Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Smeće kao biznis i odličan izvor zarade mimo redovnih primanja

deponija ocaziUžasno kao općina stojimo po pitanju odlaganja otpada, ogromne su cifre koje izdvajamo za  “Mošćanicu” na kojoj deponujemo kruti, kućni otpad. U prošloj godini iz Visokog je otišlo 7574,97 tona otpada po cijeni od 45,07KM po jednoj toni plus 200KM za svaki kamion koji ulazi na deponiju. Dijelom to plaćamo objedinjenim računima za smeće i vodu, dijelom se finansira sa budžeta. U pokušaju je rješavanje odvoza otpada iz vangradskih dijelova, nije da to baš ide željenim tokom. Imamo ogromne, možda i najveće probleme u državi sa organskim otpadom, tu se prevashodno misli na mesarski otpad koji završava po raznoranim njivama i šumama u okolnim selima, odnosno  ilegalno za 150KM po turi se odvozi u raznim varijantama i na razne lokacije, tačnije divlje deponije. Mesarska smo sredina i bilo bi interesantno u knjigovodstvu onih koji se bave preradom mesa vidjeti koliko izdvajaju za odvoz otpada, ko im to radi i gdje se to deponuje – osim ako sve ne ide kaurmu, paštete i hrenovke. Najveći problem koji najviše i osjetimo udišući smrad u Visokom predstavlja Preventov otpad. Tog otpada i danas je u velikim količinama nezbrinuto i nalazi se u krugu fabrike. Od nove godine Prevent na razne načine pokušava da riješi sistemski ovaj problem, ali očito je da menagment nije tog kapaciteta da se to i riješi. Situacija je slična onoj do 2008.godine kada se radilo svašta i sve nelegalno i sve za zatvora u normalnim i uređenim zemljama. To je bilo vrijeme kada se otpad odlagao na divlju deponiju Očazi, a kasnije i u samom krugu fabrike. Da ima pravne države, taj ko je tada donio tu menađersku odluku i danas bi bio iza rešetaka i nikad više ne bi mogao kročiti u krug fabrike Prevent. Nakon toga se dešava veliki zaokret u Preventovoj politici, prvo se potpuno otvaraju prema lokalnoj zajednici i suočavaju se sa problemom, a onda taj problem i rješava Almir Jazvin sadašnji direktor Uprave kompanije koji iznalazi rješenje. Firma King d.o.o uz svu potrebnu dokumentaciju i dozvole odvozi Preventov otpad iz Visokog na regularnu deponiju “Progres” iz Doboja koja ja pomenuti otpad prema pisanju štampe iz RS-a deponovala po svim potrebnim standardima i bez opasnosti po stanovništvo, a za pomenutu djelatnost deponovanja postoji i potrebni certifikat koji je urađen od strane stručne komisije iz Beograda. I tako od 2008. godine do 2013.godine sve je funkcionisalo kako treba na relaciji Prevent – Visoko po pitanju odvoza organskog otpada iz Prevent Leathera, a zatim i krutog otpada koji nastaje u Preventu BH. Iz nama nepoznatih razloga do raskida te saradnje je došlo ulaskom u 2013.godinu i od tada do danas taj organski otpad se gomila i rješenja nema. Ustvari ima pokušaja rješenja, u kojima je kompanija Prevent svoj otpad pokušala da deponuje u Travniku, Kaknju, Kiseljaku, Sarajevu, Zenici … ali svi ti pokušaji su završili neuspješno. Ostaje nerazjašnjeno zašto se odustalo od već postojećeg i jedinog legalnog rješenja u situaciji kada drugo ne postoji, ili postoji ali mimo zakonskih odredbi i kriterija. Postoje dvije priče prema kojima je firma King d.o.o sama prekinula postojeći ugovor i prestala sa odvozom otpada iz komercijalnih razloga i druga verzija po kojoj su pojedinci pokušali reketirati pomenutu firmu što je odbijeno, zbog čega je ugovor i raskinut. Prvu priču smo provjerili direktno u firmi King gdje smo dobili odgovor da to nije tačno, drugu priču smo pokušali provjeriti i naravno nikad nećemo dobiti konkretne dokaze ako ih sami ne prenađemo, a potrudit ćemo se. 

U kompletnu ovu priču se upetljala i politika, pa se pokušalo tim političkim vezama naći rješenje i nije se uspjelo. Aktuelna vlast u svom prvobitnom zanosu i želji da se vrati kontrausluga onima koji su pomogli u kampanji je pokušala oživjeti priču o divljoj deponiji “Očazi” čije samo ime “divlja deponija Očazi” dovoljno govori o neozbiljnosti te inicijative koja je došla od strane onih koji ne razumiju i nisu dorasli toj problematici. Nije tajna da su vođeni i direktni razgovori između Općine Visoko i Preventa, ali rješenje nije pronađeno, a ranije data obećanja i garancije su se izjalovile te tako i jednoj i drugoj strani u pregovorima jasno je ukazano na puno skromnije menađerske sposobnosti od onih kojima se predstavljaju kako vlasnicima firme Prevent tako i biračima koji su svojim glasovima dali mandate tim “vizionarima” budućeg Visokog kao mjesta ugodnog življenja što ono danas nije, ili jeste sve, samo ne mjesto ugodnog življenja.

Uz ove probleme Visoko se guši u problemu divljih deponija za koje ne postoje kvalitetna rješenja, a predviđena novčana sredstva za sanaciju istih su premala da bi se u realizaciju moglo ozbiljnije ući. Općina Visoko je u te svrhe predvidjela 20.000KM, dok sa Kantonalnog nivoa možemo računati na 40.000KM iz Fonda za zaštitu okoline.

Evo kako oni zaposleni u Općini Visoko i nalaze se među cca. 100 sretnika koji primaju budžetsku platu, urednu, iznad prosjeka, redovnu i sigurnu ustvari gledaju na problem sa ekologijom i otpadom uopšte na području kompletne općine Visoko. Ovo je inače informacija servirana vijećnicima za narednu sjednicu OV Visoko koja će biti održana 1.06.2013.godine u subotu:

U proteklom periodu nastavljene su aktivnosti u skladu sa planiranim ciljevima i aktivnostima  defenisanim Planom uptavljanja otpadom na području općine Visoko za period 2011 – 2016. godina:

 1.  Postepeno cijelu teritoriju općine pokriti sa organizovanim sistemom prikupljanja otpada.

2. Sav prikupljeni otpad transportovati na regionalnu deponiju i odložiti na sanitaran način.

3. Izgradnja reciklažnog dvorišta i izgradnja transfer stanice

4. Postepeno korak po korak uvesti razdvajanje otpada na mjestu nastanka

5. Uraditi sistem izdvajanja računa

6. Ukloniti divlja odlagališta.

Zacrtani ciljevi  u skladu sa Općinskim planom  upravljanja otpadom realizuju se kroz  četiri  projekata, a to su:

1. Proširenje zone organizovanog sakupljanja otpada na cijelu teritoriju općine.

2. Zamjena stare i dotrajale opreme i poboljšanje sadašnjeg sistema odvoza

3. Reciklažno dvorište i izgradnja transfer stanice

4. Postepeno, korak po korak, uvesti razdvajanje otpada na mjestu nastanka.

U skladu sa Planom upravljanja otpadom na području općine Visoko, tokom 2012. godine sve količine prikupljenog otpada su deponovane na regionalnu deponiju «Mošćanica» u Zenici. U izvještajnom periodu je ukupno deponovano 7574,97 tona komunalnog otpada.

Cijena deponovanja otpada iznosi 45,07 KM po toni i ustanovljena je 2008.godine, kao i transportni troškovi prema Operativnom planu prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada sa vangradskog područja koje je trenutno pokriveno organizovanim odvozom otpada, u iznosu od 200,00 KM po kamionu,  finasira se iz buđeta, a prikupljanje otpada i manipulativni troškovi se finansiraju od korisnuika usluga ( 3,00 KM po članu domaćinstva + PDV ).

Objektivno velika udaljenost regionalne deponije, postojeće organizacija i opremljenost operatora , ne postojanje transfer ili pretovarne stanice odnosno ne postojanje bilo kakve vrste selektivnog prikupljanja otpada, kao i nerješen način finansiranja su osnovni problemi u funkcionisanju ovog načina prikupljanja i deponovanja otpada na regionalnu deponiji «Mošćanica».                          

Tokom 2012. godine je nastavljena realizacija Operativnog plana prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada sa vangradskog područja putem pvc kesa, kojim je odredjen  raspored redovnog odvoza otpada kao i dinamika odvoza. Planom je utvrdjen sljedeći obuvat: Gornje Topuzovo polje,  dio Srhinja, Dubrave, dio Gračanice, Mulići, Gornje Topuzovo polje, Gornje Moštre, Donje Moštre, Radinovići, naselja uz reg. put do farme u Dobrinju, B.Mahala, Hlapčevići, Porječani oko željezničke.stanice i Šareni hanovi. Prema podacima koji su ažirurani od strane JKP «Visočica» ovim planom je ukupno obuhvaćeno 2145  novih domaćinstva.

JKP Visočica je tipizirane pvc kese sa logotipom, distribuirala  u 17 prodavnica na terenu, te je organizovala prodaju kesa putem neposredne prodaje od strane ovlaštenog distributera na terenu na principu „od kuće do kuće“.

U izvještajnom periodu, prema podacima koji su prikupljeni sa terenu,  svega 10 %  stanovništva se uključilo u provodjenje  ovog plana.

Deponija  «Očazi»

Deponija otpada „Očazi“ nije definisana postojećim Prostornim planom kao deponija komunalnog otpada, niti je kao takva predviđena Prostornim planom. Za deponiju nije izrađena nikakva tehnička dokumentacija, tako da ona nema lokacijsku, građevinsku, vodoprivrednu niti upotrebnu dozvolu.

Na lokaciji «Očazi«, otpad  se odlagao od 1976. godine sve do decembra 2009. godine. Prostor bivše deponije je devastiran teren i nastao je vađenjem šljunka za građevinske potrebe, a nastale jame su se popunjavale komunalnim otpadom bez ikakve prethodne selekcije. Prosječna debljina odloženog krutog otpada iznosi oko 5 metara. Otpad je prekriven zemljanim materijalnom, a kasnije i tamponskim materijalom u dijelu kruga „Asfaltgradnje“. Površina odlagališta deponije trenutno iznosi 180.000 m2 (18 ha).

U skladu sa planiranim ciljevima i u skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju Plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje poduzima nadležni organ (Sl. novine Federacije BiH, br. 9/05.)  kao i članom 55. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 72/09), općina Visoko je pristupila izradi PLANA PRILAGOĐAVANJA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA DEPONIJU KOMUNALNOG OTPADA  OPĆINE VISOKO, te isti dostavila Federalnom Ministrastvu okoliša i turizma na odobravanje.

Opis mjera prilagodjavanja

Za sanaciju deponije „Očazi“ Visoko potrebno je uraditi niz mjera i aktivnosti što uključuje izgradnju svih objekata koji osiguravaju kvalitetno i sigurno izvršavanje sanacije, kao i sortiranje kako postojećeg, tako i otpada koji se trenutno s općine odvozi na regionalnu deponiju „Mošćanica“, kako bi izgrađeni objekti zadovoljili regulative BiH i Evropske unije.

Cilj projekta je postojeću deponiju za prihvat otpada sanirati i zatvoriti na način da se sav stari otpad trajno izolira od okoliša.

U tom smislu, ovim Planom prilagođavanja se predviđa provođenje sljedećih mjera i izgradnja potrebnih objekta i to:

– Sanirati postojeću deponiju na način da se sav stari otpad izolira od okoline,

– Izgraditi sistem za prihvat i tretman procjednih voda,

 -Izgraditi sistem odvodnje površinskih (obodnih) voda,

 – Izgraditi sistem za otplinjavanje odlagališta,

– Urediti površine na kojima se omogućava jednostavno odvajanje, odnosno privremeno deponovanje otpada (reciklažno dvorište) kao što su: prostori za odvojeno skupljanje metala, starih guma, papira, stakla, plastike itd, te posebni prostori za skupljane opasnog otpada (baterije, akumulatori, lijekovi, motorna ulja, boje i hemikalije  itd.),

– Izgraditi sortirnicu i pretovarnu stanicu

– Izgraditi prostor za radnike sa potrebnim sanitarijama, portirnicu, kolsku vagu, pranje vozila,

– Izgradnja kompostane

– Urediti ogradu,  izvršiti ozelenjivanje površina itd.,

– Prihvatiti  obližnji Muhašinovića potok odgovarajućim betonskim kanalom,

– Osigurati potrebnu mehanizaciju,

– Osigurati sve ostalo što je potrebno za uspješno gospodarenje komunalnim otpadom.

Nakon odobrenih sredstava pristupit će se izradi potrebne projektne dokumentacije, pribavljanju odobrenja za gradjenje, te realizaciji projektu prilagodjavanja odlagališta Očazi.             

U skladu sa  programom Švedske Medjunarodne Agencije za saradnju i razvoj SIDA, nastavljene su   aktivnosti na nabavci najpovoljnijeg dobavljača za nabavku specijaliziranog vozila za prikupljanje otpada u vrijednosti od   250.000, 00 KM,  postupak još nije okončan, zbog žalbi u postupku javnih nabavki, ali  zahvaljujući  donaciji specijalizovanih vozila za prikupljanje otpada od strane turske vlade, stekli su se tehnički uslovi za donošenje potrebnih Odluka od strane Općinskog vijeća. U cilju realizacije Odluke pristupilo se izradi  Projekta jedinstvenog načina prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže i korisnike lokalnih vodovoda na području općine.

Donirana vozila od strane turske vlade će biti predata JKP „Visočica“, kao i  posude za otpad i kontejneri , kako bi se pristupilo realizaciji zacrtanih ciljeva.

 JKP «Visočica» je   pripremile spiskove korisnika gradskog vodovoda, obavještenja za medije i korusnike, kao i prijedlog ugovora za preuzimanje posuda za smeće. Nadležne službe su sve potrebne akte uputili prema mjesnim zajednica, od kojih se očekuje ažuriranje potrebnih podataka i očitovanje po upućenim anketama.

Služba je u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica, sagledala i pripremela prijedlog raspodjele posuda i kontejnera za  mjesnu zajednicu Arnautovići i Radovlje, a sa ostalim mjesnim zajednicama u toku je priprema prijedloga raspodjele posuda, odnosno kontejnera.          

Organski otpad

Zbrinjavanje organskog otpada sa područja općine Visoko, koji su produkt prije svega kompanije „Prevent Leather“   i čitavog niza malih i srednjih preduzeće kožarske industrije, te posebno vrlo razvijene mesno – preradjivačke proizvodnje suhomesnatih proizvoda, u narednom periodu će biti regulisano kantonalnom strategijom zbrinjavanja organskog otpada, na regionalnom principu.

U skladu sa odredbama okolinske dozvole, koja je početkom 2013. godine obnovljena od strane Federalnog ministarstva za turizam i okoliš, preduzeće Prevent Leather je inteziviralo aktivnosti na postrojenju za tretman otpadnih voda gdje se radi na implementaciji dugoročnog  i sistematičnog rješenja u saradnji sa IFC-om. Trenutno je u izradi studija na osnovu koje će se definisati plan aktivnosti i naredni koraci na optimizaciji postrojenja za tretnam otpadnih voda.

Implementacijom projekta proizvodnje tehničke masti u proteklom periodu smanjena je količina nastanka otpada iz proizvodnih procesa Prevent Leathera. Medjutim, i dalje je problem odlaganja organskog otpada evidentan, te Prevent Leather  u saradnji sa kantonalnim, federanim ministarstvima i općinom Visoko, te nadležnim inspekcijskim organima aktivno suradjuju u iznalaženju metoda zbrinjavanja otpada. U tom smislu identificirane su dugorčne metode, medjutim neophodno je  iznalaženje kratkoročnih metoda.  

Divlja odlagališta

Neuspostavljeni sistem organizovanog odvoza komunalnog otpada, te nasljedjene navike i odnos gradjana prema okolišu, rezultiraju stvaranjem velikog broja divljih deponija, koje su izvor zagađenja koji ugrožava sva područja životne sredine. Pored zagađenja zemljišta, što je nepovoljno sa estetskog,  higijenskog i sanitarnog stanovišta, odloženi otpad ugrožava vodene sisteme (površinske i podzemne vode, izvorišta i dr.) a ima i direktni uticaj na kvalitet zraka u bližoj okolini.

Prema dostavljenim podacima Komunalne inspekcije i Policijske stanice Visoko,trenutno su posebno velike divlje deponije locirane uz lokalni put Visoko-Arnautovići-Porječani, lokalitet „Podgradina“, u MZ Dobrinje u naselju Grab i Buzićima ispod željezničke pruge prema „Klinima“,u MZ Porječani u naselju Brdo i prema Grđevcu u lokacija „Vodice“ prema Prhovu.

Takođe se nalaze veće divlje deponije, ali i niz malih uz  regionalni  put Visoko-Kiseljak na dionici Visoko-Tušnjići, deponije u MZ Topuzovo Polje uz rijeku Bosnu i pored igrališta. U MZ Gračanica na više mjesta postoje divlje deponije/građevinski šut, zemlja i nešto komunalnog otpada/ uz lokalni put Visoko-Breza, s tim da su deponije napravljene i u šumarcima uz put. U MZ Kula Banjer nalaze se tri divlje deponije.

U MZ Radovlje na putu od Radovlja do Lisova nalaze se tri velike deponije i nekoliko malih. Na velikim deponijama čak  postoji i tabla na kojoj piše  „zabranjeno bacanje smeće“. U Kondžilu ima više malih deponija. Jedna  divlja deponija nalazi se uz regionalnom putu Visoko-Kakanj na ulazu u „Dubočac“.

Pored sistemskog rješavanja pitanja otpada, sa već pokrenutim dugoročnim aktivnostima, koje su u skladu sa Planom upravljanja otpada, u 2013. godini su planirana sredstva za kratkoročne programe na saniranju deponija.

Programom ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline općine Visoko, planirana su sredstva  u iznosu od 20.000,00 KM,  za podršku projektima iz oblasti ekologije, te 40.000,00 KM  iz Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE – DO kantona, za projekte saniranja divljih deponija.

U narednom periodu Općina Visoko planira zaposliti eko – policajce koji će u saradnji sa PU i inspekcijskim organima vršiti pojačani nadzor na lokalitetima divljih deponija. Za uspješno djelovanje potreban je i angažman gradjana koji bi  nedozvoljene aktivnosti na odlaganju otpada procesuirali kod nadležne inspekcije, a nakon toga i saniranje istih.

(Foto: Ekologika)