Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Profesor Elvedin Šabanović za Visoko.co.ba komentariše ulaganje u okoliš u tekućoj godini i orijentaciju okolišne strategije općine Visoko

sabanovicNakon što je na 12. sjednici Općinsko vijeće utvrdilo Nacrt budžeta općine Visoko za 2014. godinu, Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2014. godinu u Velikoj sali Općine održana je završna Javna rasprava. S obzirom da Visoko ima nagomilane probleme okoliša kontaktirali smo mr.sci. Elvedina Šabanović sa namjerom da zatražimo njegovo mišljenje o tome kako se ulagalo u okoliš u tekućoj godini i kako je to orijentirana okolišna strategija općine Visoko? Iako smo profesora Šabanovića danas zatekli u Tuzli i pored zauzetosti svojim redovnim poslovima koje obavlja tamo, o ovoj temi nam je rekao sljedeće:

Ovo kada govorite o gomilanju okolinskih problema u Visokom podsjetit ću vas na davnu inicijativu dr. Senada Karavdića koji je tada obavljao dužnost općinskog vijećnika, o izradi lokalnog ekološkog akcionog plana za općinu Visoko kao strateškog okolišnog dokumenta jedne općine koji pokazuje njeno opredjeljenje u budućnosti, realno od tada pa sve do danas isti ili slični političari nikada nisu podržali ovu inicijativu niti moguće izdvajanje u budžetu za ovu namjenu. Moram vam kazati da se takva praksa nastavlja i dalje. Evo npr. u srijedu ću u Tešnju prisustvovati svečanoj manifestaciji u povodu dvijemilionite PET boce sakupljene u Tešnju i pune 4 godine ovog projekta. S druge strane, za ovaj projekt sam ja u općinskom budžetu svojim pismom namjere od 4. decembra 2012. godine tražio 6.000 KM sa kojim bismo stimulirali osnovne i srednje škole u prikupljanju pet ambalaže i njenom pravilnom zbrinjavanju, međutim od toga nema ništa. Slično je završio i pokušaj regionalnog ekološkog centra iz Zenice. Budžet Fonda za zaštitu okoline ZE-DO u 2013. je 100.000 KM i njegovo izvršenje za prvih 6 mjeseci u 2013. je oko 25.000 KM, dok je budžet Fonda za zaštitu okoline općine Visoko u ovoj godini 60.000 KM, a njegovo izvršenje za prvih 6 mjeseci je oko 27.000 KM. Prenesena sredstva iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO su 25.000 KM. Iz Programa ulaganja sredstava iz ovog fonda 105.000 KM je planirano kao podrška odvozu smeća u regionalni centar, 10.000 KM kao podrška planu upravljanja otpadom i 10.000 KM za saniranje divljih deponija smeća. Međutim, pošto se općina Visoko već duži niz godina suočava sa problemom skupocjenog odvoza otpada na Mošćanicu to i nije bio neki problem sve dok su se najveće količine proizvedenog smeća mogle nezakonito i na štetu vrijednih ekosistema deponovati u Očazima, međutim s obzirom da to negdje od 2006. nije moguće problem je i ove godine dominantan te je stoga pretpostaviti da je i napravljena izmjena Programa ulaganja sredstava iz ovog fonda gdje su planirana sredstva u iznosu 10.000 KM preusmjerena kao podrška odvoza smeća na regionalnu deponiju, a dio sredstava u nepoznatom iznosu, ali ne većem od 10.000 KM, planiran za sanaciju divljih deponija koje su preplavile Visoko također preusmjeren kao podrška odvozu smeća na regionalnu deponiju. Što se tiče ovog drugog dijela, sredstva iz općinskog Fonda za zaštitu okoline u godini koja je na isteku planirana su kao podrška projektima iz ekologije u iznosu 20.000 KM, zbrinjavanje pasa lutalica 30.000 KM, te za poslove deratizacije u iznosu od 10.000 KM, ukupno dakle 60.000 KM kao što sam rekao već na početku. Ukoliko se zaista želi nešto pozitivno riješiti onda je hitno potrebno opet aktualizirati priču o izgradnji transfer stanice ili vlastite deponije, a ne čuvati tu priču za sljedeće izborne procese jer ovako nismo održivi. Ulaganja u 2014. trebaju ići za izradu LEAP-a, izradu katastra divljih deponija, ostvarenje vizije iz postojećeg “Plana upravljanja otpadom“ i uvođenje sistema razdvajanja otpada na izvoru i reciklaže u periodu do 2016., sanacije većih aktualnih deponija na pristupnim ulaznim i izlaznim tačkama ka našoj općini kao sve značajnijoj turističkoj destinaciji s obzirom na fenomenologiju piramida. Na naše pitanje da li je bio na javnoj raspravi, profesor Šabanović kratko je rekao da ne vidi svrhu svog prisustva javnoj raspravi u kojoj građani javno ne znaju izvršenje budžeta iz okolišnih fondova u toku cijele godinu zaključno sa danom održavanja iste, a ne samo za njenih prvih 6 mjeseci.