Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Strateška prekretica u KTK, zbrinjavanje radnika i uplata PIO/MIO

ktk 3Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c  Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj  28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora  „KTK Visoko” d.d. Visoko broj: XXIV-1/2013 od 19.12.2013. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju Tehničko-tehnološke cjeline Fabrika regenerata i fabrika galanterije sa pripadajućim zemljištem, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko.

Naziv predmeta: Tehničko-tehnološka cjelinaFabrika regenerata i fabrika galanterije sa pripadajućim zemljištem u Topuzovom Polju, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko

Adresa predmeta:Topuzovo Polje bb, Visoko

Šifra predmeta: 11000277

Prodavac: „KTK Visoko” d.d. Visoko , Prijeko broj 1, Visoko putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Kratak opis predmeta:

Tehničko-tehnološka cjelinaFabrika regenerata i fabrika galanterije sa pripadajućim zemljištemu Topuzovom Polju, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko. Poslovne zgrade su u slobodnoj carinskoj zoni sa idealnom infrastrukturom.

Fabrika regenerata i fabrika galanterije sa pripadajućim zemljištem, kako slijedi:

– Fabrika regenerata i ostale privredne zgrade označena kao k.č. 567/1, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, poslovna zgrada u privredi br. 1,2,4,7,8,9,10 i 11 sa pripadajućim  zemljištem površine 33.267 m²

– Zemljište uz privrednu zgradu „Topuzovo Polje“ k.č. 567/4 K.O. Kraljevac , zk. ul. 213, površine 3.400 m²

– Zemljište uz privrednu zgradu „Topuzovo Polje“ k.č. 568,  K.O. Kraljevac , zk. ul. 213, površine 12.264 m²

– Zemljište uz privrednu zgradu u Topuzovom Polju k.č. 565/1, K.O. Kraljevac , zk. ul. 213, površine 12.460 m²

Na predmetu prodaje upisane su  hipoteke i zabilježbe za koje se može izvršiti uvid u

zk. ul. 213.

Sredstva dobijena prodajom nekretnina rasporedit će se u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora „KTK Visoko” d.d. Visoko broj: XXIV-1/2013 od 19.12.2013. godine.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1. Cijena   ……………..350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 3.865.908,60 KM. Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu. Odlukom Nadzornog odbora „KTK Visoko“ d.d. Visoko broj:XXIV-1/13 od 19.12.2013.godine, utvrđeno je da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene, te ponude ispod te cijene neće biti razmatrane.

Ponuđač koji ponudi najveću cijenu bit će bodovan sa maksimalnim brojem bodova, a ostali ponuđači srazmjerno ponuđenoj cijeni u odnosu na najveću ponuđenu cijenu.

2. Zapošljavanje 100 (stotinu)  zaposlenika „KTK Visoko“ d.d. Visoko………………350 bodova ili 35 %

Preuzimanje i zapošljavanje 100 (stotinu) zaposlenika „KTK Visoko“ d.d. Visoko u roku od 30 dana po zaključivanju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, a na period od najmanje 3 (tri) godine od dana prijema.

3. Nova finansijska ulaganja ……………………………………………..      300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 2.000.000,00 KM u periodu od 12 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora. Ponuđena ulaganja veća od 2.000.000,00 KM neće se dodatno vrednovati.

Ponuđač koji ponudi najveća ulaganja bit će bodovan sa maksimalnim brojem bodova, a ostali ponuđači srazmjerno ponuđenim ulaganjima u odnosu na najveća ponuđena ulaganja. Za iznos ponuđenih ulaganja, Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu, neopozivu  garanciju poslovne banke koja je prihvatljiva za Prodavca, na iznos najmanje 35% ugovorenih ulaganja.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br.2/97,8/99,32/00,45/00,54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka “PONUDA”.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

– posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži  podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04). Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

– posebnu  zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit u iznosu od 100.000,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo SarajevoNaknada za učešće na tenderu u iznosu od 3.866,00 KM  uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno u skladu sa kriterijima iz javnog poziva neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, do 16,00 sati dana 06.01.2014. godine, ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje  imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09).

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda bit će održano u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, dana  08.01.2014. godine u 13,00 sati.                

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od prodavca.

Za sve dodatne podatke o predmetu prodaje i informacije o postupku tendera kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u Agenciji: Fikret Talić, 033/586 238

Kontakt osoba u preduzeću: Senad Bilalović, 032/738-005