Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Završena deseta sjednica OV Visoko

ov visokoDeseta sjednica OV Visoko sa početkom u 14 sati, vijećnicima je ponudila 12 tačaka dnevnog reda. Sjednici je isprva prisustvovalo 21 viječnik, te se je taj broj konstantno mijenjao u daljem toku sjednice. U nastavku prenosimo vam izvještaj sa današnje sjednice. Nakon jednoglasnog usvajanja Dnevnog reda, razmatrala se druga tačka – viječnička pitanja i inicijative. 

Kako je vijećnik Dejan Ščepanović bio nezadovoljan odgovorom na postavljeno vijećnićko pitanje na prošloj sjednici postavio je novo pitanje u kome je zatražio detaljan spisak svih sportskih i nevladnih udruženja koja su dobili sredstva od općine Visoko po Javnom pozivu za finansiranje projekata iz kulture i sporta. 

Vijećnik Halim Dervišević: je pitao “Zašto nije odgovoreno na najpovoljniju ponudu u vezi kupovine kamiona za odvoz smeća?”

Vijećnik Mirza Omanović je pitao ko je zadužen za izgradnju, održavanje i druge tehnikalije kod autobuskih stanica.

Vijećnik Džemil Halilović je pitao kada je planiran nastavak radova na rekonstrukciji regionalnog puta u Liješevi.

Vijećnik Dalibor Tomičić je postavio pitanje “Koliko općina ima sredstava iz prihoda od šuma i da li su ta sredstva isključivo namijenjena za održavanje okoliša ili su nenamjenska?”

Vijećnik Elvir Špiodić je pitao da li je sportski teren u Carici tokom vremena dobio neku novu namjenu ili je za ovaj teren predviđena neka rekonstrukcija.  

Vijećnica Delila Novokmet-Halilović postavila je pitanje vezano za trafo stanicu u Ulici Rašisdovića.

Vijećnica Nevzeta Begić predložila je inicijativu da JU „Dom Zdravlja“ Visoko na svojoj web stranici objavi listu esencijalnih lijekova, te sve vrste nalaza i vakcina, zajedno sa objašnjenjima o vrstama i svrsi istih, u cilju lakšeg pristupa građana liječenju.

Vijećnik Jasmin Omanović pitao je : ” Na osnovu čega su izabrani kandidati za upravne i nadzorne odbore javnih preduzeća i ustanova, odnosno koji su to kriteriji za njihov izbor? “

Vijećnik Izet Smajević predložio je inicijativu popisa svih prazne poslovnih objekata i prostora u Visokom sa ciljem olakšavanja prodaje i izdavanja takvih objekata u neku određenu svrhu.

Vijećnik Mirnes Fatić postavio je pitanje vezano za šahtove na stazi Buci-Visoko, koji su trebali biti postavljeni proteklih godina, od završetka radova, a to nikada nije učinjeno.

Vijećnik Nusret Suša je pitao ko vrši radove na desnoj obali rijeke Bosne, ko finansira te radove te ko je odabrao izvođača ovih radova.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa pristupilo se razmatranju preostalih tačaka Dnevnog reda desete sjednice OV Visoko. U nastavku prilažemo kraći izvještaj o izjašnjavnju vijeća o navedenim tačkama :

3. Prijedlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta, uređenje i korištenje gradskog građevinskog zemljišta na području općine Visoko.

Nakon dugotrajne rasprave, te uvažavanja prijedloga vijećnika Tomičića i Smajevića od strane predlagača i uvrštavnja istih u prijedlog dokumenta ova tačka je usvojena jednoglasno.

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove “Zavičajni muzej” Visoko i preuzimanju prava osnivača

Jednoglasno usvojeno.

5. Prijedlog odluke o davanju ovlašćenja Općinskoj načelnici za zaključivanje ugovora o diobi nekretnina u svrhu izmještanja lokalne ceste Mile – Arnautovići

Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlozi zaključaka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u skupštinama za razrješenja i imenovanja nadzornih odbora javnih preduzeća općine Visoko:

a) Nadzorni odbor JKP Gradska groblja Visoko

Usvojeno sa 15 za i 7 uzdržanih glasova.

b) Nadzorni odbor JKP Visočica Visoko

Usvojeno sa 14 za i 8 uzdržanih glasova.

c) Nadzorni odbor JP Radio i televizija Visoko

Usvojeno sa 15 za i 7 uzdržanih glasova.

d) Nadzorni odbor JP Veterinarska stanica Visoko

Usvojeno sa 14 glasova za i 8 uzdržanih.

e) Nadzorni odbor Društva Visokogas Visoko

Usvojeno sa 15 za i 8 uzdržanih glasova.

7. Prijedlozi rješenja o razrješenju i imenovanju upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova

a) Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Usvojeno sa 14 za i 7 uzdržanih glasova.

b) Upravni odbor i Nadzorni odbor JU Centar za socijalni rad

Usvojeno sa 15 za i 7 uzdržanih glasova

c) Upravni odbor i Nadzorni odbor JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko

Usvojeno sa 15 Za i 7 Uzdržanih glasova.

d) Upravni odbor i Nadzorni odbor JU Gradska biblioteka Visoko

Usvojeno sa 15 glasova za, dok je 7 vijećnika bilo uzdržano.

e) Upravni odbor i Nadzorni odbor JU Zavičajni muzej Visoko

Usvojeno sa 15 glasova za, dok je 7 vijećnika bilo uzdržano.

f) Upravni odbor i Nadzorni odbor JU KSC ¨Mladost¨ Visoko

Usvojeno sa 15 glasova za, dok je 7 vijećnika bilo uzdržano.

8. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Visoko i vanbudžetskih sredstava za period 1.1-30.6.2013.

Izvještaj je usvojen sa 15 glasova za i 7 protiv.

9. Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno-ekonomskog položaja branilaca i njihovih porodica

Informacija je usvojena jednoglasno sa 21 glasom.

10. Prijedlog zaključka kojim se ne prihvata ponuda Ahmedović Ibrahima za preuzimanje privremenog prava korištenja zemljišta na parcelama k.č. 3220, k.č. 3219, k.č. 3218 i k.č. 3221

Prijedlog je usvojen jednoglasno.

11. Prijedlog odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine

Prijedlog je usvojen sa 14 glasova za, 7 protiv i 1 uzdržanim vijećnikom.

12. Prijedlog programa utroška sredstava od naknade za korištenje šuma.

Prijedlog je usvojen sa 20 glasova za i 1 glasom protiv.