Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javni oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora u svrhu obavljanja tradicionalnih zanata

Stari-zanati-kovaciKomisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih 

poslovnih prostora Općinskog vijeća Visoko, u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Visoko, broj 

01/1-02-236/13 od 27.7.2013. godine, r a s p i s u j e:

Javni oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora u svrhu obavljanja tradicionalnih zanata.
 
I PREDMET JAVNOG OGLASA
Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup su poslovni prostori:
– Poslovni prostor koji se nalazi u ul. Kralja Tvrtka br. 18, površine 24 m2 poslovno-trgovinskog i 26,88 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;
– Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 20, površine 27,40 m2 poslovno-trgovinskog i 32,88 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;
– Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 22, površine 52,65 m2 poslovno-trgovinskog i 46,16 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;
– Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 24, površine 52,65 m2 poslovno-trgovinskog i 46,16 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;
– Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 26, površine 6,20 m2 poslovno-trgovinskog prostora, poslovna zona I;
– Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 30, površine 18,00 m2 poslovno-trgovinskog prostora, poslovna zona I;
 
II POČETNA CIJENA ZAKUPNINE
 
Naknade za ustupanje poslovnih prostora je 1,00 KM po 1 m2 mjesečno
.
III PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJE
 
Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period do 1 godine.
 
IV KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU
 
Prednost imaju oni ponuđači koji dostave dokaz da pripadaju jednoj od sljedećih kategorija:
1. Dobitnici najvećih ratnih priznanja;
2. Članovi uže porodice šehida i poginulih boraca;
3. Demobilisani borci;
4. Ponuđači čiji su članovi porodice nezaposlena lica.
 
Ponuđena cijena ne uključuje PDV.

 
V ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA OGLAS
 
Pismene prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnosica ponude.
Prijave se mogu podnijeti do 15.10.2013. godine.
 
Pismene prijave se podnose Komisiji neposredno na šalteru Općine Visoko ili preporučeno poštom na adresu: Općina Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, sa naznakom Komisiji za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora, PONUDA za zakup poslovnog prostora – ne otvarati.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
VI DJELATNOSTI KOJE ĆE SE OBAVLJATI U POSLOVNIM PROSTORIMA
 
U poslovnim prostorima koji su predmet Javnog oglasa mogu se obavljati isključivo sljedeće tradicionalne zanatske djelatnosti:
– tapetarska djelatnost;
– izrada drvenih ukrasa (čibuka, češljeva, drvenih kutija);
– krojačka djelatnost; i izrada narodne nošnje;
– obućarska, saračko-remenarska i opančarska djelatnost;
– ručno pletenje, veziljska i izrada čipki, jorgandžijska, ćilimarska i vunovlačarska djelatnost;
– sahadžijska;
– brijačko-frizerska djelatnost (muški salon);
– izrada kožne i krznene galantewrije i kožnih rukavica;
– tašnarska djelatnost-održavanje i popravak.
 
VII USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA
 
Pravo učešća na konkursu imaju lica koja obavljaju neki od zanata iz tačke VI kao osnovno zanimanje, uz uslov da nemaju neizmirenih obaveza po osnovu ranije zaključenih ugovora o zakupu općinskih poslovnih prostora.
Uz ponudu ponuđači su dužni dostaviti:
 
– Osnovne podatke o subjektu prijave: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba,
– Ovjerenu kopiju rješenja o obavljanju tradicionalnog obrta, odnosno dokaz o podnesenom
zahtjevu nadležnom organu za odobrenje obavljanja zanatske djelatnosti,
– Ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova po osnovu ranije zaključenih ugovora o zakupu općinskih poslovnih prostora.
 
NAPOMENA: novčani iznos ponude mora biti izražen u apsolutnom iznosu u KM.
 
VIII DODATNE INFORMACIJE
– Otvaranje ponuda prispjelih na javni oglas bit će održano 21.10.2013. godine u Maloj sali općine Visoko sa početkom u 15 sati.
Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Ukoliko se provjerom u službenoj evidenciji Općine utvrdi da neki ponuđač ima neizmirenih obaveza po osnovu ranije zaključenih ugovora zakupu općinskih poslovnih prostora, predmetna ponuda će biti odbačena kao nepotpuna.
– Prostori koji se daju u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
– Za sve dodatne informacije obratiti se Komisiji za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora na telefon 732-569.