Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Umjesto 59.498,20KM za klizište u Carici 152.578,48KM za ulicu Rašidovića i ambulantu Moštre

racunanjeU Programu kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastukturu iz budžeta Općine Visoko za 2013.godinu u dijelu I Poglavlje II Ugovoreni projekti projekt pod rednim brojem 2. Klizište
Carica 59.498,20 KM briše se. Program kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastukturu iz budžeta Općine Visoko za 2013.godinu mijenja se i dopunjuje u dijelu I Poglavlje V Novi projekti i glasi:

Rekonstrukcija ulice Rašidovića 52.578,48 KM
Izgradnja puta za ambulantu Moštre 100.000,00 KM

Ostale tačke Programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastukturu iz budžeta Općine Visoko za 2013. godinu se ne mijenjaju. Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastukturu iz budžeta Općine Visoko za 2013. godinu bit će objavljeni u „Službenom glasniku Općine Visoko“.

O b r a z l o ž e nj e

Općina Visoko je sa turskom upravom za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA) u BiH 12.
marta ove godine potpisala Protokol o uvođenju izvođača u radove izgradnje ambulante u
Moštru. Građevinske radove izgradnje ambulante u Moštru finansirala je TIKA. Predsjedništvo turske agencije za saradnju i koordinaciju TIKA-e, odobrilo je i dodatne radove na vanjskom uređenju i izradi elektroinstalacije na objektu ambulante porodične medicine Donje Moštre, općina Visoko. Dodatni radovi finansirani su od strane Turske agencije za saradnju i koordinaciju TIKA-e. Izgradnja ambulante porodične medicine u Moštru završena je u planiranom roku. Izgradnjom ambulante u Moštru ukazala se potreba za obezbjeđenjem kvalitetne pristupne saobraćajnice do objekta ambulante s čim u vezi je Općina Visoko osigurala inicijalna sredstva za prvu fazu radova na putnoj komunikaciji Šareni Hanovi – ambulanta Moštre.
Da bi radovi na putnoj komunikaciji bili potpuno završeni neohodno je osigurati dodatna sredstva, a sve u skladu sa projektnom dokumentacijom. Za realizaciju projekta klizište Carica nisu se stekli uvjeti s obzirom da je potrebno uraditi geološka istraživanja zbog kompleksnosti projektnog rješenja i odabrati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH ovlaštenu firmu za vršenje usluge stručnog nadzora za ovaj projekt. Iz ovih razloga sredstva planirana za projekt klizište Carica preusmjeravaju se na završetak projekta Izgradnja puta za ambulantu Moštre. Kada je u pitanju umanjenje sredstava planiranih za realizaciju projekta rekonstrukcije ulice Rašidovića isto je učinjeno iz razloga što je okončani postupak javne nabavke pokazao da su potrebna znatno manja sredstva u odnosu na planirana za rekonstrukciju ove ulice te ovo smanjenje neće uticati na obim i kvalitet predviđenih radova.