Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izvještaj direktora društva Visokogas d.o.o Visoko o poslovanju društva u periodu 01.01.-30.06.2013. godine

visokogasU ovom izvještaju će biti obrađene sljedeće oblasti poslovanja Visokogasa za period od pola godine:

I.    Privatizacija Visokogasa

II.    Prodaja gasa

III.    Priključenje novih korisnika

IV.    Izgradnja gasovodne mreže

V.    Finansijski efekti poslovanja

  1. Privatizacija Visokogasa

Što se tiće privatizacije Visokogas-a d.o.o Visoko, u ovom periodu se nije ništa dogodilo u odnosu na izvještaj direktora društva za period 01.01.2012-31.12.2012.godine, a to znači:

Sedam godina od početka procesa privatizacije društva Visokogas d.o.o. Visoko, 05.09.2012.godine je drugostepeni sud donio presudu da se Zahtjev tužitelja Unis -Fagas-a d.o.o. Sarajevo (da se potpiše Ugovor o privatizaciji Visokogas-a sa Agencijom za privatizaciju ze-do kantona) ODBIJA, što znači da je drugostepeni sud donio presudu da NEMA privatizacije Visokogasa.

Ovom presudom je iscrpljen redovni pravni lijek. Tužitelj je iskoristio vanredni pravni lijek i podnio reviziju pred Vrhovnim sudom F BiH.

Drugostepena presuda vezana za nadoknadu štete od strane Agencije za privatizaciju ZE-DO kantona vraćena je prvostepenom sudu na ponovni postupak.

  1. Prodaja gasa

U prvom polugodištu 2013. godine je ukupno prodato 2.781.057 m3 gasa, što je u odnosu na isti period 2012.godine, kada je prodato 3.261.219 m3 gasa manje za 487.169 m3 gasa ili za 14,72%. Omjer potrošnje gasa u prvih šest mjeseci 2012. i 2013. godine je vidljiv na istoimenom dijagramu i tabeli koji je sastavni dio ovog izvještaja. Potrošnja gasa po kategorijama potrošača za period I-VI 2013. godine se vrlo detaljno vidi na istoimenom dijagramu koji je sastavni dio ovog izvještaja. Iz dijagrama pripejment potrošači, kupljena i potrošena količina gasa u periodu I-VI 2013. godine se vidi da su u ovom periodu korisnici gasa sa pripejment mjeračima potrošili za 87.917 sm3 gasa više nego što su kupili. I ovaj dijagram je sastavni dio ovog izvještaja. Jasno je da se ovdje radi o određenim rezervama gasa kod korisnika gasa sa pripejment mjeračima koje su konstatovane na popisu sa kraja prošle godine.

 III Priključenje novih korisnika

U toku prvih 6 mjeseci 2013. godine bilo je 2 nova priključaka.

 IV  Izgradnja gasovodne mreže

U toku prvih šest mjeseci 2013. godine nije građena nova gasovodna mreža. Rađene su zamjene PPM1 i PPM2 mjerača novim mjeračima PPM4. Izgrađena su dva nova priključka što se vidi u tabeli Izgradnja gasovodne mreže po mjesnim zajednicama sa prečnicima i dužinama cijevi 01.01.-30.06.2013. godine koja je sastavni dio ovog izvještaja. Ukupno je za ove radove u prvih 6 mjeseci 2013. godine utrošeno 9.283,13 KM.

V Finansijski efekti poslovanja

Finansijski efekti poslovanja Visokogas d.o.o Visoko u prvih šest mjeseci 2013. godine su detaljno opisani u Finansijskom izvještaju, Bilansu stanja i Bilansu uspjeha za period 01.01.- 30.06.2013. godine. Kao što se vidi iz tabele “Pokazatelji poslovanja” Visokogas je prvih 6 mjeseci 2013. godine završio sa dobiti od 253.552 KM dok je isti period prošle godine završio sa dobiti od 186.436 KM što je povećanje dobiti za 36%. Povećanje ove dobiti je rezultat povratka kamata od strane Uprave za indirektno oporezivanje u iznosu od 168.739. Troškovi su u ovom periodu za 2,3% manji u odnosu na isti period prošle godine.

Da bi poredili ostvarene troškove u prvom polugodištu 2013. godine sa planiranim troškovima za taj period, morali smo planirane troškove za 2013. godinu popoloviti. S obzirom da se određeni broj troškova događa samo u jednom polugodištu (Revizorski izvještaj, komunalna teksa, regres za radnike itd.) pri razmatranju ove tabele to treba imati u vidu. Stavke troškova u kojima su iskazane razlike između ostvarenih i planiranih iznosa ću taksativno pojasniti.

– Stavka “Utrošena energija i materijal” je za 3.603 KM manje u odnosu na planiranu.

– Stavka “Kancelarijski materijal” je za 376 KM manja u odnosu na planiranu.

– Stavka “Utrošeni benzin” je za 278 KM viša od planirane. Intenzivirani su obilasci i održavanje gasnih postrojenja što je imalo za posljedicu povećanu potrošnju goriva.

– Stavka “Troškovi amortizacije” su manji za 4.925 KM.

– Stavka “Bruto LD” je planirana za ovaj period u iznosu od 170.507 KM, a ostvarena u iznosu od 170.863 KM što je za 356 KM više nego što je planirano.

– Stavka “Revizija i advokatske usluge”- Planirano je 6.348 KM, a ostvareno 4.800 KM za ovaj period, što je za 1.548 ili 32,25% manje od planiranog.

– Stavka “Naknada za ishranu radnika i regres” je za 3.166 KM manje od planirane, što je posljedica neisplaćivanja regresa u ovom periodu. Troškovi za ishranu radnika su u odnosu na protekli period nepromijenjeni.

– Stavka “Pretplata na stručna izdanja i seminari” je za 601 KM veća od planirane. Razlog povećanju je seminar TRGI autorizirani stručnjaci održan na Institutu za gasnu tehniku u Sarajevu kojem su prisustvovala dva naša inžinjera.

– Stavka “Članarine i naknade” je za 1.022 KM veća od planirane. Rezultat je da se počela plaćati naknada za zapošljavanje invalida.

– Stavka Reprezentacija je za 116 KM manja od planirane.

“Spisak obaveza prema dobavljačima”, koji je sastavni dio finansijskog izvještaja, se vidi da su obaveze prema dobavljačima Visokogasa u prvom polugodištu 2012. godine iznosile 1.066.823 KM, a u istom periodu 2013. godine 691.351 KM što je za 35,2 % manje.

“Ostale obaveze”, koje su sastavni dio finansijskog izvještaja, se vidi da su ostale obaveze svedene na svega 26,4% u odnosu na isti period prošle godine.

“Potraživanja na dan 30.06.2013. godine”, koja su sastavni dio finansijskog izvještaja, se vidi da su potraživanja u prvom polugodištu 2013. godine bez spornih potraživanja za 1,7 % manja nego u istom periodu prošle godine.

Nadamo se da će industrijski korisnici gasa povećati potrošnju gasa u drugom polugodištu ove godine tako da će rezultati poslovanja ostati na ovom nivou.