Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

zdk 10Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2012/2013. godini. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Napomena: Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu općine u kojoj student ima prebivalište ili putem pošte na adresu općine, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT“.

Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2012/2013. godinu

Član 1.

(Korisnici)

Korisnici stipendije-bespovratne pomoći su redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona, koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim kriterijima i konkursom.

Član 2.

(Pravo učešća na konkursu)

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavanju sljedeće uslove:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;

c) da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način finansiranja studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući);

d) da su upisali ljetni semestar akademske 2012/2013. godine.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

a) studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima;

b) studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu;

c) studenti koji obnavljaju godinu studija;

d) studenti u statusu apsolventa;

e) studenti koji su u akademskoj 2011/2012. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2012/2013. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.

Član 3.

(Lista kandidata)

Lista kandidata za dodjelu stipendija sačinjava se na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova koji se dodjeljuju za: uspjeh, godinu studija, ekonomsko-socijalnu situaciju, invaliditet studenta, studentima bez oba roditelja, kao i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Član 4.

(Bodovanje)

(1) OSTVARENI USPJEH (studenti prve godine prvog ciklusa studija)

a) Ostvareni uspjeh u srednjoj školi:

1) za studente koji su u toku srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan uspjeh odličan, bodovanje se vrši tako što se prosječna ocjena uspjeha uveća za 4 i množi koeficijentom 5;

2) za studente koji su u toku srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan uspjeh vrlo dobar, bodovanje se vrši tako što se prosječna ocjena uspjeha uveća za 3 i množi koeficijentom 5;

3) za studente koji su u toku srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan uspjeh dobar, bodovanje se vrši tako što se prosječna ocjena uspjeha uveća za 2 i množi koeficijentom 5;

4) za studente koji su u toku srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan uspjeh dovoljan, bodovanje se vrši tako što se prosječna ocjena uspjeha uveća za 1 i množi koeficijentom 5;

b) studentima prve godine koji su bili učenici generacije u srednjoj školi dodaje se još 25 bodova.

(2) OSTVARENI USPJEH (studenti druge i viših godina prvog ciklusa studija, kao i

studenti prve/druge godine drugog ciklusa studija)

a) bodovanje se vrši tako što se prosječna ocjena svih položenih ispita u toku studija, uključujući i prvi ciklus, množi koeficijentom 5;

b) studentima koji su ostvarili najmanje prosječnu ocjenu 9,00 ili ekvivalent, pored množenja koeficijentom 5 dodaje se još 5 bodova.

(3) GODINA STUDIJA

a) studenti druge godine – 4 boda

b) studenti treće godine – 6 bodova

c) studenti četvrte godine – 8 bodova

d) studenti pete godine – 10 bodova

e) studenti šeste godine – 12 bodova

NAPOMENA: U skladu s članom 5. stav 1. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju, prvi ciklus studija traje najmanje tri i najviše četiri godine. Jedna godina studija vrednuje se sa 60 ECTS bodova (European Credit Transfer System). Iz odredbi člana 5. stav 1. izuzima se studij medicinske grupe nauka, koji se u prvom ciklusu studija vrednuje do 360 ECTS bodova, odnosno, koji može trajati do 6 godina.

Drugi ciklus studija traje jednu ili dvije godine (zavisno od trajanja prvog ciklusa studija) i vrednuje se tako da u zbiru s prvim ciklusom studija nosi 300 ECTS bodova. Koncept trajanja prvog i drugog ciklusa studija može biti: 3+2 ili 4+1.

Studentima prve godine drugog ciklusa studija po konceptu 3+2 dodaje se 8 bodova (što odgovara četvrtoj godini studija).

Studentima druge godine drugog ciklusa studija po konceptu 3+2 dodaje se 10 bodova (što odgovara petoj godini studija).

Studentima drugog ciklusa studija po konceptu 4+1 dodaje se 10 bodova (što odgovara petoj godini studija).

(4) EKONOMSKO-SOCIJALNA SITUACIJA

Bodovanje se vrši na osnovu ukupnih mjesečnih primanja porodice po članu domaćinstva, a prema kućnoj listi i priloženom dokazu o statusu za svakog člana domaćinstva:

a) do 60 KM – 25 bodova

b) 61 KM – 100 KM – 20 bodova

c) 101 KM – 150 KM – 15 bodova

d) 151 KM – 200 KM – 10 bodova

e) 201 KM – 250 KM – 5 bod

f) 251 KM – 300 KM – 1 bod

g) preko 300 KM – 0 bodova

(5) INVALIDITET STUDENTA (po bilo kom osnovu)

a) do 40% – 3 boda

b) 40 – 70% – 5 bodova

c) preko 70% – 8 bodova

(6) STUDENTI BEZ OBA RODITELJA – 10 bodova

(7) Studenti koji se obrazuju za zanimanja koja su Zaključkom Vlade Kantona, broj: 02-38-10738/13. od 08.05.2013. godine, utvrđena kao deficitarna na području Zeničko-dobojskog kantona (inženjer elektrotehnike, inženjer građevine, doktor medicine, magistar farmacije) – 8 bodova.

(8) Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetnu dodjelu stipendije.

Član 5.

(Lista prioriteta)

U slučaju kada se pojavi veći broj kandidata za dodjelu stipendija, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje listu prioriteta prema odredbama člana 4. ovih kriterija.

Član 6.

(Konkursna procedura)

(1) Stipendije se dodjeljuju na osnovu konkursa koji se objavljuje u jednom od dnevnih novina i u listu „Naša riječ“, na općinskim oglasnim pločama i na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona.

(2) Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju resorno zaduženim službama za društvene djelatnosti općine u kojoj imaju prebivalište. Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši komisija nadležne općinske službe.

(3) Rukovodilac nadležne općinske službe rješenjem formira komisiju koja vrši bodovanje i rangiranje kandidata te objavljuje preliminarnu listu prema broju bodova, ostvarenim na konkursu.

(4) Sve eventualne prigovore (obrazložene i utemeljene na dokazima) na preliminarnu listu, kandidati mogu podnijeti nadležnoj općinskoj službi u roku od 8 dana od objavljivanja na oglasnoj ploči matične općine.

(5) Nakon razmatranja podnesenih prigovora, komisija sačinjava i objavljuje na oglasnoj ploči općine konačnu preliminarnu listu (spisak studenata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija), na koju kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe. Putem nadležne općinske službe žalba se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u roku od 8 dana od objavljivanja konačne preliminarne liste na oglasnoj ploči matične općine.

(6) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport zadržava pravo da u toku konkursne procedure, a na osnovu slučajnog uzorka, izvrši uvid u bodovanje koje vrše općinske komisije.

Član 7.

(Način isplate sredstava)

(1) Isplatu sredstava vršit će nadležne općinske službe putem tekućeg računa studenta, a prema Konačnoj listi koju dostavlja Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

(2) Nadležna općinska služba dužna je dostaviti Ministarstvu izvještaj po isplati doznačenih sredstava.

Član 8.

(Objavljivanje Kriterija)

Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2012/2013. godinu objavit će se na općinskim oglasnim pločama i na web stranici Zeničko-dobojskog kantona.

P R E M I J E R

Datum, mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing.