Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Završena 7. sjednica OV Visoko

vijece01062013 1Sedma po redu sjednica Općinskog vijeća Visoko održana je danas u Velikoj Sali Općine Visoko, uz prisustvo 24 vijećnika, jer je vijećnik Mirza Ganić prestao biti član ovog vijeća, a njegova zamjena Zlatko Handžić još uvijek nije dobio dozvolu CIK-a. Za vrijeme sjednice još dva vijećnika su napustila sjednicu zbog već najavljenih obaveza, tako da su sjednicu završila 22 vijećnika. Bila je ovo i najduža sjednica vijeća do sada, a obrađeno je ukupno 17 tačaka dnevnog reda. Najviše vremena su uzele tačke dnevnog reda određene za vijećnička pitanja i inicijative, kao i tačka u kojoj se raspravljalo o načinu održavanja mjesnih vodovoda na području općine Visoko. U nastavku donosimo i tok sjednice vijeća po tačkama dnevnog reda:

  1. Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

Usvojen izvod iz zapisnika sa 6.sjednice OV Visoko sa 24 glasa ZA.

  1. Vijećnička pitanja i inicijative,

Inicijativa vijećnika Elvira Špiodića da se postave kontejneri na području Čekrekčija i Kula Banjera usvojena sa 24 glasa ZA, dok je inicijativa vijećnika Dejana Šćepanovića kojom je tražio da se na web stranici Općine Visoko napravi posebna sekcija o aktivnostima vijećnika, nakon burne rasprave i pauze odbijena sa 8 glasova ZA, 3 Uzdržana i 13 Protiv.

Postavljena su i nova vijećnička pitanja i inicijative, pa je tako Elvir Špiodić uputio inicijativu da se vjerski objekat u Muhašinovićima spoji na gradski vodovod.

Vijećnik Nermin Sudžuka je uputio inicijativu da se izvrši numeracija svih objekata na području općine Visoko, a postavio je i pitanje vezano za izvođenje na asfaltiranju puta Ginje – Dvor, da li je predviđen još jedan sloj asfalta i da li su radovi izvedeni po normama i standardima.

Mirnes Fatić je postavio vijećničko pitanje koje se odnosi na uklanjanje kontejnera sa lokaliteta Ravne i Zbilje, dok je Vahid Ramić imao pitanje po kojem se pravilniku izdaju lokacije trotoara za funkciju ljetne bašte.. Vijećnica Zijada Smailagić je uputila inicijativu za saniranje rupa na putu Porječani – Arnautovići, a Mirela Mateša Bukva je imala pitanje vezano za oronulu zgradu Uslužnih djelatnosti u Gornjim Rosuljama. Na kraju se prisutnima obratio Dejan Šćepanović iz SDP-a koji je kazao da vijećnici ove stranke danas neće imati pitanja, niti inicijativa, jer se na mnoga njihova pitanja nije odgovorilo, a imao je pitanje vezano za novi most u Prijekom.

  1. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama općine Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice i Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Glasanje 24 ZA, prijedlog usvojen.

4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Visoko za period 2015-2021. godina,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Prijedlog ove Odluke je usvojen sa 23 glasa ZA.

U nastavku sjednice na rasporedu su i ostale tačke dnevnog reda:

5. Nacrt odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Sjednica prekinuta na 15 minuta, a nakon toga se pristupilo i glasanju o zaključcima. Usvojeno sa 19 glasova ZA i 4 Uzdržana.

6. Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Bunar Radinovići” općina Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Glasanje, ZA 13 , Protiv 9 , Uzdržan 1, Zaključak usvojen.

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Glasanje: ZA 13 , Protiv 9 , Uzdržan 1. Usvojen Zaključak.

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Glasanje: ZA 14 , Protiv 8 , Uzdržan 0 Usvojeno predloženo rješenje.

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Mjesnoj zajednici Vratnica za izgradnju spomen obilježja na parceli broj: 1349 KO Vratnica,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Sa 22 glasa ZA usvojena predložena Odluka.

10. Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Skopljak Slađana i Vukičević Slađane za preuzimanje nekretnine označene kao k.č. 3494/1 KO Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Sa 22 glasa ZA usvojen predloženi zaključak.

11. Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Skopljak (Živka) Voje, kao nosioca privremenog prava korištenja zemljišta sa dijelom 1/1 na nekretnini označenoj kao k.č. 3494/3 KO Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Sa 22 glasa ZA usvojen predloženi zaključak.

12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove “Dom zdravlja” Visoko,

IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice i predstavnik JU “Dom zdravlja” Visoko

Sa 21 glasom ZA usvojen je predloženo Zaključak.

13. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Visoko za 2012. godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Sa 22 uzdržana glasa odbijen je predloženi Zaključak.

14. Informacija o stanju ekologije i zaštiti životne sredine i rješavanju problema pasa lutalica na području općine Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Sa 22 glasa ZA Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi zaključak.

15. Informacija o procesu privatizacije na području općine Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice i predstavnik Agencije za privatizaciju ZDK

  1. Zaključak: OV usvaja zaključak o procesu privatizacije na području općine Visoko – glasanje sa 3 glasa ZA i 19 uzdržanih nije usvojen predloženi zaključak.

16. Informacija o istraživanjima na lokalitetima „Visočkih piramida“ u 2012. godini.

IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice i predstavnik Fondacije Arheološki park: «Bosanska piramida Sunca»

Mnogobrojna pitanja su postavljeni Semiru Osmanagić te Ahmedu Bosniću iz Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“, na koja su Osmanagić i Bosnić dali odgovore vijećnicima, a pitanja su se uglavnom odnosila na rad fondacije, kao i način finansiranja, te iznose koje je fondacija u proteklom periodu dobila od općine i kantona. Prijedlog od strane vijećnika Dževada Fejzića je bio da se potpiše Ugovor sa Zavičajnim muzejom.

Pristupilo se glasanju o informaciji o istraživanjima na lokalitetima „Visočkih piramida“ u 2012.godini i sa 11 glasova ZA i 11 Uzdržanih vijećnika predložena informacija nije usvojena.

Glasalo se i o Prijedlogu da Fondacija potpiše Ugovor sa Zavičajnim muzejom o arheološkim istraživanjima. Nakon glasanja sa 13 glasova ZA i 9 uzdržanih je usvojen predloženi zaključak.

17. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP Veterinarska stanica Visoko za razrješenje Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica Visoko i imenovanje privremenog Nadzornog odbora.

Nakon rasprave se pristupilo glasanju, sa 15 ZA, 3 uzdržana i 2 protiv usvojen je prijedlog zaključka.