Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Informacija o statusu procesa privatizacije JP “Veterinarska stanica” Visoko

ahmet kurspahicU prilogu akta dostavljamo Vam: Informaciju o statusu procesa privatizacije JP “Veterinarska stanica” Visoko sačinjenu od Agencije za privatizaciju ZE-DO kantona. Također, Vas obavještavamo da je od 2010. godine do danas Općinsko vijeće Visoko donijelo Zaključke kojim je usvojilo Etički kodeks i Statut JP “Veterinarska stanica” Visoko. Također, Općinsko vijeće Visoko je u 2012. godini usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni oblika JP “Veterinarska stanica” Visoko p.o. i organizovanje javnog preduzeča u oblik društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima.

U članu 3. navedene Odluke definisana je vlasnička struktura ovog preduzeća, a po Rješenju o rezultatima revizije prethodno izvršene vlasničke transformacije tako da:

– državni kapital iznosi 56,48% od ukupnog kapitala Preduzeća
– privatni kapital iznosi 43,52% od ukupnog kapitala Preduzeća

Sa napomenom da se Općinsko vijeće nije isključivo i posebnim aktom izjašnjavalo o promjeni vlasničke strukture u JP “Veterinarska stanica” Visoko. Cijeneći naprijed navedeno, potrebno je da se Općinsko vijeće izjasni da li ostaje pri ranijem stavu Općinskog vijeća za obustavu privatizacije ili da se ista nastavi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji se odnose na privatizaciju javnih preduzeća.

S poštovanjem!

POMOĆNICA NAČELNICE
Edina Ferizović