Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Njegovo veličanstvo budžet za prvih 6 mjeseci realizovan 79,83 % od planiranog

budzeti narodu1Iz navedenog pregleda je vidljiv pad ostvarenih poreskih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, te blagi rast neporeskih prihoda. Rast potpora od drugih nivoa vlasti je zasnovan na uvođenju trezorskog načina poslovanja čime je došlo do obuhvatanja budžetom cjelokupnih prihoda i rashoda budžetskog korisnika JU Centar za socijalni rad.

Prihodi od poreza u prvom polugodištu 2013.godine planirani su u iznosu od 2.931.000,00 KM, a izvršeni u iznosu od 2.316.060,10 KM ili 79,02 % od planiranih.

Kad se izvršenje poreskih prihoda posmatra u masi onda najviše učešće imaju prihodi od indirektnih poreza čije izvršenje u prvoj polovini 2013.godine iznosi 1.423.748,13 KM ili 61,47%  od ukupno izvršenih poreskih prihoda, odnosno 31,41% od ukupno izvršenih prihoda.

Slijedi ga porez na dohodak koji je u prvom polugodištu 2013.godine izvršen u iznosu od 497.812,78 KM ili 21,49% od ukupno izvršenih poreskih prihoda,odnosno 10,98% od ukupno izvršenih prihoda, zatim porez na imovinu koji je u prvom polugodištu 2013.godine izvršen u iznosu od 394.499,19 KM ili 17,04 % od ukupno izvršenih poreskih prihoda, odnosno 8,70% od ukupno izvršenih prihoda.           

Neporeski prihodi u prvoj polovini 2013.godine planirani su u iznosu od 1.481.500,00 KM, a izvršeni u iznosu od 1.141.745,91 KM ili 77,07% od planiranih.

U masi neporeskih  prihoda najveće učešće imaju prihodi od  komunalnih taksi koji su izvršeni u iznosu od 426.686,48 KM ili 37,37% od ukupno izvršenih neporeskih prihoda,odnosno 9,41% od ukupno izvršenih prihoda u prvom polugodištu 2013.godine.

Slijedi ga prihod od posebnih naknada i taksi,te prihod od ostalih budžetskih naknada.

Transferi od ostalih nivoa vlasti u prvoj polovini 2013.godine  planirani su u iznosu od 1.450.000,00 KM, a izvršeni su u iznosu od 1.074.818,89 KM ili 74,13% od planiranih.

Primljena sredstva se uglavnom odnose na transfere iz Kantona za korisnike JU Centar za socijalni rad – u iznosu od 869.823,01 KM (analitički pregled namjene transfera dat je u obrazloženju JU Centar za socijalni rad koje je sastavni dio ovog akta).

Transferi od ostalih nivoa vlasti za ostale namjene se uglavnom odnose na transfer iz Federalne uprave civilne zaštite za naknade šteta nastalih ranije usljed velikih snježnih padavina, jednokratne novčane pomoći i pomoći za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračkih populacija, te alternativni smještaj izbjeglih i raseljenih lica.

budzet

I Z D A C I

U prvoj polovini 2013.godine realizirani su izdaci u iznosu od 4.387.104,58 KM ili 73,34% od planiranih. 

Plate i naknade planirane su u iznosu od 1.327.500,00 KM, a izvršene u iznosu od 1.142.310,99 KM ili 86,05%. U  ovom iznosu sadržane su bruto plate u iznosu od 928.397,73 KM, naknade zaposlenih radnika i naknade rada u komisijama u iznosu od 164.047,80 KM , te  naknade vijećnicima u iznosu od  49.865,46 KM.

Doprinos poslodavca planiran je u iznosu od 110.000,00 KM, a izvršen je u iznosu od 97.481,58  KM  ili 88,62%. 

Izdaci za materijal i usluge u  prvoj polovini 2013.godine  planirani su u iznosu od 995.100,00 KM, a izvršeni u iznosu od  800.548,87 KM ili 80,45% od planiranih.

Tekući transferi u  prvoj polovini 2013.godini  planirani su u iznosu od 2.014.900,00 KM, a izvršeni u iznosu od 2.138.062,57 KM ili 106,11% od planiranih.

Na visok nivo izvršenja ovih budžetskih pozicija uticala je činjenica da se najveći dio transfera odnosi na korisnike JU centar za socijalni rad (analitički pregled transfera iz oblasti socijalne zaštite dat je u obrazloženju JU Centar za socijalni rad koje je sastavni dio ovog akta).

Kapitalni transferi planirani su u iznosu od 277.500,00 KM, a izvršeni su u iznosu od  90.750,68 KM ili 32,70%.   Izdaci za nabavku stalnih sredstava u planirani su u iznosu od 986.500,00 KM, a izvršeni su u iznosu od 110.099,89 KM ili 11,16% od planiranih.

Na nizak nivo izvršenja kapitalnih izdataka najviše je uticala činjenica da se građevinski radovi uglavnom vrše u drugoj polovini godine.

Tekuća rezerva u prvoj polovini 2013.godini planirana je u iznosu od 20.000,00  KM, a izvršena je u iznosu od 7.850,00 KM ili 39,25% .

Detaljan pregled izvršenja pojedinih rashoda raspoređenih po potrošačkim jedinicama u odnosu na planirane pozicije dat je analitički u tabelarnom pregledu na stranicama od 5 do 9. 

IZVRŠENJE VANBUDŽETSKIH SREDSTAVA

Prihodi od zaštite okoline općine Visoko u  prvoj polovini 2013.godine planirani su u iznosu od 30.000,00 KM, a izvršen u iznosu od 26.797,50 KM ili 89,33%.Rashodi iz navedenih sredstava su izvršeni u iznosu od 6.040,00 KM ili 20,13% (detaljni izdaci u tabelarnom pregledu na strani 9.).

Prihodi od zaštite okoline Zeničko- dobojskog kantona u prvoj polovini 2013.godine planirani su u iznosu od 50.000,00 KM, a izvršeni  u iznosu od 25.429,04 ili 50,86%.

Sem navedenih planiranih prihoda na raspolaganju Fonda za zaštitu okoline Zeničko -dobojskog kantona su bila raspoloživa i planirana prenesena sredstva u iznosu od 25.161,68 KM. Sredstva iz ovog fonda su realizirana u iznosu od 39.135,76 KM ili 62,62% (detaljni izdaci u tabelarnom pregledu na strani 10.).

Prihodi namijenjeni za finansiranje sporta planirani su u iznosu od 30.000,00 KM, a izvršen u iznosu od 26.676,00 KM ili 88,92%. Navedena namjenska sredstva su utrošena u iznosu od 42.332,23 KM ili 141,11% od plana.