Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Bilten Službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu za mjesec august 2013. godine

zavod-javnozdravstvo-zdkU  mjesecu  augustu,  za  područje  ZE-DO  kantona,  na  osnovu  analiza  u  Kantonalnom  zavodu  za  javno  zdravstvo  Zenica,  zdravstveno  neispravnih  uzoraka namirnica  na  mikrobiološku  analizu  je  bilo  14,7%,  što  je  značajno  pogoršanje  stanja  mikrobiološke  ispravnosti  namirnica  u  odnosu  na  prošli  mjesec;  zdravstveno neispravnih uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu iz gradskih vodovoda je bilo 3,6% (Kakanj, Zavidovići i Tešanj), što je blago pogoršanje stanja mikrobiološke ispravnosti vode u ovim gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec; dok je iz ostalih vodnih objekata bilo 46% mikrobiološki neispravnih uzoraka vode za piće, što je blago poboljšanje stanja mikrobiološkog kvaliteta vode iz lokalnih vodnih objekata, u  odnosu na prošli mjesec,  sa trendom  značajnog  variranja mikrobiološke ispravnosti vode iz lokalnih vodnih objekata, u skladu sa stanjem okoliša, vodnih objekata i me teorološkoj situaciji.  U ovom mjesecu su dostavljena  13  uzoraka  vode iz bazena za kupanje  (Zenica,  Breza,  Olovo,  Tešanj)  na  bakteriološku  analizu  i  3  uzorka  na  fiziko-hemijsku  analizu,  od  kojih  je  1  mikrobiološki  neispravan, dok  fiziko-hemijski neispravnih uzoraka nije bilo. Bilo je 0,6% pozitivnih briseva iz područja higijene, što je znak blagog poboljšanja sanitacije i higijene usluživanja u objektima. Neispravnih uzoraka  namirnica  na  standardnu  fiziko-hemijsku  analizu  nije  bilo,  što  pokazuje  poboljšanje  kao  i  zadovoljavajući  trend  održavanja  standardne  zdravstvene  ispravnosti namirnica  sa  ovoga  aspekta.  Neispravnih  uzoraka  vode  za  piće  na  fiziko-hemijsku  analizu  bilo  je  0,4%  iz  gradskog  vodovoda  Zavidovići,  što  je  blago  poboljšanje hemijskog kvaliteta vode u  gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec, dok  je neispravnih uzoraka vode za  piće na fiziko-hemijsku analizu  iz drugih vodnih objekata bilo  6,3%,  što  predstavlja  poboljšanje  stanja  u  odnosu  na  prošli  mjesec,  ali  i  stanje  održavanja  visokog  procenta  neispravnih  uzoraka  i  nezadovoljavajućeg  hemijskog kvaliteta vode u ovim objektima, sa prisutnim trendom promjenjivog hemijskog kvaliteta vode za piće iz lokalnih vodnih objekata,  shodno stepenu zagađenosti okoliša na slivnim  područjima,  sanitarno-tehničkom  stanju  vodnih  objekata,  meteorološkim  uslovima  i  nedovoljnoj  kontroli  kvaliteta  vode  za  piće,  sa  preporukom  za  urgentno uvezivanje ovog nadzora u sistem.
U ovom mjesecu  su  dostavljeni  uzorci  namirnica na mikrobiološku  analizu  iz  svih općina, ali je nedopustivo mali broj uzoraka dostavljen iz:  Breze,  Vareša,
Olova, Usore i Doboj-juga. Izrazito mali broj uzoraka vode iz gradskih vodovoda na mikrobiološku analizu  je dostavljen iz svih općina osim Zenice (vlastiti laboratorij VIK-a),  Tešnja  i Zavidovića.  U ovom mjesecu  nije bilo uzoraka vode iz ostalih vodnih  objekata na mikrobiološku analizu iz:  Usore  I Doboj-Juga,  a mali broj  uzoraka vode  iz  ovih  objekata  dostavljen  je  iz:  Breze,  Vareša,  Žepča,  Zavidovića  i  Maglaja.  J.P.VIK  Zenica  je  dostavio  mjesečni  izvještaj  o  broju  uzetih  uzoraka  i rezultatima analiza u internoj kontroli mikrobiološkog i hemijskog kvaliteta vode za piće za avgust.
ZRAK: Rezultate mjerenja zagađenosti zraka SO2 i lebdećim česticama, za august mjesec, na području grada Zenice, Zavodu je dostavio Metalurški institut
«Kemal Kapetanović». Koncentracije su mjerene na tri mjerna mjesta:

mt_ignore: tabela3

U augustu mjesecu 2013. godine zabilježena je dnevna koncentracija SO2 iznad 125 µg/m3 zraka: na mjernom mjestu „Institut“ i „Crkvice“ 15 dana a 11 dana
na mjernom mjestu „Tetovo“. Zbirna prekoračenja koncentracije SO2 iznad 125 µg/m3 zraka za period januar – avgust 2013. godine su bila, na mjernom mjestu: „Institut“ 82  dana, „Tetovo“  97  dana  i „Crkvice“  83  dana.  (Dozvoljena prekoračenja su  3  dana u godini!). Dnevne koncentracije lebdećih čestica  nisu prelazile  250 µg/m3 na mjernim mjestima „Institut“  i „Tetovo“.  Zbirna prekoračenja koncentracije LČ  iznad 250 µg/m3 zraka za period januar – august 2013. godine su bila, na mjernom mjestu: „Institut“  9  dana  i  „Tetovo“  17  dana.  Nije  dozvoljeno  da  dnevna  koncentracija  ukupnih  lebdećih  čestica  od  250  µg/m3 bude prekoračena  u toku  kalendarske godine. U augustu 2013. godine zabilježeno je povećanje prosječnih dnevnih koncentracija SO2, na mjernoj stanici „Institut“ za 62,5%, a na mjernoj stanici „Crkvice“ za 29,7% dok je  na mjernoj stanici  „Tetovo“  zabilježeno smanjenje  za 6,25%, u odnosu na juli  2013. godine. Zabilježeno je  povećanje  maksimalnih dnevnih koncentracija SO2 na mjernoj stanici: „Institut“ za 138,2%, na mjernoj stanici „Crkvice“ za 50,5%  a na mjernoj stanici „Tetovo“ smanjenje za 13,5%,  u odnosu na juli 2013. godine. Izmjerene su  povećane  vrijednosti prosječnih koncentracija  ukupnih  lebdećih čestica na mjernoj  stanici:  „Institut“  za  14,75%  a  na mjernoj  stanici  „Tetovo“  za  9,88%,  u odnosu na  juli  2013.  godine. Izmjereno je  povećanje  maksimalnih vrijednosti lebdećih čestica na mjernoj  stanici    „Institut“  za  25%,  a  na mjernoj  stanici  „Tetovo“  za 7,09%,  u odnosu na  juli  2013.godine.  Uočava se trend  povećanja  vrijednosti  prosječnih  dnevnih koncentracija  SO2  na mjernom mjestu „Institut“  i „Crkvice“ a smanjenja na mjernom mjestu  „Tetovo“ kao i trend povećanja prosječnih vrijednosti  ukupnih lebdećih čestica na mjernom mjestu „Institut“  i „Tetovo“. Uočava se trend povećanja  maksimalnih vrijednosti koncentracija SO2 na mjernom mjestu „Institut“  i „Crkvice“ a smanjenja na mjernom mjestu „Tetovo“,   kao i trend povećanja maksimalnih dnevnih koncentracija lebdećih čestica na mjernom mjestu „Institut“ i  „Tetovo“ u odnosu na prošli mjesec.

Rezultate mjerenja zagađenosti zraka:  SO2,  ukupnih lebdećih čestica    (mjereno 27 dana),  azotnog dioksida (mjereno  31  dan)  i lebdećih čestica (mjereno 31 dan)  u toku augusta mjeseca, u gradu Kaknju, KZJZ Zenica dostavlja Termoelektrana «Kakanj»:
mt_ignore: tabela2
U augustu mjesecu u Kaknju prosječne dnevne koncentracije SO2 su prelazile vrijednosti od 125 µg/m3 8 (osam) dana (dozvoljeno je 3 dana u godini). Prosječne dnevne koncentracije LČ  u  augustu  su  prelazile vrijednost od  250µg/m³  2 (dva) dana.  Nije bilo prekoračenja prosječnih dnevnih koncentracija NO2  od 125  µg/m3.  Obzirom da Termoelektrana «Kakanj», kao dostavljač podataka o rezultatima mjerenja polutanata u zraku grada Kaknja, ne garantuje validnost podataka zbog nevršenja verifikacije mjerila, podatke ne možemo uzeti kao krajnje vjerodostojne.

Obzirom  na  vremenski period porastom temperatura zraka,  apelujemo  da  se  saniraju  i  drže pod kontrolom  sve  rizične  ekološke  tačke  u  gradskim,  prigradskim  i seoskim  naseljima,  te  izdvojenim  civilnim  i  vojnim  objektima,  naročito  da se redovno vrši  sanacija, dezinfekcija i dezinskecija    nakupina  smeća,  opasnog medicinskog otpada, nakupina klaoničkih otpadaka, nekontrolisanih izljeva fekalnih i drugih otpadnih voda, itd. Treba redovno kontrolisati sisteme dezinfekcije vode i nivo rezidualnog hlora na krajnjim tačkama vodovodne mreže i u bazenima za kupanje, držeći ga na nivou 0,3 do 0,5 mg/L vode..
Zbog  realne  opasnosti  od  ozljeda,  naročito  djece,  i   prenosa  smrtonosnog  bjesnila,  apelujemo  na  što  hitnije  poduzimanje  adekvatnih  veterinarskih  i
administrativnih mjera, u cilju  higijenski i etički prihvatljivog uklanjanja napuštenih  životinja, pasa i mačaka lutalica,  sa javnih površina, preferirajući otvaranje azila za smještaj i udomljavanje napuštenih životinja, u duhu humanosti i civilizacijskih dostignuća.