Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Mehmed Vranac umjesto dr.Zlatka Handžića na mjestu predsjednika UO Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko

dom zdravlja visokoS obzirom da je predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko, razriješen ove dužnosti na lični zahtjev, Općinsko vijeće Visoko je, na 9. sjednici, održanoj 27.7.2013. godine, usvojilo Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU Dom zdravlja Visoko na kraći period, te donijelo Odluku o kriterijima za imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko.

U skladu sa gore navedenom odlukom, Općinska načelnica je pokrenula propisani postupak javnog oglasa i utvrđivanja prijedloga kandidata za konačno imenovanje.

Nakon provedenog postupka i sačinjene rang liste, Općinska načelnica utvrdila je Prijedlog odluke o konačnom imenovanju predsjednika UO JU Dom zdravlja Visoko koji se dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Na javni oglas su se javila samo dva kandidata, Mehmed Vranac i Lejla Medanović, a Komisija u sastavu: Edina Ahmetović, Dinka Omanović, Suada Koljenović, Edina Ferizović, Emir Fejzović i Zulejha Bajramović je obavila intervjue sa kandidatima i izvršila ocjenjivanje, nakon čega je sačinjena rang lista koja je dostavljena Općinskoj načelnici na dalje postupanje.

Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika Upravnog odbora  Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko 

I 

Mehmed Vranac, dipl. pravnik, imenuje se za predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko.           

II 

Mandat predsjednika Upravnog odbora iz tačke I ovog rješenja traje do isteka mandata Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko, imenovanog 2.3.2013. godine 

III 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko, na kraći period, broj: 01/2-02-220/13 od 27.7.2013. godine, objavljeno u „Službenom glasniku općine Visoko“, broj: 6/13.

IV

Ovo rješenje objavit će se u „Službenom glasniku općine Visoko“.

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog rješenja sadržan je u:

– članu 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH kojim je propisan postupak konačnog imenovanja,

– članu 64. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisano da predsjednika i članove upravnog odbora zdravstvene ustanove imenuje i razrješava općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika,

– članu 22. stav 1. tačka 18. Statuta općine Visoko kojim je propisano da Općinsko vijeće imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom Općine i odlukama, te daje saglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano i

– članu 21. stav 3. Odluke o preuzimanju prava osnivača i organizovanju JU Dom zdravlja Visoko kojim je propisana nadležnost Općinskog vijeća za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora.