Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pitanje korištenja riječi “Visoko” u nazivima firmi pravnih i fizičkih lica

Na postavljeno vijećničko pitanje vijećnika Ihtijarević Faruka sa 5.sjednice Općinskog vijeća Visoko koje glasi: “Da li pravna i fizička lica koja obavljaju svoje djelatnosti na području općine Visoko, a u svom nazivu koriste riječ Visoko i izvedenicu ili kraticu za općinu Visoko, imaju potrebnu saglasnost Općinskog načelnika Visoko?”  ova Služba dostavlja sljedeći odgovor: Pravna i …


Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta

Općinski vijećnik Smajević Izet (SBiH) je pokrenuo inicijativu da OV Visoko zaduži JKP «Visočica» d.o.o. Visoko, da u saradnji sa nadležnim službama Općine Visoko, angažira komepententu konsultantsku kuću, sa zadatkom da izradi studiju izvodivosti za projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta za komunalni i relevantan industrijski otpad, sa postrojenjem za sortiranje i pakovanje izdvojene sekundarne sirovine za …


Projekt izgradnje javne rasvjete na mostu “Konfekcija” u Prijekom

Dejan Šćepanović (SDP) – Općinski vijećnik Općinskoj službi za prostorno uređenje,imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline priložio je sljedeću incijativu: “Pokrećem incijativu da se napravi projektno rješenje i projektna dokumentacija za javnu rasvjetu na novom mostu u naselju Prijeko, kako bi se sa istom moglo aplicirati za Program kapitalnih ulaganja za 2014. g. odnosno …


Pitanje postavljanja ljetnih bašti po trotoarima

Vijećnik Vahid Ramić (SBB) postavio je vijećničko pitanje koje glasi: «Svjedoci smo da se iz godine u godinu u Visokom trotoari izdaju za postavljanje ljetnih bašti. Po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, odnosno po definiciji trotoar je posebno uređena saobraćajna površina namijenjena prvenstveno za kretanje pješaka, koja nije u istom nivou s kolovozom puta …