Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Horizontalna signalizacija na putu Visoko-Gračanica

dejoVijećnik Dejan Ščepanović je 12.10.2013. godine uputio vijećničko pitanje vezano za horizontalnu signalizaciju na putu Visoko-Gračanica. Na postavljeno vijećničko pitanje dostavljamo sljedeći odgovor:

Obilježavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, kao i sanacija udarnih rupa na putnim pravcima na području Općine Visoko, obuhvaćeno je Programom utroška sredstava za tekuće održavanje u 2013. godini. Služba je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za interventno djelovanje na putnoj infrastrukturi sa održavanjem vertikalne i horizontalne signalizacije. Na pokrenuti postupak je upućena žalba, te je Ured za razmatranje žalbi poništio postupak. Služba je nakon poništenja prvog postupka, a prema odluci Ureda za razmatranje žalbi, pokrenula
drugi -konkurentski postupak. Nakon provedenog postupka i donošenja Odluke o odabiru izvođača na istu je upućen prigovor, koji je Ugovorni organ usvojio čime je postupak poništen.

Nakon proteka žalbenog roka koji je u toku, nastavit će se aktivnosti. U međuvremenu Služba je interventno djelovala na najugroženijim saobraćajnicama, a odabrani izvođač je bila “Asfaltgradnja» d.o.o. Visoko. Sa interventnim aktivnostima će se nastaviti i u narednom periodu u skladu sa finansijskim mogućnostima i ukoliko to vremenski uslovi budu dozvoljavali.