Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Revizorski izvještaj o radu Vlade ZDK u 2012. godini

revizorski-izvjestajOsnova za reviziju

Izvršili  smo  reviziju  konsolidovanih  finansijskih  izvještaja  Budžeta  Zeničko-dobojskog  kantona  (u daljem tekstu: Kanton) za 2012. godinu (bilansa stanja na dan 31.  decembar 2012. godine i odgovarajućeg računa prihoda i rashoda, izvještaja o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan)  i  reviziju usklađenosti poslovanja sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Odgovornost rukovodstva

Rukovodstvo  Kantona  odgovorno  je  za  izradu  i  fer  prezentaciju  finansijskih  izvještaja  u  skladu  sa posebnim  propisima  u  Federaciji  o  računovodstvu  i  finansijskom  iz vještavanju  u  javnom  sektoru.  Ova odgovornost obuhvata  i  kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer  prezentaciju  finansijskih  izvještaja  koji  ne sadrže  materijalno  značajne  pogrešne  iskaze  nastale  usljed prevare  i  greške,  kao  i  odabir  i  primjenu  odgovarajućih  računovodstvenih  politika  i  računovodstvene procjene  koje  su  razumne  u  datim  okolnostima.  Rukovodstvo  je  takođe  odgovorno  za  usklađenost poslovanja Vlade sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima, uključujući i odredbe zakona i propisa koji određuju iznose i objelodanjivanje u finansijskim izvještajima.

Odgovornost revizora

Naša  je  odgovornost  da  izrazimo  mišljenje  o  finansijskim  izvještajima  na  osnovu  provedene  revizije. Reviziju  smo  izvršili  u skladu  sa  Zakonom  o  reviziji institucija  u  FBiH (”Sl.  novine  FBiH”,  broj  22/06) i Okvirom međunarodnih standarda Vrhovnih revizorskih institucija-ISSAI Okvir u BiH („Sl.glasnik BiH“ broj 38/11 i „Sl.novine FBiH“, broj 30/11). Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtjevima i da reviziju  planiramo  i  izvršimo  na  način  koji  omogućava  da  se,  u  razumnoj  mjeri,  uvjerimo  da  finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Naša odgovornost je također da izvršimo procjenu da li je poslovanje usklađeno sa važećim zakonskim i drugim propisima, da li se sredstva koriste za utvrđene namjene, te da se izvrši ocjena finansijskog upravljanja, funkcije interne revizije i sistema interne kontrole.

Revizija  uključuje  sprovođenje  postupaka  u  cilju  prikupljanja  revizorskih  dokaza  o  usklađenosti poslovanja i o iznosima i objelodanjivanjima datim u finansijskim izvještajima. Izbor postupka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima  usljed  prevare  i  greške.  Prilikom  procjene  rizika,  revizor  razmatra  interne  kontrole  koje  su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju odabira revizorskih postupaka koji su odgovarajući  u datim  okolnostima,  ali  ne  u  cilju  izražavanja  odvojenog  mišljenja  o  efektivnosti  internih kontrola.  Revizija  također  uključuje  ocjenu  primijenjenih  računovodstvenih  politika  i  značajnih  procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja. Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za naše revizorsko mišljenje.

Osnova za izražavanje mišljenja:

1.  Ne može se potvrditi vrijednost iskazane imovine iz bilansa stanja za iznos od 62.444.779KM,  obzirom  da  je  ista  po  Zaključku  Vlade  trebala  biti  isknjižena  iz  finansijskih evidencija  kantonalnih  organa  uprave  i  ustupljen  krajnjim  korisnicima  (tačka  4.7. Izvještaja);

2.  Nisu poštovane odredbe članova 4., 22. i 23. Zakona o budžetima u FBiH, jer nije vršeno usaglašavanje  rashoda  sa  ostvarenim  prihodima.  Navedeno  je  imalo  za  posljedicu ostvareni deficit za 2012. godinu u iznosu 16.045.503 KM, odnosno akumulirani deficit u iznosu 49.112.158 KM (tačka 4.9. Izvještaja);

3.  Nisu poštovane odredbe članova 2. i 31. Zakona o budžetima u FBiH, kojim je utvrđeno da  budžetski  korisnici  mogu  stvarati  obaveze  samo  za  namjene  i  do  visine  utvrđene  u Posebnom  dijelu  budžeta,  jer  su  stvorene  obaveze  u  iznosu  3.394.951  KM  iznad Budžetom odobrenih (tačka 4.3 Izvještaja);

4.  Nisu dosljedno primjenjene odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH u dijelu primjene propisane  vrste  postupka  odabira  dobavljača  i  osiguravanja  zadovoljavajuće konkurentnosti prilikom nabavke kako stalnih sredstava tako i kod izbora dobavljača za tekuće izdatke (tačka 4.6. Izvještaja).

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izvještaje mogu imati stavke navedene u prethodnom  pasusu,  finansijski  izvještaji  Budžeta  Zeničko-dobojskog  kantona,  po  svim  bitnim pitanjima prikazuju istinito i objektivno stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2012. godine, rezultate poslovanja  i  izvršenja  budžeta,  za  godinu  koja  se  završava  na  taj  dan,  u  skladu  sa  prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Finansijsko  poslovanje  Budžeta  Zeničko-dobojskog  kantona  u  toku  2012.  godine,  osim  za napomene navedene u tačkama 1 do  4  u prethodnom pasusu, je bilo u svim materijalno značajnim aspektima usklađeno sa važećom zakonskom regulativom.

KOMPLETAN IZVJEŠTAJ MOŽETE POGLEDATI OVDJE