Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pitanje postavljanja ljetnih bašti po trotoarima

vahid ramic1Vijećnik Vahid Ramić (SBB) postavio je vijećničko pitanje koje glasi: «Svjedoci smo da se iz godine u godinu u Visokom trotoari izdaju za postavljanje ljetnih bašti. Po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, odnosno po definiciji trotoar je posebno uređena saobraćajna površina namijenjena prvenstveno za kretanje pješaka, koja nije u istom nivou s kolovozom puta ili je od kolovoza odvojena na drugi naćin. Kako pješaci da koriste ovu površinu kad je zauzeta, kako roditelji koji voze dijete u kolicima da koriste bezbjedni dio puta, kako osobe u invalidskim kolicima da se kreću bezbjedno», dajemo sljedeći

ODGOVOR:

Prema Programu utvrđivanja lokacija za sezonsko zauzimanje javnih površina na području općine Visoko i visinu naknade za sezonsko zauzimanje javnih površina za 2013.godinu, koji je donijela Općinska načelnica, broj: 01/2-02-38/13 od 14.01.2013.godine, u skladu sa članom 43. Odluke o komunalnom redu, utvrđene su dvije lokacije za postavljanje ljetnih bašta na trotoaru, u ul. Alije Izetbegovića, i to u terminu zabrane saobraćaja. Prema članu 12. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko («Sl.glasnik općine Visoko», broj: 6/09) «zabranjuje se saobraćaj za sva vozila u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića u periodu od 01.06. do 01.09. u vremenu od 20h do 24h».

Na raskrsnici ulica D.Rosulje (jednosmjerna ulica) i dijela ulice Branilaca utvrđene su 3(tri) lokacije za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskih objekata, na trotoaru: UO «Karo», UO «Boston» i UO «Urban». Zauzimanje trotoara određeno je u površinama koje ne ometaju kretanje pješaka.

Općinski komunalno-putni inspektor u provođenju nadzora nad postavljenim ljetnim baštama, svojim mjerama naređuje uklanjanje postavljenih ljetnih bašta bez odobrenja, kao i uklanjanje dijelova postavljenih ljetnih bašta protivno odobrenju za zauzimanje javnih površina radi postavljanja ljetnih bašti.

Služba za prostorno uređenje, imovinsko- pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline