Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izvršenje “Munibovog” budžeta za 2012.godinu i incognito budžet za prva tri mjeseca 2013.godine

budzet1U materijalima za 7.sjednicu OV Visoko koja će biti održana u subotu nalazi se i Izvještaj o izvršenju Budžeta i vanbudžetskih sredstava za 2012. godinu. Interesantno je da vijećnik Muhamed Husić još nikada nije dobio odgovore na pitanja koja je postavljao na prethodnim sjednicama OV Visoko, a vezana za budžet. Naravno najosjetljivije je tamo gdje je budžetski novac i na kraju se uvijek moraju slagadi prihodovna i rashodovna strana, a šta se dešava unutar tih stavki najlakše je zamaskirati trezorskim poslovanjem na čijim principima trenutno funkcioniše finansijski sektor Općine Visoko. Husić je bio vrlo kratak i koncizan sa svojim pitanjima i odgovori nisu trebali biti preteški ukoliko ima nešto što se želi sakriti od javnosti.

Prvo pitanje – Koliko iznose dugovanja Općine Visoko sa 31.12.2012.godine, kome se duguje i sa kojim rokovima

Drugo pitanje – Koliko iznosi izvršenje budžeta sa 31.03.2013.godine, uplate i isplate

Interesantno za ovaj sastav OV Visoko, koji je inače najlošiji koji je ikad imala općina Visoko, jeste i to da zakonodavna vlast nije ozbiljno shvaćena i samo joj je ime “zakonodavna” jer se dešava da vijećnici uopšte ne dobijaju odgovore na postavljena pitanja i u zamjeni teza i pogrešnom postavljanju stvari napravljen je ambijent u kojem taj organ vlasti može pričati i raditi šta hoće, uiz to i postzavljati pitanja kakva hoće, a da pri tome izvršnu vlast to uopšte ne zanima niti pokazuju bilo kakvo poštovanje spram onih koji im postavljaju pitanja, osobito ako dolaze iz protivničkih stranaka.

Izvještaj o izvršenju”Munibovog” budžeta za 2012 godinu izgleda ovako:

 

 

 

OPIS

Planirano u 2012.godini

Izvršeno u 2012.godini

A

PRIHODOVNA STRANA

 

 

I

Ukupni Budžetski prihodi

10.092.000

8.238.357,32

II

Ukupni Vanbudžetski prihodi 

205.000

226.847,68

II-1.

Prihodi Fonda zaštite okoline općine Visoko

80.000

55.835,18

II-2

Prihodi Fonda zaštite okoline ZDK sa pren.sreds.

125.000

115.012,50

II-3

Prihodi Fonda za finansiranje sporta

0

56.000,00

 

UKUPNO PRIHODI

10.297.000

8.465.205,00

III

Primitak kreditnih sredstava za finan. rekonstr.kolektora

0

393.116,17

 

UKUPNO A

10.297.000

8.858.321,17

B

RASHODOVNA  STRANA

 

 

I

Ukupni Budžetski izdaci

10.092.000

10.091.824,12

II

Ukupni Vanbudžetski izdaci 

205.000

93.842,50

II-1.

Izdaci iz Fonda zaštite okoline općine Visoko

80.000

25.023,70

II-2

Izdaci iz Fonda zaštite okoline ZDK

125.000

25.022,00

II-3

izdaci iz Fonda za finansiranje sporta

0

43.796,80

 

UKUPNO IZDACI

10.297.000

10.185.666,62

III

Izdaci iz kreditnih sredstava za finan.rekonstr.kolektora

0

393.116,17

 

UKUPNO B

10.297.000

10.578.782,79

 

DEFICIT

0

-2.113.577,79