Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

O zdravstvenoj ispravnosti namirnica, vode za piće, sanitaciji objekata, higijeni usluživanja i komunalnoj higijeni

zavod-javnozdravstvo-zdkU mjesecu maju, za područje ZE-DO kantona, na osnovu analiza u Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo Zenica, zdravstveno neispravnih uzoraka namirnica na mikrobiološku analizu je bilo 1,0%, što je blago poboljšanje stanja mikrobiološke ispravnosti namirnica u odnosu na prošli mjesec; zdravstveno neispravnih uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu iz gradskih vodovoda je bilo 3,9% (Kakanj, Breza, Visoko, Zavidovići i Doboj Jug), što je pogoršanje stanja mikrobiološke ispravnosti vode u ovim gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec; dok je iz ostalih vodnih objekata bilo 46% mikrobiološki neispravnih uzoraka vode za piće, što je pogoršanje stanja mikrobiološkog kvaliteta vode iz lokalnih vodnih objekata, u odnosu na prošli mjesec, sa trendom značajnog variranja mikrobiološke ispravnosti vode iz lokalnih vodnih objekata, u skladu sa stanjem okoliša, vodnih objekata i meteorološkoj situaciji. U ovom mjesecu su dostavljena dva uzorka vode iz bazena za kupanje (Olovo i Zenica). Bio je jedan neispravni uzorak vode za kupanje na bakteriološku analizu iz općine Olovo. Bilo je 1,6% pozitivnih briseva iz područja higijene, što je znak blagog pogoršanja sanitacije i higijene usluživanja u objektima. Neispravnih uzoraka namirnica na standardnu fiziko-hemijsku analizu nije bilo, što pokazuje poboljšanje kao i zadovoljavajući trend održavanja standardne zdravstvene ispravnosti namirnica sa ovoga aspekta. Neispravnih uzoraka vode za piće na fiziko-hemijsku analizu bilo je 1,8% iz gradskih vodovoda Breza i Zavidovići, što je pogoršanje hemijskog kvaliteta vode u gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec, dok je neispravnih uzoraka vode za piće na fiziko-hemijsku analizu iz drugih vodnih objekata bilo 12%, što predstavlja poboljšanje stanja u odnosu na prošli mjesec, ali i stanje održavanja visokog procenta neispravnih uzoraka i nezadovoljavajućeg hemijskog kvaliteta vode u ovim objektima, sa prisutnim trendom promjenjivog hemijskog kvaliteta vode za piće iz lokalnih vodnih objekata, shodno stepenu zagađenosti okoliša na slivnim područjima, sanitarno-tehničkom stanju vodnih objekata, meteorološkim uslovima i nedovoljnoj kontroli kvaliteta vode za piće, sa preporukom za urgentno uvezivanje ovog nadzora u sistem.

U ovom mjesecu su dostavljeni uzorci namirnica na mikrobiološku analizu iz svih općina osim iz općine Vareš, ali je nedopustivo mali broj uzoraka dostavljen iz: Breze, Olova, Maglaja, Usore i Doboj Juga. Izrazito mali broj uzoraka vode iz gradskih vodovoda na mikrobiološku analizu je dostavljen iz svih općina osim Zenice (vlastiti laboratorij VIK-a), Tešnja i Zavidovića. U ovom mjesecu dostavljen je mali broj uzoraka vode na mikrobiološku analizu iz: Breze, Olova, Žepča, Zavidovića, Maglaja, Usore i Doboj Juga. J.P.VIK Zenica je dostavio mjesečni izvještaj o broju uzetih uzoraka i rezultatima analiza u internoj kontroli mikrobiološkog i hemijskog kvaliteta vode za piće za maj.

ZRAK: Rezultate mjerenja zagađenosti zraka SO2 i lebdećim česticama, za maj mjesec, na području grada Zenice, Zavodu je dostavio Metalurški institut «Kemal Kapetanović». Koncentracije su mjerene na tri mjerna mjesta:
mt_ignore: zrak-zenica

U maju mjesecu 2013. godine zabilježena je dnevna koncentracija SO2 iznad 125 µg/m3 zraka: na mjernom mjestu „Tetovo“ pet dana i četiri dana na mjernom mjestu „Crkvice“, dok na mjernom mjestu „Institut“ nije zabilježeno prekoračenje. Zbirna prekoračenja koncentracije SO2 iznad 125 µg/m3 zraka za period januar – maj 2013. godine su bila, na mjernom mjestu: „Institut“ 62 dana, „Tetovo“ 65 dana i „Crkvice“ 45 dana. (Dozvoljena prekoračenja su tri dana u godini!). Dnevne koncentracije lebdećih čestica nisu prelazile 250 µg/m3 na mjernim mjestima „Institut“ i „Tetovo“. Zbirna prekoračenja koncentracije LČ iznad 250 µg/m3 zraka za period januar – maj 2013. godine su bila, na mjernom mjestu: „Institut“ devet dana i „Tetovo“ 17 dana. Nije dozvoljeno da dnevna koncentracija ukupnih lebdećih čestica od 250 µg/m3 bude prekoračena u toku kalendarske godine. U maju 2013. godine zabilježeno je smanjenje prosječnih dnevnih koncentracija SO2, na mjernoj stanici „Institut“
za 25,6%, na mjernoj stanici „Crkvice“ za 3,6%, a na mjernoj stanici „Tetovo“ za 22,1%, u odnosu na april 2013. godine. Zabilježeno je  smanjenje maksimalnih dnevnih koncentracija SO2 na mjernoj stanici: „Institut“ za 47,1%, na mjernoj stanici „Tetovo“ za 30,5% a povećanje na mjernoj stanici „Crkvice“ za 45,7%, u odnosu na april 2013. godine. Izmjerene su smanjene vrijednosti prosječnih koncentracija ukupnih lebdećih čestica na mjernoj stanici: „Institut“ za 44% a na mjernoj stanici „Tetovo“ za 67%, u odnosu na april 2013. godine. Izmjereno je značajno smanjenje maksimalnih vrijednosti lebdećih čestica na mjernoj stanici „Institut“ za 82%, a na mjernoj stanici „Tetovo“ za 64%, u odnosu na april 2013. godine. Uočava se trend smanjenja vrijednosti prosječnih dnevnih koncentracija SO2 i ukupnih lebdećih čestica na mjernim mjestima „Institut“, „Tetovo“ i „Crvice“, kao i smanjenja maksimalnih vrijednosti koncentracija SO2 na mjernom mjestu „Institut“ i
„Tetovo“, a trend blagog povećanja na mjernom mjestu „Crkvice“, kao i trend značajnog smanjenja maksimalnih dnevnih koncentracija lebdećih čestica na mjernom mjestu „Institut“ i „Tetovo“ u odnosu na prošli mjesec.

Rezultate mjerenja zagađenosti zraka: SO2 (mjereno 31 dan), ukupnih lebdećih čestica (mjereno 31 dan) i azotnog dioksida (mjereno 31 dan) u toku maja mjeseca, u gradu Kaknju, KZJZ Zenica dostavlja Termoelektrana «Kakanj»:

mt_ignore: zrak-kakanj
U maju mjesecu u Kaknju prosječne dnevne koncentracije SO2 i NO2 nisu prelazile vrijednost od 125 µg/m3 . Prosječne dnevne koncentracije LČ u maju nisu prelazile vrijednost od 250µg/m³. S obzirom da Termoelektrana «Kakanj», kao dostavljač podataka o rezultatima mjerenja polutanata u zraku grada Kaknja, ne garantuje validnost podataka zbog nevršenja verifikacije mjerila, podatke ne možemo uzeti kao krajnje vjerodostojne.

S obzirom na vremenski period porastom temperatura zraka, apelujemo da se saniraju i drže pod kontrolom sve rizične ekološke tačke u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima, te izdvojenim civilnim i vojnim objektima, naročito da se redovno vrši sanacija, dezinfekcija i dezinskecija nakupina smeća, opasnog medicinskog otpada, nakupina klaoničkih otpadaka, nekontrolisanih izljeva fekalnih i drugih otpadnih voda, itd. Treba redovno kontrolisati sisteme dezinfekcije vode i nivo rezidualnog hlora na krajnjim tačkama vodovodne mreže i u bazenima za kupanje, držeći ga na nivou 0,3 do 0,5 mg/L vode.

Zbog realne opasnosti od ozljeda, naročito djece i prenosa smrtonosnog bjesnila, apelujemo na što hitnije poduzimanje adekvatnih veterinarskih i administrativnih mjera, u cilju higijenski i etički prihvatljivog uklanjanja napuštenih životinja, pasa i mačaka lutalica, sa javnih površina, preferirajući otvaranje azila za smještaj i udomljavanje napuštenih životinja, u duhu humanosti i civilizacijskih dostignuća.

Analiza i interpretacija podataka, načelnik Službe: prof.dr.sc. Smajil Durmišević, prim.dr.med.spec

Priprema i statistička obrada: Melita Lelić, BA