Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kriteriji za korištenje participacije u prijevozu

opcina visoko 2Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom («Službene novine Ze-do Kantona», broj:13/07) i Budžeta Općine Visoko za 2013. godinu («Službeni glasnik općine Visoko», broj:1/13), na prijedlog Služba za društvene djelatnosti, boračko – invalidsku zaštitu i raseljena lica općine Visoko, Općinska načelnica Visoko d o n o s i:

K R I T E R I J E

za kategorije učenika srednjih škola i studenata koji imaju

pravo korištenja participacije u prijevozu, a to su:

I

Pravo na korištenje participacije u prijevozu imaju redovni učenici srednjih škola i studenti visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na području općine Visoko, i to:

  1. Učenici i studenti sa invaliditetom
  2. Učenici i studenti djeca bez oba roditelja
  3. Učenici i studenti djeca bez jednog roditelja
  4. Učenici i studenti čiji roditelji primaju stalnu socijalnu pomoć
  5. Učenici i studenti djeca šehida, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i dobitnika najvećih ratnih priznanja
  6. Učenici i studenti čiji su roditelji nezaposleni i prijavljeni na Zavod za zapošljavanje
  7. Učenici i studenti čiji su roditelji zaposleni, a čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 30% od prosječne plaće kantona po posljednjim službenim podacima.

II

Pravo na korištenje participacije u prijevozu bez obzira na visinu prosjeka primanja po članu domaćinstva, imaju učenici i studenti:

–         sa invaliditetom,

–         bez oba roditelja,

–         djeca šehida, ratnih vojnih invalida sa 100% i 90% invaliditetom i djeca dobitnika najvećih ratnih priznanja.

Ostale kategorije korisnika, pravo mogu ostvariti pod uvjetom da ukupan prihod po članu domaćinstva mjesečno ne prelazi 30% od prosječne plaće kantona, po posljednjim službenim podacima.

III

Zahtjev za participaciju prijevoza učenika i studenata, za učenike srednjih škola podnosi se u septembru, a za studente u mjesecu oktobru i poslije ovih rokova aplikacije se neće razmatrati.

  1. Zahtjev se prilaže:

1. Potvrda o prebivalištu učenika/studenta

2. Potvrda o upisu učenika/studenata u tekuću školsku godinu, izdata od nadležne školske ustanove,

3.Ovjerena kućna lista, sa pratećom potrebnom dokumentacijom-smrtni list roditelja, rodni list roditelja koji izdržava učenika/studenta, ostala potrebna dokumentacija

4. Dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva, i to:

      – za zaposlene: potvrda o visini primanja ovjerena od strane poslodavca i kopija posljednje  

         tri platne liste

– za privatne poduzetnike: Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama i ostvarenom      

   dohotku za 2012. godinu izdato od nadležne poreske ispostave;

– za penzionere: ovjerena  kopija čeka od penzije;

– za nezaposlene: uvjerenje Službe za zapošljavanje;

      – za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje:

        a) za domaćice: ovjerena kopija zdravstvene knjižice,

        b) za studente: potvrda visokoškolske ustanove

5.  Dokaz o socijalnom statusu (za učenike/studente bez oba roditelja),

6. Dokaz o invaliditetu učenika/studenta (rješenje nadležnog organa),

7. Rješenje/uvjerenje nadležne službe za učenike/studente djecu šehida, ratnih vojnih invalida sa 100% i 90% invaliditetom i djecu dobitnika najvećih ratnih priznanja.

IV

Učenici i studenti koji obnavljaju godinu nemaju pravo učešća u participaciji prijevoza.

V

 Pravo na participaciju prijevoza učenicima i studentima pripada u mjesecima u kojima se nastava odvija cijeli mjesec.

VI

Postupak za ostvarivanje navedenih prava pokreće se na zahtjev, a Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica općine Visoko će nakon provedenog postupka o zahtjevu stranke odlučiti rješenjem.

VII

Usvajanjem ovih Kriterija prestaju važiti Kriteriji za kategorije učenika srednjih škola i studenata koji imaju pravo korištenja participacije u prijevozu, broj: 01/2-02-36/13 od 14.01.2013. godine.

VIII

Kriterij će se primjenjivati od 01.09.2013. godine i važi do donošenja novih kriterija.

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

Amra Babić s.r.