Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U toku 7. sjednica Općinskog vijeća Visoko

vijece01062013 1U Velikoj Sali Općine Visoko održava se sedma sjednica OV Visoko, a na današnjoj sjednici će biti obrađeno ukupno 17 tačaka Dnevnog reda. Prisutna su 24 vijećnika, a odustan Mirza Ganić iz SDA koji nije više vijećnik OV Visoko, a CIK još uvijek nije potvrdio mjesto vijećnika Zlatku Handžiću. Do ovog trenutka vijećnici su završili četiri tačke dnevnog reda i to sljedeće tačke:

  1. Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

Usvojen izvod iz zapisnika sa 6.sjednice OV Visoko sa 24 glasa ZA.

  1. Vijećnička pitanja i inicijative,

Inicijativa vijećnika Elvira Špiodića da se postave kontejneri na području Čekrekčija i Kula Banjera usvojena sa 24 glasa ZA, dok je inicijativa vijećnika Dejana Šćepanovića kojom je tražio da se na web stranici Općine Visoko napravi posebna sekcija o aktivnostima vijećnika, nakon burne rasprave i pauze odbijena sa 8 glasova ZA, 3 Uzdržana i 13 Protiv.

Postavljena su i nova vijećnička pitanja i inicijative, pa je tako Elvir Špiodić uputio inicijativu da se vjerski objekat u Muhašinovićima spoji na gradski vodovod.

Vijećnik Nermin Sudžuka je uputio inicijativu da se izvrši numeracija svih objekata na području općine Visoko, a postavio je i pitanje vezano za izvođenje na asfaltiranju puta Ginje – Dvor, da li je predviđen još jedan sloj asfalta i da li su radovi izvedeni po normama i standardima.

Mirnes Fatić je postavio vijećničko pitanje koje se odnosi na uklanjanje kontejnera sa lokaliteta Ravne i Zbilje, dok je Vahid Ramić imao pitanje po kojem se pravilniku izdaju lokacije trotoara za funkciju ljetne bašte.. Vijećnica Zijada Smailagić je uputila inicijativu za saniranje rupa na putu Porječani – Arnautovići, a Mirela Mateša Bukva je imala pitanje vezano za oronulu zgradu Uslužnih djelatnosti u Gornjim Rosuljama. Na kraju se prisutnima obratio Dejan Šćepanović iz SDP-a koji je kazao da vijećnici ove stranke danas neće imati pitanja, niti inicijativa, jer se na mnoga njihova pitanja nije odgovorilo, a imao je pitanje vezano za novi most u Prijekom.

  1. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama općine Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice i Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Glasanje 24 ZA, prijedlog usvojen.

4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Visoko za period 2015-2021. godina,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Prijedlog ove Odluke je usvojen sa 23 glasa ZA.

U nastavku sjednice na rasporedu su i ostale tačke dnevnog reda:

5. Nacrt odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Bunar Radinovići” općina Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Mjesnoj zajednici Vratnica za izgradnju spomen obilježja na parceli broj: 1349 KO Vratnica,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10. Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Skopljak Slađana i Vukičević Slađane za preuzimanje nekretnine označene kao k.č. 3494/1 KO Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

11. Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Skopljak (Živka) Voje, kao nosioca privremenog prava korištenja zemljišta sa dijelom 1/1 na nekretnini označenoj kao k.č. 3494/3 KO Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove “Dom zdravlja” Visoko,

IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice i predstavnik JU “Dom zdravlja” Visoko

13. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Visoko za 2012. godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

14. Informacija o stanju ekologije i zaštiti životne sredine i rješavanju problema pasa lutalica na području općine Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

15. Informacija o procesu privatizacije na području općine Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice i predstavnik Agencije za privatizaciju ZDK

16. Informacija o istraživanjima na lokalitetima „Visočkih piramida“ u 2012. godini.

IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice i predstavnik Fondacije Arheološki park: «Bosanska piramida Sunca»

17. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP Veterinarska stanica Visoko za razrješenje Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica Visoko i imenovanje privremenog Nadzornog odbora.

{joomplucat:970 limit=18|columns=4}