Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dejan Šćepanović i Mirza Omanović umjesto Muhameda Husića i Mirze Ganića

opozicijaOpćinsko vijeće Visoko je na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 2.12.2012. godine, donijelo Odluku o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko koja je objavljena u „Službenom glasniku općine Visoko“, broj: 6/12. U skladu sa odredbama člana 26. Poslovnika Općinskog vijeća, Kolegij čine: predsjedavajuća i zamjenica predsjedavajuće Općinskog vijeća, predsjednici klubova vijećnika u Općinskom vijeću i sekretar Općinskog vijeća.

Kako je u Klubu vijećnika SDA i Klubu vijećnika SDP došlo do promjene zbog prestanka mandata vijećnicima Mirzi Ganiću i Muhamedu Husiću koji su ujedno bili i predsjednici ovih klubova, neophodno je izvršiti izmjene u Odluci o obrazovanju Kolegija
Općinskog vijeća Visoko. U tom smislu, Općinskom vijeću upućen je akt Kluba vijećnika SDA, broj: 02-242/13 od 27.11.2013. godine, kojim se za predsjednika ovog kluba imenuje vijećnik Mirza Omanović, a za zamjenika predsjednika vijećnik Zlatko Handžić.

Općinski odbor SDP je također svojim aktom, broj: 79/1-13 od 27.11.2013. godine, obavijestio o izmjeni u Klubu vijećnika SDP, tako što je za predsjednika ovog kluba određen vijećnik Dejan Šćepanović, dok zamjenik predsjednika ostaje dosadašnji zamjenik vijećnik Dalibor Tomičić.

Komisija za izbor i imenovanja, kao nadležno radno tijelo, na 19. sjednici, održanoj 18.12.2013. godine, razmatrala je upućene obavijesti, te postupajući po istim, utvrdila Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko kojim se vrši izmjena u tačkama 3. i 6. koje se odnose na klubove vijećnika SDA i SDP, na način kako je predloženo u Odluci.

Komisija upućuje Općinskom vijeću Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko u dalju proceduru.