Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ragib Vranac: “Nadam se da su vijećnici svjesni odgovornosti ukoliko se utvrdi da sredstva nisu namjenski utrošena”

ragib vranac1I pored upozorenja i obrazloženja čl.54 o načinu utroška “namjenskh” sredstava, načelnica je bez prethodnog sačinjavanja i usvajanja plana utroška pomenutih sredstava svih 38.000 KM odlučila utrošiti na projekt rekonstrukcije 300 metara prilaznog puta od “Americana” do novoizgrađene ambulante. Ukupna vrijednost investicije po projektu iznosi 80.000 KM, ostatak će se tražiti od Kantona. Za taj jedini prijedlog je glasalo 20 vijećnika i 1 protiv. Nadam se da su vijećnici svjesni odgovornosti ukoliko se utvrdi da sredstva nisu namjenski utrošena i vraćena tamo gdje treba da budu vraćena.

S obzirom da planirana sredstva neće biti dostatna da se uradi sve što je planirano predlažem načelnici da za ovaj projekt uključi IGM koji ima i direktan interes da se pored škole preko Golog brda uključi na zaobilazni put i Asfaltgradnju kao firme kojima je upravo SDA omogućila da budu to što jesu, eksploatišući prirodnu sirovinu: kamen, šljunak, zemlju, a bez ikakve naknade i vraćanja prirodi i okolini i lokalnoj zajednici kroz koncesije i vraćanja u prvobitno stanje, a kroz dugotrajan i skup proces rekultivacije. Svjedoci smo da je nekad živopisan i po svemu atraktivan kanjon “Podvinačkog” potoka danas potpuno uništen i trajno razoren, kao i lokalitet “Krečane” u Kondžilu, a “Golo brdo” je posebna priča, za njegovo vraćanje u prvobitno stanje su bila potrebna višegodišnja milionska ulaganja, a ne simbolična koncesija od 20.000 KM godišnje, koja je sama po sebi smiješna, ako se zna na koji način je utvrđena njena visina. Da neko ne shvati pogrešno, ambulanta i zdravlje ljudi je izuzetno “humana” i prioritetna zadaća koja je u svakom pogledu prioritet, ali bi trebalo izanalizirat i uključit i zdavstvo u ovaj projekt, jer svi oni koji rade izdvajaju sredstva kroz doprinose za zdravstvenu zaštitu. Koliko sam informisan i kantonalni zavod socijalnog i zdravstvenog subvencionira lokalni Dom zdravlja kad je u pitanju pružanje nekih usluga, pa i pored toga plaćamo participaciju za sve usluge koje nam se pruže. Dakle, možda i u sektoru zdravstva ima sredstava za ovaj projekt.

U toku je uklanjanje kompletnog rastinja u priobalnom pojasu rijeke Bosne od BTS-a do “Betonskog” mosta koje izvodi Agencija za sliv rijeke Save, podsliv Bosne. Da li je trebalo baš sve uklonit? Kako će to uticat na okolinu? Na ptice i kompletan biljni i životinjski svijet? Koliko će nestanak asimilacionih organa drveća umanjiti filtraciju zraka od polutanata, kao i vode? Hoće li doći do erozije itd… Sve su to dileme koje treba prethodno da utvrdi procjena uticaja na okoliš koju kolega Šabanović s razlogom apostrofira, po meni je u ovaj projekt trebalo uključit uklanjanje već starih i nagetih topola u Adi i niže koje prijete oštećenjem okolnih objekata, ako se same sruše, a u periodu oprašivanja proizvode polen u vidu vate koji kod stanovništava izaziva značajne alergije disajnih organa i nervne tegobe. Što se tiče johe gdje god je bilo moguće treba da ostane, naravno ovo bi prevashodno trebala biti zadaća kompetentnih ljudi koji sjede u komisiji za ekologiju i zaštitu okoline općinskog vijeća, kao i svi ostali nagomilani problemi koji nas sve više pritišću i ugrožavaju nam život i zdravlje od deponija smeća, aerozagadjenja, spaljivanja elektroinstalacija, deponovanja opasnih hemikalija i materijala koji kroz zemlju i vodu budu vraćeni u naš organizam u vidu kancerogenih jedinjenja itd.

Na kraju želim da se zahvalim direktoru JKP Gradska Groblja Visoko, Hodžić Asmiru, koji je nedavno poslao radnike da uklone deponiju šuta i smeća ispred KSC “Mladost” i Šumarije sa zelene površine o kojoj su u više navrata pisali mnogi, a niko ništa nije poduzeo, iako znam da Općina godinama ne plaća za ugovorene usluge održavanja i uredjenja “Gradskog zelenila” direktor Hodžić svojim svijetlim primjerom iznalazi snage da spasi ugled Visokog i pokaže da smo još uvijek civilizovani, da svi oni koji posjećuju Visoko ne ponesu u svoje sredine, Evropu i svijet, dojam loših domaćina i ljudi koji svakodnevno svojom nebrigom i postupcima ugrožavaju svoj život i svih ostalih, stvarajući deponije smeća gdje god stignu i nemilosrdno uništavajući zelene površine i nasade, kao i bespravnom sječom.