Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ko se nije uhljebio magarac bio i k'o levat do narednih izbora živio

nadzorni odbori ilustracijaNa narednoj sjdnici OV Visoko vijećnici koji budu prisutni, a zbog radnog dana ih vjerovatno neće biti kao inače, imat će priliku da glasaju o prijedlozima za nove sastave Nadzornih odbora u Javnim preduzećima. Imenovanja kako u Nadzorne, tako i u Upravne odbore je prilika da se stranke bar malo i dijelom oduže vojnicima partije i onima koji su očekivali nešto više, ali je bilo kakva funkcija i davanje na važnosti odlična prilika za mazanje očiju. Naravno, u onim važnijim javnim preduzećima stranke postavljaju i ozbiljnije kadrove zbog potrebe da kontrolišu tokove kretanja javnog novca, a ujedno onima kojima dodijele bezveze funkcije u manje važnim preduzećima šalju jasnu poruku i kako ih tretiraju, odnosno koliko su im uistinu važni.

Evo svih prijedloga koji će se naći pred vijećnicima u utorak:

JKP Gradska groblja Visoko 

1. Mahir Džafić, član

2. Lamija Čehajić, član

3. Mirha Duraković, član.

JKP Visočica Visoko 

1. Namik Čolaković, član

2. Mustafa Kubat, član

3. Almir Hadžialić, član.

JP Radio i televizija Visoko

1. Madžid Avdagić, član

2. Zuhra Delić, član

3. Hizreta Kadić, član.

JP Veterinarska stanica Visoko

1. Esmir Habibović, član

2. Eldvin Sinanović, član

3. Emir Džafić, član.

Društvo Visokogas Visoko 

1. Marin Petrović, član

2. Enver Hasagić, član

3. Selma Devović-Rahmani, član.

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI OSNOV za donošenje predloženih zaključaka sadržan je:

– u članu 22. Statuta općine Visoko kojim je utvrđena nadležnost Općinskog vijeća za imenovanja i razrješenja, odnosno davanje saglasnosti na imenovanja i razrješenja kada je to propisano zakonom, Statutom Općine ili odlukama, te članu 98. Statuta općine Visoko kojim je propisana nadležnost Općinskog vijeća za donošenje zaključaka kao pojedinačnih akata;

– u pojedinačnim odlukama o organizovanju javnih preduzeća kojima je utvrđena nadležnost skupština javnih preduzeća za imenovanje i razrješenje nadzornih odbora javnih preduzeća i kojima su određeni predstavnici Općine u skupštinama javnih preduzeća.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE 

Općinsko vijeće Visoko, na 6. sjednici, održanoj 27.4.2013. godine, donijelo je zaključak kojim ovlaščuje predstavnike Općine u skupštinama javnih preduzeća da pokrenu postupak izbora novih članova nadzornih odbora u svim javnim preduzećima, te daju ovlaštenje Općinskoj načelnici da provede potrebnu proceduru postupka imenovanja nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Visoko.

Realizujući navedeni zaključak, predstavnici Općine u skupštinama javnih preduzeća održali su skupštine, te dali Općinskoj načelnici ovlaštenje da utvrdi standarde i kriterije za imenovanje, raspiše javni oglas i provede zakonom propisani postupak, te utvrdi prijedloge kandidata za imenovanje u nadzorne odbore javnih preduzeća.

Postupajući u skladu sa datim ovlaštenjima, Općinska načelnica donijela je Zaključak o standardima i kriterijima za imenovanje nadzornih odbora javnih preduzeća općine Visoko i Zaključak o utvrđivanju i oglašavanju pozicija u nadzorne odbore javnih preduzeća općine Visoko, na osnovu kojih je objavila javni oglas i imenovala Komisiju koja je provela postupak intervjua i utvrdila rang listu kandidata.

Na osnovu utvrđene rang liste kandidata, Općinska načelnica utvrdila je prijedloge kandidata za konačno imenovanje u nadzorne odbore javnih preduzeća.

Kako je odlukama o organizovanju javnih preduzeća utvrđena nadležnost skupština javnih preduzeća za imenovanje i razrješenje nadzornih odbora javnih preduzeća, te određeni predstavnici Općine u skupštinama javnih preduzeća, sa obavezom da prije odlučivanja u skupštini prethodno pribave stav Općinskog vijeća, Općinska načelnica utvrdila je prijedloge zaključaka o davanju ovlaštenja predstavnicima Općine u skupštinama javnih preduzeća za razrješenje i konačno imenovanje nadzornih odbora koji se dostavljaju Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Napominjemo, da je predstavnik Općine u Skupštini JKP Gradska groblja Visoko, na osnovu datih ovlaštenja i naloga Općinskog vijeća sa 6. sjednice, održao 9.5.2013. godine Skupštinu ovog preduzeća kada je razriješen Nadzorni odbor, te imenovan privremeni Nadzorni odbor, na period najduže do 60 dana.

Također, po zaključku Općinskog vijeća sa 7. sjednice, predstavnik Općine u Skupštini JP Veterinarska stanica Visoko, održao je 14.6.2013. godine Skupštinu ovog preduzeća kada je razriješen Nadzorni odbor, te imenovan privremeni Nadzorni odbor, na period najduže do 60 dana.

Predlaže se Općinskom vijeću da utvrđene prijedloge zaključaka razmotri i usvoji, sa obavezom predstavnika Općine u skupštinama javnih preduzeća da najkasnije u roku od 30 dana održe skupštine i izvrše potrebna razrješenja, odnosno imenovanja.