Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Učešće Mirze Ganića na 48. redovnoj sjednici Skupštine Ze-Do kantona

mirza ganicNa 48. redovnoj sjednici Skupštine Ze-Do kantona u okviru tačke dnevnog reda Nacrt budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za 2014. godinu zastupnik u Skupštini Mirza Ganić u okviru diskusije između ostalog je istakao:

Kroz dosadašnje diskusije evidentne su određene činjenice od kojih ne možemo pobjeći, a koje je vrlo važno istaknuti kako bismo se razumjeli.

          Budžet je nerealan, u proteklim godinama kada je bilo stabilnije stanje izvršenja su bila značajno manja, od trenutno planiranog budžeta;

          Nemamo rebalansa budžeta za 2013. godinu, kako bi se znalo gdje smo i šta smo;

          Imamo značajne poteškoće u realizaciji budžeta za 2013. godinu, u svakoj oblasti imamo kašnjenja i gotovo da nemamo zadovoljnih;

          Velika dugovanja Kantona prema firmama koje su Kantonu pružale uslugu, čime Kanton direktno ugrožava postojeća radna mjesta, jer su kompanije u izvršene usluge uložile svoja sredstva i rad, a sada čekaju naplatu;

          Imamo prikazane određene investicija s nejasnim okolnostima investiranja.

Shodno navedenom sasvim je jasno u kakvoj se situaciji nalazimo, u nacrtu budežta je jasno da su određene stavke uvećane zbog izborne godine, ali je žalosno što su određene stavke umanjene ili nisu tretirane iako su i dosada bila minimalna izdvajanja za ove oblasti.

Mi imamo usvojene strategije, Strategiju za mlade, Strategiju za sport, Strategiju za zapošljavanje. Ranije sam govorio da većina u Skupštini usvaja dokumente da bismo ih imali, a ne da bismo ih koristili.

Pitam Vas, kao vidno razočaran mlad čovjek kako da provedemo pomenute dokumente kad imamo činjenično stanje:

          Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za malde i u ovoj godini je nula KM,

          Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade je smanjen u odnosu na 2013. godinu,

          Tekući transfer za stipendiranje studenata je umanjen,

          Stipendije studenata pripadnika boračke populacije su umanjene,

          Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike boračke populacijesu umanjena,

          Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti je umanjen za više od 50%

          Rješavanje stambene problematike mladih i u ovoj godini nije planirano,

          Transfer za naučno istraživačku djelatnost je umanjen za 50%,

          Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI u odnosu na 2013. godinu su umanjeni,

          Troškovi organizacije takmičenja i manifestacija pripadnika boračke populacije su umanjeni,

          Tekući transfer za sport je umanjen u odnosu na 2013. godinu za 200 000 KM

Bez obzira što znamo sve navedeno, Vi ćete usvojiti predloženi Nacrt jer imate obezbijeđen dovoljan broj ruku. Međutim, rastužuje me i činjenica da niste imali sluha kada sam govorio o „Balkanskoj sramoti“, područnoj školi Mula Mustafa Bašeskija u Visokom gdje su djeca potpuno ugrožena, diskriminirana u odnosu na drugu djecu.

Dragi poslanici sve Vas pozivam da budete moji gosti i posjetite ovu školu, te da vidite žalosno stanje gdje pored barake imamo novu izgrađenu školu koju je potrebno opremiti, a o tome se ne razmišlja.

S obzirom da tvrdite da ćete imati realizaciju planiranog budžeta, a ovo ujedno i javna rasprava, želim da istaknem amandman (prijedlog) kako da se obezbijede sredstva za opremanje škole.

Budžetski kod 822500- Učešće u zajedničkim ulaganjima na poziciji 1201 Stručna služba Vlade na kojem je planirano 197 000 KM, da se umanji za 197 000 KM.

Budžetski kod 822500- Učešće u zajedničkim ulaganjima na poziciji 1801 Ministarsto privrede na kojem je planirano 98 500 KM, da se umanji za 98 500 KM, te da se iznos zajedno sa predhodno umanjenim iznosom prebaci na jedan od budžetski kodova:

615100 – Kapitalni grant ili  821600 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje na poziciju Minsitarstva za obrazovanje, nauku kulturu i sport na razdjel 22 Budžetsku organizaciju 02 Potrošačku jedinicu  0035 (OŠ Mula Mustafa Bašeskija) za potrebe dovršetka izgradnje područne škole u MZ Poriječani, općina Visoko i njenog stavljanja u upotrebu.

S obzirom da je Ministar privrede slučajno moj sugrađanin iskreno se nadam da će podržati amandman i da neće biti protiv da se sredstva preusmjere za ovu namjenu.

Stavka Učešće u zajedničkim projektima do sada nije bila planirana u predhodnim budžetima, tako da neće oštetiti nikog, samo ćemo sredstva preusmjeriti u drugu oblast.