Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Naredba o provođenju preventivne-sistematske deratizacije Općine Visoko

deratizacijaNa osnovu člana 10. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl.novine FBiH”, br. 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona br: 11-37-9497-1/13 od 23.04.2013.godine, te člana 33. Statuta općine Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj 1/11), Načelnica  općine donosi:

NAREDBU O PROVOĐENJU PREVENTIVNE-SISTEMATSKE DERATIZACIJE OPĆINE VISOKO ZA 2013 GODINU

PROLJETNA   FAZA 2013g.

I

Naređuje se provođenje preventivne sistematske deratizacije na području općine Visoko od  09.05.2013. do 14.05.2013.godine.

II

Deratizaciju će organizovati i sprovesti Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica uz stručni nadzor higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Visoko.

III

Deratizacija će se izvesti antikoagulantnim rodenticidima druge generacije visokog učinka.

IV

Preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

1.Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),

2.Obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama,

3.Centralne deponije kao i nezvanična (neorganizovana) smetljišta u vangradskim naseljima,

4.Vaspitno-obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori,

5.Objekti javnih zdravstvenih ustanova,

6.Javne ustanove administrativnog karaktera,

7.Individualne stambene zgrade  u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja.

8.Vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima.

9.Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima,

10.Objekti i površine javnih preduzeća i organizacija i svih fizičkih,

pravnih i ostalih lica uključujući sve uslužne djelatnosti.

11.Stacionirani objekti i sredstva javnog saobračaja,

12.Objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe( korisnici i vlasnici istih),

13.Objekti za pružanje usluga javne higijene,

14.Zajednički  prostori stambenih zgrada  (podrumi i tavani)

Troškove provođenja deratizacije pod rednim brojem 1 do 8 snose Kanton i općine iz svojih buđeta,   a  troškove pod rednim brojem 9,10,11, 12, 13 i 14  snose  subjekti koji njima upravljaju.

IV

Nadzor i kontrolu nad izvođenjem deratizacije vršit će JU Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica i ovlašteno lice za poslove sanitarnog nadzora općine Visoko.

V

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj ploči Općine Visoko i u sredstvima javnog informisanja.

Broj: 01/2-02-531/13                                   

 OPĆINSKA NAČELNICA

 Amra Babić