Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

10. sjednica Općinskog vijeća Visoko10.9.2013. godine

opcina visoko 3Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glanik općine Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje  O B A V I J E S T. 

Obavještava se javnost da će se 10. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 10.9.2013. godine (utorak) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 14 sati. sa slijedećim D n e v n i m   r e d o m: 

1. Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Vijećnička pitanja i inicijative,

3. Prijedlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta, uređenje i korištenje gradskog građevinskog zemljišta na području općine Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove “Zavičajni muzej” Visoko i preuzimanju prava osnivača,

IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice

5. Prijedlog odluke o davanju ovlašćenja Općinskoj načelnici za zaključivanje ugovora o diobi nekretnina u svrhu izmještanja lokalne ceste Mile – Arnautovići,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlozi zaključaka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u skupštinama za razrješenja i imenovanja nadzornih odbora javnih preduzeća općine Visoko:

– Nadzorni odbor JKP Gradska groblja Visoko

 Nadzorni odbor JKP Visočica Visoko

– Nadzorni odbor JP Radio i televizija Visoko

– Nadzorni odbor JP Veterinarska stanica Visoko

– Nadzorni odbor Društva Visokogas Visoko

IZVJESTIOCI: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća i Edina Ahmetović, predsjednica Komisije za provođenje javnog oglasa

7. Prijedlozi rješenja o razrješenju i imenovanju upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova općine Visoko:

 Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

– Upravni odbor i Nadzorni odbor JU Centar za socijalni rad

– Upravni odbor i Nadzorni odbor JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko

– Upravni odbor i Nadzorni odbor JU Gradska biblioteka Visoko

– Upravni odbor i Nadzorni odbor JU Zavičajni muzej Visoko

– Upravni odbor i Nadzorni odbor JU KSC ¨Mladost¨ Visoko

IZVJESTIOCI: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća, Edina Ahmetović i Amra Omerbegović, predsjednice komisija za provođenje javnog oglasa

8. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Visoko i vanbudžetskih sredstava za period 1.1-30.6.2013. godine

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9. Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno-ekonomskog položaja branilaca i njihovih porodica

IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice

10. Prijedlog zaključka kojim se ne prihvata ponuda Ahmedović Ibrahima za preuzimanje privremenog prava korištenja zemljišta na parcelama k.č. 3220, k.č. 3219, k.č. 3218 i k.č. 3221 KO Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

11. Prijedlog odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Visoko,

 IZVJESTIOCI: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice i Melina Hodžić-Travančić, općinski pravobranilac

12. Prijedlog programa utroška sredstava od naknade za korištenje šuma.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održaće sjednicu 7.9.2013. godine (subota) u 11 sati

II– KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održaće sjednicu 7.9.2013. godine (subota) u 12 sati

III– KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

Održaće sjednicu 7.9.2013. godine (subota) u 13 sati

IV– KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Održaće sjednicu 7.9.2013. godine (subota) u 14 sati

V– KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održaće sjednicu 7.9.2013. godine (subota) u 15 sati                                                                      

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r