Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“VISOKOGAS” D.O.O. Visoko – Finansijski izvještaj za period od 01.01.2013 – 30.06.2013. godine

visokogas-logoPODACI O PREDUZEĆU – Preduzeće “Visokogas” d.o.o. je registrovano 30.09.1997. godine na Kantonalnom sudu u Zenici kao preduzeće za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme sa osnivačkim ulogom od 956.614,14 DEM od čega Općina Visoko ima u osnovnim sredstvima i urađenim poslovima 946.614,14 DEM i u novcu 8.000,00 DEM, a “Energoinvest” Sarajevo ima 2.000,00 DEM u novcu.

Ulog Općine Visoko sastoji se od:

Gasovod pritiska 3 bara od GMRS2 u Radinovićima do RS u Domu zdravlja:

– građevinski radovi 170.373,16 DEM
– mašinski radovi 659.825,00 DEM
Mjerno regulaciona linija za grad 70.379,00 DEM
Vrijednost opreme i stvari 46.086,98 DEM
UKUPNO:  946.614,14 DEM

11.06.2004. godine u Sudskom registru upisana je promjena osnovnog kapitala Općine Visoko za dio mreže koji je proglašen i spada u Javno dobro za iznos od 900.577,16 KM tako da kapital iznosi:

1. Općina Visoko                       

         – u novcu                   8.000,00 KM

         – u stvarima            46.036,98 KM

 2. “Energoinvest” d.d. Sarajevo

         – u novcu                   2.000,00 KM

UKUPNO:                         56.036,98 KM

14.11.2008. godine u Sudskom registru upisana je promjena – povećanje osnovnog kapitala Društva za 1.565.110,29 KM. Tako da je sada raspored kapitala:

1.Općina Visoko                            1.563.272,83 KM

2. “Energoinvest” d.d. Sarajevo    57.874,44 KM

UKUPNO:                                   1.621.147,27 KM

POKAZATELJI POSLOVANJA

Visokogasd.o.o.Visoko je za period I-VI/13 ostvario ukupni prihod u iznosu od 2.930.413 KM, a ukupni rashodi su 2.676.861 KM, što znači da je ostvaren dobitak prije oporezivanja u iznosu od 253.552 KM.

mt_ignore: TABELA1

 mt_ignore: Tabela2

BROJ ZAPOSLENIH

Na dan 30.06.2013. godine “Visokogas” d.o.o. je imao 15 zaposlenih radnika. Kvalifikaciona struktura radnika je sljedeća:

         VSS – 9

         SSS (četverogodišnja) – 4

         SSS (trogodišnja) – 2

 mt_ignore: Tabela3

mt_ignore: Tabela4

 

ŠEF RAČUNOVODSTVA                                                                                                 DIREKTOR

Laletović Sadeta, dipl.ecc.                                                                    Hajrudin Handžić, dipl.ing.maš.

 Visoko, JULI 2013. godine