Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Budžet ide, budžetu se nadam i to u Prijedlogu od 11.983.000KM

budzetPrema onome što je vidljivo iz materijala za narednu sjednicu OV Visoko, prijedlog budžeta za 2014. godinu iznosi 11.983.000KM, što je za 1,9% više u odnosu na Nacrt budžeta. Od ovog iznosa 2.500.000KM je predviđeno za plate uposlenika, u tekućim transferima predviđeno je 3.926.700KM, za kapitalne transfere predviđa se 378.000KM, a izdaci za nabavku stalnih sredstava su 2.008.000KM. Tekuće rezerve su predložene u iznosu od 40.000KM.

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Budžeta sadržan je u odredbama člana 19. do 39. Zakona o budžetima u Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj 19/06,76/08,5/09,32/09,51/09,9/10,36/10,45/10 i 25/12), odredbama člana 12. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 22/06 i 22/09, i člana 22. Statuta općine Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 1/11 i 8/13) 

II RAZLOZI DONOŠENJA

Budžet se donosi za fiskalnu godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Fiskalna godina obuhvata period od 1.januara do 31.decembra, odnosno kalendarsku godinu.

III OBRAZLOŽENJE POJEDINIH RJEŠENJA

Budžet za 2014.godinu sastoji se od opšteg i posebnog dijela. Opšti dio Budžeta općine Visoko za 2014.godinu sastoji se od bilansa prihoda i izdataka, a Posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po korisnicima budžeta i namjenama.

Prijedlogom budžeta za 2014.godinu planirani izdaci za plaće i naknade uposlenima su u odnosu na Nacrt budžeta za 2014.godinu umanjeni za 10.000,00 KM, tako da iznose 2.500.000,00 KM. Prijedlogom budžeta za 2014.godinu izdaci za materijal i usluge planirani su u iznosu od 2.680.300,00 KM. U izdacima za materijalne troškove najveće učešće imaju izdaci za komunalne usluge (ljetno i zimsko redovno održavanje javnih površina, održavanje gradskog zelenila, te odvoza i deponovanja otpada na deponiju (Moščanica), izdaci za troškove javne rasvjete, troškove održavanja (održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, održavanje javne rasvjete, održavanje fontana i dr.), troškovi prijevoza đaka i studenata i dr.

U odnosu na Nacrt budžeta za 2014.godinu do povećanja planiranih izdataka je došlo na pozicijama izdataka za prijevoz učenika i studenata (u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća od 22.11.2013.godine), ugovorenih usluga za usluge nadzora (projekt Prijeko), te planiranjem pozicija izdataka za održavanje manifestacije „Visočko ljeto – dani kulture,sporta i trgovine“ i izdataka za provođenje stečajnog postupka. Do umanjenja je došlo na poziciji planiranoj za naknade vijećnicima za iznos naknade u mjesecu januaru u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća od 22.11.2013.godine. Tekući transferi su planirani u iznosu od 3.926.700,00 KM. Tekući transferi se uglavnom odnose na finansiranje aktivnosti iz oblasti socijalne problematike, kao što su stalne i povremene socijalne pomoći, pomoći članovima boračkih populacija, sredstva za alternativni smještaj, pomoć za školovanje đacima i studentima, stipendije studentima, sredstva za volonterski rad, aktivnosti iz oblasti obrazovanja, aktivnosti u oblasti kulture, pomoć za organizovanje kulturnih i sportskih manifestacija i aktivnosti, transfere javnim ustanovama, transfere udruženjima građana, mjesnim zajednicama, klubovima vijećnika u Općinskom vijeću, podsticanje poljoprivrede i dr. 

Povećanje tekućih transfera u odnosu na Nacrt budžeta za 2014.godinu se odnosi na planiranje pozicije transfera za sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija, planiranje dijela izdvajanja iz nenamjenskih budžetskih sredstava transfere za Dobrovoljnu vatrogasnu jednicu, te zbog spajanja pozicija za pomoć boračkoj populaciji (spajanje tekućih i kapitalnih transfera za navedenu namjenu). Kapitalni transferi su planirani u iznosu od 378.000,00 KM. Kapitalni transferi se uglavnom odnose na kapitalne transfere iz oblasti društvenih djelatnosti, transfere za sanaciju šteta, transfere za interventne radove u mjesnim zajednicama i dr. U odnosu na Nacrt budžeta 2014.godine planirana sredstva su smanjena u dijelu kapitalnih izdataka za članove boračkih populacija, jer su isti iznosi preneseni u tekuće transfere usljed spajanja pozicija, te u dijelu izdataka za podršku projektima nevladinog sektora (umanjeni iznos je prenesen na planiranu poziciju u tekućim transferima u svrhu sufinansiranja međunarodnih projekata).

U odnosu na Nacrt budžeta za 2014.godinu došlo je do uvođenja nove pozicije za izdatke za kamate po kreditu, te povećanja planiranih sredstava za otplatu kredita za infrastrukturu. Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 2.008.000,00 KM. Planirani izdaci za nabavku stalnih sredstava se odnose na otkup zemljišta za proširenje infrastrukture, nabavku opreme za unapređenje rada, nabavku planske i projektne dokumentacije, te rekonstrukciju i investiciono održavanje (kapitalna ulaganja u
vodovodnu, kanalizacionu, cestovnu i drugu infrastrukturu). Umanjenje ovih izdataka se odnosi na umanjenje planiranih pozicija izdataka iz namjenskih sredstava zaštite i spašavanja s obzirom da je umanjen i planirani iznos prenesenih namjenskih sredstava. Tekuća rezerva je planirana u iznosu od 40.000,00 KM ili 0,33 % od ukupno planiranih sredstava i iz iste se mogu pokrivati nepredviđeni i nedovoljno planirani izdaci u skladu sa zakonskim propisima.

Pozicija pokrivanja deficita planirana u iznosu 100.000,00 KM odnosi se na izmirenja dijela prenesenih obaveza iz ranijeg perioda. Detaljan pregled izdataka prema ekonomskim kategorijama, funkcijama i korisnicima dat je u tabelarnom pregledu na stranicama 5-9. 

POMOĆNICA NAČELNICE
Edina Ferizović