Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za osam mjeseci odvoza smeća na Mošćanicu 262.565,09KM i 138.528,00KM na ime transporta za JKP “Visočica”

smece novacU skladu sa Planom upravljanja otpadom na području općine Visoko, u prvih osam mjeseci 2013. godine sve količine prikupljenog otpada su deponovane na regionalnu deponiju «Mošćanica» u Zenici. U ovom periodu je ukupno deponovano 4909,81 tona komunalnog otpada, što je na nivou količina otpada koje su deponovane na regionalnu deponiju za isti period 2012. godine. (U 2012. godini ukupno deponovano 7574,97 tona komunalnog otpada).

Cijena deponovanja otpada u iznosu od 45,07 KM po toni (Ugovor br. 01/2-02-448/08. od 11.06.2008.), kao i transportni troškovi prema Operativnom planu prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada sa vangradskog područja koje je trenutno pokriveno organizovanim odvozom otpada, br. 01/2-02-252/11. od 18.03.2011. godine (Zaključak Općinskog vijeća, br. 01/1-02-49/11. od 31.03.2011.), u iznosu od 200,00 KM po kamionu, finasira se iz budžeta, a prikupljanje otpada i manipulativni troškovi se finansiraju od korisnika usluga (3,00 KM po članu domaćinstva + PDV).

U izvještajnom periodu troškovi deponovanja prema RD «Mošćanica» su iznosili 262.565,09 KM, odnosno 138.528,00 na ime transportnih troškova prema JKP «Visočica».

Tokom 2013. godine je nastavljena realizacija Operativnog plana prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada sa vangradskog područja putem pvc kesa, kojim je određen raspored redovnog odvoza otpada kao i dinamika odvoza. Planom utvrđeni obuvat odvoza je zadržan na prošlogodišnjem nivou i kad je riječ o naseljima (Gornje Topuzovo Polje,  dio Srhinja, Dubrave, dio Gračanice, Mulići, Gornje, Gornje Moštre, Donje Moštre, Radinovići, naselja uz reg. put do farme u Dobrinju, B.Mahala, Hlapčevići, Poriječani oko željezničke stanice i Šareni Hanovi), kao i broja korisnika (2145).

U izvještajnom periodu, prema podacima koji su prikupljeni sa terena, znatno je smanjena prodaja pvc kesa i uopšte interes građanstva za realizaciju ovog plana.

Zahvaljujući donaciji specijalizovanih vozila za prikupljanje otpada od strane turske vlade, i Odluke o jedinstvenom načinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže izvan gradskog područja, koja je usvojena na 5. sjednici, od strane Općinskog vijeća, stekli su se tehnički uslovi za proširenje obuhvata odvoza otpada.

STRATEŠKO OPREDJELJENJE OPĆINE VISOKO

Federalni plan upravljanja otpadom je osnovni dokument o upravljanju otpadom na području Federacije BiH za razdoblje 2012. – 2017. Okvir za pripremu ovog plana su Strategija upravljanja otpadom F BiH, postojeći zakonski propisi u F BiH, te evropske smjernice o upravljanju otpadom.

Prema Okvirnoj Direktivi o otpadu i EU Strategiji upravljanja otpadom definisani su generalni ciljevi koji su sumirani u nekoliko osnovnih principa:

– Princip prevencije

– Princip reciklaže i ponovnog korištenja

– Princip unapredjenja finalnog odlaganja i monitoring

Osnovna platforma koncepta upravljanja otpadom, će se bazirati na hijerarhiji postupaka tretmana otpada koje su sastavni dio integralnog sistema upravljanja otpadom. Prema ovoj hijerarhiji, najveći prioritet u tretmanu otpadud moraju imati aktivnosti na njegovom izbjegavanju, dok trenutno najkorištenija praksa direktnog odlaganja krutog otpada dobiva najniži pruoritet i teži se ka njegovom smanjenju. Realno rješenje će se tražiti izmjeđu ova dva nivoa i to putem promjene prakse smanjivanjem proizvodnje otpadom, njegovog recikliranja i obrade.

Osnovni preduslov za smanjenje količine otpada koja završava na odlagalištu je odvojeno sakupljanje otpada i to prije svega na mjestu nastanka, ili se može organizovati uspostavom.

– Reciklažnog dvorišta, opremljeno sa spremnicima od 1100 do 5000 litara u kojima se, odvojeno prikuplja desetak različitih vrsta iskoristivog otpada

– Zeleni otoci mogu biti postavljeni na više sabirnih mjesta u naselju sa spremnicima i posudama za pojedine vrste otpada

– Posude za odvojeno prikupljanje otpada mogu se postaviti uz postojeće kapacitete za prikupljanje mješovitog otpada.

U skladu sa Strategijom upravljanja otpadom F BiH, Planom je predviđeno da integralni sistem upravljanja otpadom prati regionalni koncept, odnosno stvara se na području više općina koje se udružuju u regije. Prema Strategiji upravljanja čvrstim otpadom u BiH predložena je izgradnja 10 regionalnih odlagališta na području Federacije, od ukupno 16 odlagališta na području BiH. Do sada, su uspostavljena samo dva regionalna odlagališta (Sarajevo i Zenica) i jedno međuopćinsko odlagalište (Tuzla).

U skladu sa ovim strategijama, Općina Visoko je potpisnik međuopćinskog sporazuma za odlaganje otpada na regionalnom odlagalištu Mošćanica u Zenici, zajedno sa još 8 općina zeničke regije.

S obzirom da je, prema iskustvenim saznanjima, direktan odvoz otpada ekonomski isplativ do cca 30 km udaljenosti od izvora proizvodnje otpada do odlagališta, općina Visoko se ubraja u regije u kojima je potrebno izraditi pretovarnu  stanicu.

Općina Visoko je u skladu sa planiranim ciljevima i u skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju Plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje poduzima nadležni organ (Sl. novine Federacije BiH, br. 9/05.)  kao i članom 55. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 72/09), pristupila izradi PLANA PRILAGOĐAVANJA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA DEPONIJU KOMUNALNOG OTPADA OPĆINE VISOKO,

Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada «Očazi» Visoko, urađen je od strane konsultantske kuće «Enova» d.o.o. Sarajevo. Plan je odobren od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma o čemu je izdato i Rješenje broj: UP-I 05/2-23-11-65/13. od 29.05.2013. godine. Plan je urađen u potpunosti sa zahtjevima odredbi Pravilnika o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnosti koje poduzima nadležni organ, te da je plan prilagođavanja odgovorio propisanim zahtjevima u pogledu sanacije negativnog uticaja koje deponije imaju na zdravlje ljudi i okoliša i uspostavu reciklažnog dvorišta i/ili transfer stanice sa pratećim skladištima i prostorom za sortiranje otpada, što će biti obrađeno u građevinskim projektima. Trenutno je u toku javni poziv za odabir korisnika sredstava za projekte iz ove oblasti, od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Planom prilagođavanja uključuju i izgradnju svih objekata koji osiguravaju kvalitetno i sigurno izvršavanje sanacije, kao i sortiranje kako postojećeg, tako i otpada koji se trenutno s općine odvozi na regionalnu deponiju „Mošćanica“, kako bi izgrađeni objekti zadovoljili regulative BiH i Evropske unije.

U tom smislu, ovim Planom prilagođavanja se predviđa provođenje sljedećih mjera i izgradnja potrebnih objekta između ostalog i:

– Urediti površine na kojima se omogućava jednostavno odvajanje, odnosno privremeno deponovanje otpada (reciklažno dvorište) kao što su: prostori za odvojeno skupljanje metala, starih guma, papira, stakla, plastike itd., te posebni prostori za skupljane opasnog otpada (baterije, akumulatori, lijekovi, motorna ulja, boje i hemikalije itd.)

– Izgraditi sortirnicu i pretovarnu stanicu

– Izgraditi infrastrukturu (el. energija, pitka voda, odvodnja otpadne vode, saobraćajnice i dr.)

– Izgraditi prostor za radnike sa potrebnim sanitarijama, portirnicu, kolsku vagu, pranje vozila,

– Izgradnja kompostane

– Urediti ogradu, izvršiti ozelenjivanje površina itd.

– Prihvatiti obližnji Muhašinovića potok odgovarajućim betonskim kanalom

– Uvesti i provoditi odgovarajući monitoring

– Osigurati potrebnu mehanizaciju

– Osigurati sve ostalo što je potrebno za uspješno gospodarenje komunalnim otpadom.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

  1. skladu sa poduzetim aktivnostim te planiranim ciljevima i aktivnostima defenisanim Planom upravljanja otpadom na području općine Visoko za period 2011 – 2016. godina, u narednom periodu Općina Visoko će nastaviti zacrtane ciljeve:
  2. Postepeno cijelu teritoriju općine pokriti sa organizovanim sistemom prikupljanja otpada uz pojačanu medijsku kampanju – animirati i upoznati građanstvo sa zakonskim obavezama u ovoj oblasti.

2. Sav prikupljeni otpad transportovati na regionalnu deponiju i odložiti na sanitaran način.

3. Izgradnja reciklažnog dvorišta i izgradnja transfer stanice

4. Postepeno korak po korak uvesti razdvajanje otpada na mjestu nastanka

5. Ukloniti divlja odlagališta.

6. Revidirati cijene odvoza smeća i raditi na povećanju stepena naplate.

7. Smanjiti budžetsko opterećenje kroz troškove odvoza i deponovanja otpada, uz smanjenje količina otpada (kroz sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže otpada) koji se deponiju na regionalnu deponiju Mošćanica.

Općinska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne,geodetske, stambeno-komunalne