razloga za donošenje ove Odluke je i promjena sjedišta Društva «Visokogas» d.o.o. Visoko i novo sjedište Društva je u ul. Kakanjska broj 4, općina Visoko. Iz naprijed navedenih razloga Nadzorni odbor Društva je u skladu sa odredbama Statuta Društva na sjednici održanoj 12.12.2013. godine donio Odluku o smanjenju broja članova Društva, promjeni naziva firme, sjedišta i proširenju djelatnosti Društva, te predlaže Općinskom vijeću donošenje ove Odluke. Po donošenju ove Odluke, predstavnik Općine u Skupštini Društva će sa Upravom i Nadzornim odborom Društva preduzeti potrebne radnje u cilju realizacije ove Odluke.