Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pristupanje izradi Regulacionog plana poslovne zone «Ozrakovići» Visoko

Općinsko vijeće Visoko, na sjednici održanoj dana 13.03.2003.godine donijelo je Odluku o pristupanju izmjeni sadržaja i namjene dijela prostora Urbanističkog plana grada Visoko («Sl.glasnik općine Visoko», broj: 2/03). Izmjena sadržaja i namjene dijela prostora po Urbanističkom planu grada Visoko obuhvatila je lokalitet u naselju Ozrakovići, koji je bio definiran kao «rezervisane površine», te umjesto prethodno definisane namjene, data je nova namjena «radna zona» sa ukupnom površinom od 53.100,00m2.

Nakon donošenja ove Odluke počelo se sa izgradnjom poslovnih objekata različitih djelatnosti, tako da se do danas formirala «mini radna zona» na ovom lokalitetu. S obzirom na to da se privredni razvoj općine Visoko nastoji unaprijediti, neophodno je da se ova zona proširi, te Regulacionim planom, kao detaljnim planom, definišu namjena, položaj, funkcija, veličina i oblikovanje građevina, te utvrdi tačan obim područja koje će se proširiti, sa prikazom povezanosti i uticaja budućih građevina ili zahvata u prostoru na susjedni prostor i postojeće građevine, nacrt projektnih rješenja saobraćajne, energetske, vodovodne i druge komunalne infrastrukture područja sa uvjetima i obavezama priključivanja na nju, rješenja i mjere zaštite okoliša i dr.

Općinsko vijeće Visoko, na sjednici održanoj dana 02.03.2013.godine, donijelo je Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog plana za urbano područje općinskog centra Visoko za period 2013-2020.godine, kao razvojnog plana šireg urbanog područja koji će se uporedo raditi sa Regulacionim planom poslovne zone «Ozrakovići» Visoko i isti će, kao detaljan plan, biti inkorporiran u Urbanistički plan u granicama obuhvata, kako je utvrđeno u tački 2. ove Odluke.

Zbog toga je neophodno da se pristupi izradi Regulacionog plana poslovne zone «Ozrakovići» Visoko, a kao prvu radnju u cjelokupnom postupku predlažemo da Općinsko vijeće usvoji Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana poslovne zone «Ozrakovići» Visoko.

(Služba za prostorno uređenje, imovinsko- pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline)