Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Informacija o prevozu učenika i studenata – Participacija Općine Visoko

Centrotrans ucenici SC RSUčešće općine Visoko u finansiranju/sufinansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola i studenata sa područja općine Visoko počelo je 1997. godine. Plaćanje troškova prevoza učenika osnovnih škola je u nadležnosti Kantona dok za troškove prevoza učenika srednjih škola i studenata nije niko nadležan, te je Općina preuzela obavezu da participira u troškovima prevoza učenika i studenata. Na osnovu Uputstva o postupku za korištenje povlastica u prevozu učenika srednjih škola i studenata, broj: 04/1-641-186/97 od 04.10.1997. godine Sekretarijat društvenih djelatnosti
utvrdio je pravo na korištenje povlastice i popusta:

– Općina Visoko finansira 20% od cijene karte,
– Popust prevoznika 30% od cijene karte,
– Učenike/studente finansira 50% od cijene karte,
– Djeca šehida ostvaruju pravo na popust od 100%,

Što je definisano i ugovorom broj: 01/1-012-239/97 i 219/1 od 10.10.1997. godine, potpisanim između Općine Visoko i Centrotrans Bus Sarajevo. Broj korisnika povlastice u prevozu za pojedine mjesece u toku 1997, 1998, 1999. godine kretao se u rasponu 767-897-1015-1035-1096 učenika/studenata.  Ugovorom o prevozu učenika srednjeg obrazovanja i studenata, broj: 01/2-02-247/00 od 8.12.2000. godine potpisan između Općine i Centrotransa Bus Sarajevo, utvrđeno je da se cijene prevoza djece šehida i socijalno ugroženih kategorija obračunava po komercijalnim cijenama, a finansiraju 60% na teret Općine, a 40% na teret prevoznika, davaoca usluga. Raspodjela učešća u finansiranju mjesečnih karata za ostale učenike i studente:

– komercijalni popust prevoznika 30%,
– participacija Općine je 10% na relacijama gdje je jedinična cijena karte 1 KM i 1,20 KM i participacija Općine 23-29% na relacijama gdje je jedinična cijena karte od 1,70 KM do 6,20 KM i to na cijenu mjesečne karte poslije uračunatog popusta prevoznika,
– učenici/studenti svoj dio obaveze – participaciju (71-90%) plaćaju pri preuzimanju mjesečne karte na koju je uračunat popust prevoznika.

· Služba za društvene djelatnosti je 2001. godine donijela Kriterije o definisanju korisnika povlastice u prevozu učenika i studenata za mjesečnu kartu, i to:

– djeca porodica šehida,
– djeca bez jednog ili oba roditelja,
– djeca sa invaliditetom,
– djeca čiji roditelji primaju socijalnu pomoć,
– djeca čiji roditelji su na Zavodu za zapošljavanje,
– djeca čija su ukupna primanja u porodici ispod 70 KM mjesečno po članu domaćinstva.
·

Ugovorom o prevozu učenika srednjeg obrazovanja i studenata, broj: 01/2-02-702/05 od 1.11.2005. godine potpisanim između Općine Visoko i Centrotrans Bus Sarajevo, definisano je da se cijene prevoza za djecu sa invaliditetom i djecu čiji roditelji primaju socijalnu pomoć, obračunava po komercijalnim cijenama karata, a finansiraju na teret Općine 50% i 50% na teret prevoznika.

Cijena prevoza za ostale učenike i studente obračunava se po zvaničnom cjenovniku prevoznika, a finansira:

– participacija Općine 40%,
– učenici/studenti 30%,
– komercijalni popust prijevoznika 30%.
·

U 2005. godini i u 2006. godini sačinjeni su Kriteriji za kategorije učenika i studenata koji imaju pravo korištenja participacije u prevozu, i to su:

– djeca sa invaliditetom,
– djeca čiji roditelji primaju stalnu socijalnu pomoć,
– djeca šehida i ratnih vojnih invalida,
– djeca bez jednog ili oba roditelja,
– djeca samohranih majki,
– djeca čiji su roditelji nezaposleni i prijavljeni na Zavod za zapošljavanje.

Broj korisnika participacije u toku 2005. godine i 2006. godine kretao se od 250 do 389 učenika i studenata. Ugovor se automatski produžavao na naredne godine, a broj korisnika je bio:

2006/2007 do 545 
2007/2008 do 631 
2008/2009 od 472 do 673
2009/2010 od 499 do 620 
2010/2011
od 230 sep.2010.
591 okt.2010.
644 nov.2010.
do 649 mart 2011.

Učenici i studenti su pravo na korištenje participacije za prevoz ostvarivali na način da su podnosili zahtjev Općini uz priloženu dokumentaciju kojom su dokazivali da ispunjavaju uslove. Po obradi zahtjeva u nadležnoj Službi vršena je ovjera potvrda učenicima/studentima od 1 do 5 u mjesecu i sa ovjerenim potvrdama kupovali mjesečne karte sa povlasticom kako je navedeno u
tabeli.
·

U 2012. godini utvrđeni su Kriteriji za kategorije učenika srednjih škola i studenata koji imaju pravo korištenja participacije u prevozu, a to su:

– učenici i studenti sa invaliditetom,
– učenici i studenti čiji roditelji primaju socijalnu pomoć,
– učenici i studenti šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisani borci,
– učenici i studenti bez jednog ili oba roditelja,
– učenici i studenti samohranih majki,
– učenici i studenti čiji su roditelji nezaposleni i prijavljeni na Zavod za zapošljavanje,
– učenici i studenti zaposlenih roditelja čiji ukupan prihod po članu domaćinstva mjesečno ne prelazi 30% od prosječne plaće Kantona.

U Budžetu Općine za 2012. godine, budžetska stavka Izdaci za prevoz đaka i studenata, planirana je u iznosu od 182.000,00 KM. Dug prema „Cetrotrans – eurolines“d.d. Sarajevo na dan 31.12.2012. godine iznosio je 515.915,89 KM.  Obzirom da su u 2012. godini stvorene znatno veče finansijske obaveze u budžetu od planiranih, te se nisu mogle redovno izmirivati i uzimajući u obzir otplatu starog duga, poduzeto je niz mjera u cilju prevazilaženja nastalih problema. · Od 1.1.2013. godine u primjeni su novi Kriteriji za kategorije učenika srednjih škola i studenata koji imaju pravo korištenja participacije, a to su:

– učenici i studenti sa invaliditetom,
– učenici i studenti bez oba oditelja,
– djeca šehida, ratnih vojih invalida sa 100% i 90% invaliditeta i djeca dobitnika najvećih ratnih priznanja,
– djeca čija su oba roditelja prijavljena na Zavod za zapošljavanje, ostvaruju pravao na korištenje participacije u prevozu bez obzira na visinu prosjeka primanja po članu domaćinstva.
– sve ostale kategorije korisnika, pravo mogu ostvariti pod uvjetom da ukupan prihod po članu domaćinstva mjesečno ne prelazi 30% od prosjećne plaće Kantona po posljednjim službenim podacima.
·

Ugovorom o prevozu učenika srednjeg obrazovanja i studenata za školsku 2012/2013. godinu, broj: 01/2-02-283/13 od 6.3.2013. godine, potpisanim između Općine Visoko i „Centrotrans –
eurolines“d.d. Sarajevo, definisano je da participacija Općine Visoko u cijeni mjesečne karte koja se određuje nakon komercijalnog popusta iznosi 20%. Cijene prijevoza djece sa invaliditetom i djece čiji roditelji primaju socijalnu pomoć obraćunava se po zvaničnim cijenama karata iz cjenovnika, a subvencija Općine po komercijalnim cijenama karti iznosi 50%. · Za školsku 2013/2014. godinu, Općina je potvrdila Kriterije iz 2012. godine za kategorije učenika srednjih škola i studenata koji imaju pravo korištenja participacije u prevozu. Kriterijima je dodatno utvrđen način i vrijeme podnošenja zahtjeva te precizno definisana potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za odobravanje participacije za prevoz učenika i studenata. Kriteriji su objavljeni na oglasnoj ploči Općine Visoko i na web stranici Općine Visoko. Obavjest za učenike srednjih škola i Obavjest za studente o načinu i rokovima za podnošenje zahtjeva za odobravanje participacije za prevoz postavljene su na oglasnoj ploči Općine Visoko na web stranici Općine Visoko. Rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje participacije za učenike srednjih škola za
školsku 2013/2014. godinu je septembar 2013. godine. U navedenom roku podneseno je ukupno 569 zahtjeva učenika srednjih škola. Rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje participacije za redovne studente, za zimski semestar akademske 2013/2014. godine je 25. oktobar 2013. godine.

U navedenom roku podneseno je ukupno 128 zahtjeva studenata koji imaju prebivalište na području općine Visoko. Za sve podnesene zahtjeve Služba za društvene djelatnosti, boračko – invalidsku zaštitu i raseljena lica je provela upravni postupak te donijela rješenja za iste. Pravo na korištenje participacije u prevozu u školskoj 2013/2014. godini ostvarilo je 518 učenika srednjih škola. Pravo na korištenje participacije u prevozu za akademsku 2013/2014. godinu ostvarilo je 102 studenta. · U više navrata vođeni su razgovori sa Centrotrans – eurolines d.d. Sarajevo vezano za
pružanje usluge prevoza učenika i studenata, te poduzete aktivnosti za raspisivanje javnog poziva za izbor najpovoljnijeg ponuđača – prevoznika i pripremu tenderske dokumentacije. Izvršena je analiza broja korisnika prevoza i analiza relacija, te pripremljeni podaci o licenciranim prevoznicima koji vrše uslugu javnog prevoza putnika i to unutaropćinskog i međuopćinskog prevoza.
Prevoz učenika na pojedinim relacijama, u unutaropćinskom prevozu, vrši samo jedan prevoznik putnika, što je potvrđeno aktom Službe za privredu, razvoj, budžet i finansije, broj: 04/1-20-348/13.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u cilju transparentnog trošenja budžetskih sredstava, u ovom slučaju pokrenuta je procedura javne nabavke i izbora najpovoljnijeg ponuđača putem Pregovaračkog postupka. Za međuopćinski prevoz učenika i studenata pokrenuta je procedura javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i izbor najpovoljnijeg ponuđača – prevoznika putnika u javnom saobraćaju putem Konkurentskog postupka. Po provedenim procedurama i izabranim najpovoljnijim ponuđačima – prevoznikom, Općina će od 01.01.2014. godine potpisati ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem gdje će se definisati participacija Općine u cilju prevoza u odnosu na ponuđenu cjenu prevoznika i planirani budžet Općine. Po završenom procesu biće informisano Općinsko vijeće i javnost o završenom postupka. · Do 31.12.2013. godine prevoz učenika i studenata vršit će se u skladu sa produženim Ugovorom, broj: 01/2-02-1215/13 od 18.10.2013. godine sa Centrotran – eurolines d.d. Sarajevo.

Obaveze Općine prema „Centrotrans – eurolines“d.d. Sarajevo na dan 31.10.2013. godine iznosi 251.376,92 KM.