Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Amandmani na Prijedlog budžeta Ze-Do kantona za 2014. godinu

mirza ganic skupstina zdk1Na osnovu člana 133. Poslovinika Skupštine Zeničko – dobojskog kantona podnosim Amandmane na Prijedlog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, kako slijedi: 

AMANDMAN I 

Razdjel 22, Budžetska organizacija 02, Potrošačku jedinicu  0035 -OŠ Mula Mustafa Bašeskija, ekonomski kod 821600, Rekonstrukcija i investiciono održavanje – iznos 0, zamjenjuje se iznosom 300 000KM.

Sredstva obezbijediti iz razdjela 22 – budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na ekonomskom kodu 821600 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje, iznos 985 000  zamjenjuje se iznosom 685 000.

Obrazloženje 

Sredstva u iznosu od 300 000KM bila bi usmjerena na opremanje područne osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ u Poriječanima.

Pomenute pozicije s kojih bi se vršilo skidanje sredstava je svakako planirana za investiciono održavanje. S tim u vezi, a s obzirom da već imamo unaprijed poznatu potrebu za utrošak sredstava smatram da bi se amandman trebao prihvatiti, a posebno zbog sljedećeg obrazloženje:

U Mjesnoj zajednici Poriječani, općina Visoko trenutno djeca pohađaju područnu školu „Mula Mustafa Bašeskija“. Škola je montažna i u veoma dotrajalom stanju. Naime, radi se o baraci koja može da se sruši bilo kada!

S tim u vezi prepoznata je potreba izgradnje nove škole. Izgrađen je potpuno novi objekat, jer postojeći objekat s obzirom na dotrajalost i način izgradnje nije podložan renoviranju.

Pomenuta škola do 1992. godine imala je vanjski wc, da bi usljed ratnih razaranja i smještaja izbjeglica dograđen wc, koji je ostao za upotrebu učenicima.

Kada se krenulo s projektom ubrzo su obezbjeđena i određena finasnijska sredstva, ali su ta sredstva bila nedovoljna za potpunu izgradnju i stavljanje objekta u funkciju. S obzirom da se radi o većim finasnijskim sredstvima njena izgradnja bila je planirana u etapama.

Nadležno ministarstvo je pratilo tok realizacije projekta i po onomo što je trenutno na djelu, kada je objekat došao do zadnje ploče interes ministarstva se gubi. Vizija, plan investicija kao i sami objekat je napušten.

Od 2010. godine interes Nadležnog ministarstva se gubi, tako da je škola prepuštena na nemilost vremenskim uticajima, nezaštićena i bez vizije za dalja ulaganja.

Kada se vidjelo da je praktično nemoguće pobuditi ministarstvo da makar pokrije objekat i time ga zaštiti od propadanja, tj. zaštiti do sada uložena finansijska sredstva Općina Visoko je iz svog budžeta odobrila i uložila 60 hiljada KM za igradnju krova škole.

Već tri godine, a evo na pomolu je i četvrta godina gdje se uopće ne vidi interes Vlade i Ministarstva za obrazovanje da izdvoji finansijska sredstva i napravljeni školski objekat stavi u funkciju, a sve radi stvaranja boljih uslova za nastavne aktivnosti učenika koji pohađaju ovu školu s jedne strane, te osiguranja sigurnosti i ugodijeg ambijenta za sve učenike s druge strane!?

S obzirom da je ova škola u najugroženijem stanju na Balkanu, zaslužuje viziju i volju nadležnog Ministarstva da stvori ravnopravne uslove i ovoj djeci koja imaju pravo da se tretiraju budžetskim novcem, jer i njihovi roditelji izdvajaju doprinose za obrazovanje, plaćaju poreze koji direktno idu u budžet Kantona.

Više puta sam ukazivao na ovaj problem, ali nadležno Ministarstvo se oglušilo i ništa nije poduzelo.

Odgovorno tvrdim da je sigurnost djece ugrožena, a o uslovima pohađanja obrazovnog procesa da ne govorim.

Sramota je da imamo izgrađenu školu, pokrivenu školu, koju je potrebno opremiti i utopliti, te je staviti u funkciju, a da djeca svakodnevno prolaze pored iste i idu u baraku.

Zaista je žalosno da u 21 – om vijeku djeca pohađaju nastavu u školi koja ne zadovoljava ni minimum uslova, a da Vlast ne reaguje i pravi se imuna.

Iskreno Vas molim da prepoznate ovu potrebu i prihvatite ovaj amandman, prvenstveno radi interesa djece i građana s tog područja. 

AMANDMAN II

U prijedlogu budžeta za 2014. godinu, na razdjelu 12 – budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001- Stručna služba vlade na ekonosmkom kodu 822500 –Učešće u zajedničkim ulaganjima iznos 197 000,  zamjenjuje se iznosom 100 000.

Razdjel 22, Budžetska organizacija 01, Potrošačku jedinicu  0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  subanalitika  MAX 002 – Transfer za sport  iznos 492 500 mjenja se iznosom 589 500. 

Obrazloženje:

Sport kao djelatnost od javnog interesa zauzima značajno mjesto.

Polazeći od značaja sporta za zdravlje građana, socijalnu integraciju, prestiž i afirmaciju, nacionalni ponos, osjećanje pripadnosti, moral i druge vrijednosti od opšteg interesa neophodno je da Kanton u želji da ne samo održi već i otvori nove perspektive razvoja sporta, učestvuje u stvaranju uslova za razvoj sporta. Sport mora postati važan faktor svijesti pojedinca o zdravlju, odnosno važan činilac prevencije zdravlja i sociopatoloških pojava među mladima.

Sport kao dio fizičke kulture pospješuje, a ima i potrebu za stvaralaštvom, afirmacijom i ostalim kulturnim potrebama koje su čovjeku neophodne u savremenim uslovima življenja. Zbog toga se danas kaže da je sport specifična djelatnost sa veoma izraženom vaspitno obrazovnom funkcijom.

Kad sve ovo uzmemo u obzir ne smijemo umanjivati finansijska sredstva za ovako veoma važnu oblast, već nasuprot trebamo ih u kontinuitetu povećavati. 

AMANDMAN III 

Na razdjelu 22 – budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta subanalitika MAD 203 –Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre  iznos 1 347 835,  zamjenjuje se iznosom 1 435 000.

Sredstva obezbijediti sa razdjela 19 – budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001-Kantonalna Direkcija za ceste – ekonomski kod 821600 iznos 6 00 3810 zamjenjuje se iznosom 5 916 645. 

Obrazloženje

Veliki broj studenata zbog udaljenosti mjesta stanovanja od visokoškolskih ustanova su prisiljeni stanovati u blizini istih. Znamo da je kupovna moć građana u našem kantonu smanjena, da veliki broj građana nije u prilici finansirati svoju djecu da studiraju. Male stipendije, skupe mjesečne karte značajno utiču na studentsku populaciju. Zbog te činjenice mnogi se odlučuju na smještaj u studentske domove. U želji da olakšamo, a ne otežamo smatram da se sredstva za studenstke domove ne smiju smanjivati. Ovaj transfer značajno utiče na poboljšanje studentskog standarda i treba ga povećati.

Mirza Ganić