Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Bez sanacije postojećih divljih deponija smeća u 2013. godini

deponija ocaziProgramom utroška sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO kantona na području općine Visoko za 2013. godinu, planirana su sredstva za podršku realizaciji projekata iz Plana upravljanja otpadom u saradnji sa SIDA-om. S obzirom da se u proteklom periodu, u saradnji sa JKP «Visočica» pristupilo realizaciji projekta podjele kanti i sklapanju pojedinačnih Ugovora sa domaćinstvima, dok se realizaciji projekta podjele kontejnera nije još pristupilo zbog formiranja cijene usluge odvoza i deponovanja otpada na regionalnu deponiju i zbog određenih problema na terenu, planirana sredstva se neće utrošiti za planirane aktivnosti, kao i dio sredstava planiran za sanaciju divljih deponija.

Kako će se sa realizacijom planiranih aktivnosti nastaviti tokom 2014. godine planirana sredstva se preusmjeravaju i utrošit će se kao podrška odvozu smeća na regionalnu deponiju.